.

Wydarzenia

XXXIII Sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 31-03-2022
Ilustracja do informacji: XXXIII Sesja Rady Powiatu Żarskiego
31 marca 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXIII Sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Radni oddali hołd poległym na wojnie w Ukrainie i rozpoczęli dzisiejsze obrady minutą ciszy.
 
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Joanna Witkowska przedstawiciel firmy TERRA PROJEKT z Dąbrówki przedstawiała Radnym raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żarskiego za lata 2019-2020.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2022 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2022 - 2035,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2022 roku,
- w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/197/2021 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem, dzierżawę, czasowe udostępnienie nieruchomości będących w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych oraz określenia zasad korzystania z tych nieruchomości,
- w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach za rok 2021,
-  w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku za rok 2021,
- w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Żarskiego,
- w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 r.
 
W imieniu Zarządu i Radnych Powiatu - Starosta pogratulował Radnej Elżbiecie Łobacz - Bącal otrzymania zaszczytnego tytułu Honorowego Obywatela Miasta Żary nadawanego przez Radę Miasta Żary. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela jest wyjątkowym wyróżnieniem, docenieniem ogromnego wkładu w pracę, promocję aktywności i rekreacji, działań na rzecz edukacji i wychowania wśród mieszkańców.

Kwalifikacja wojskowa 2022

 • 28-03-2022
Ilustracja do informacji: Kwalifikacja wojskowa 2022
????Kwalifikacja wojskowa 2022❗️
Roczniki i terminy kwalifikacji wojskowej. Jakie dokumenty należy zabrać?
W okresie od 04 do 29 marca 2022 roku na terenie Powiatu Żarskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w budynku Powiatowego Schroniska Turystycznego w Żarach przy ul. Górnośląskiej 2 (obok Zespołu Szkół Budowlanych), w godz. od 8.00 do 14.00. Kwalifikacja wojskowa odbywa się od 2009 roku, czyli od czasu zawieszenia zasadniczej służby wojskowej.

➡️Tegoroczna kwalifikacja obejmuje:
????mężczyzn urodzonych w 2003 roku;
????mężczyzn urodzonych w latach 1998 - 2002, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
????osoby urodzone w latach 2001 - 2002, którym:
????została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
????została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
????kobiety urodzone w latach 1998 – 2003, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
????osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

➡️Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu
Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu Wojewody
Osoba stająca do kwalifikacji wojskowej zobowiązana jest przedstawić:
????dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
????posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 m-cy przed dniem wstawienia się do kwalifikacji wojskowej
????aktualna fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy
????dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

????Terminarz posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Powiecie Żarskim:
Miasto Żary - od 04 do 08 kwietnia 2022 r.
Gmina Lubsko - od 11 do 14 kwietnia 2022 r.
W DNIU 15 KWIETNIA 2022 r. KOMISJA NIE PRACUJE
Gmina Żary – od 19 do 20 kwietnia 2022 r.
Gmina Jasień – od 21 do 22 kwietnia 2022 r.
Gmina Brody – 22 kwietnia 2022 r.
Gmina Trzebiel – 25 kwietnia 2022 r.
Gmina Tuplice – 26 kwietnia 2022 r.
Gmina Przewóz – 26 kwietnia 2022 r.
Gmina Lipinki Łużyckie – 27 kwietnia 2022 r.
Miasto Łęknica – 27 kwietnia 2022 r.
Kobiety – 28 kwietnia 2022 r.
Zakończenie kwalifikacji – 29 kwietnia 2022 r.
czytaj dalej

Powiatowy punkt zbiórki pomocy humanitarnej dla uchodźców i mieszkańców Ukrainy

 • 11-03-2022
Ilustracja do informacji: Powiatowy punkt zbiórki pomocy humanitarnej dla uchodźców i mieszkańców Ukrainy
Od poniedziałku 07 marca 2022 roku funkcjonuje powiatowy punkt zbiórki pomocy humanitarnej dla uchodźców i mieszkańców Ukrainy ogarniętej konfliktem zbrojnym.
Dziękujemy mieszkańcom Gminy Trzebiel, Gminy Brody i Gminy Żary za przeprowadzone zbiórki i przekazane dary na rzecz potrzebujących obywateli Ukrainy. ❤️????????
????W chwili obecnej wszystkie paczki przekazane do punktów są przygotowane do ich dalszego transportu.
czytaj dalej

Wizyta Wicewojewody i Wicekurator w Starostwie Powiatowym w Żarach

 • 11-03-2022
Ilustracja do informacji: Wizyta Wicewojewody i Wicekurator w Starostwie Powiatowym w Żarach
10 marca 2022r. Starostwo Powiatowe w Żarach odwiedziła Wicewojewoda Lubuski Olimpia Tomczyk-Iwko oraz Lubuska Wicekurator Oświaty Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz.
Głównym celem wizyty było spotkanie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach. Spotkanie z Dyrektorem szkoły – Robertem Nowaczyńskim oraz kierownikiem szkolenia praktycznego - Karolem Holskim było okazją do przedstawienia profesjonalnie wyposażonej bazy w najnowszy sprzęt do nauki zawodu i cyklicznie odnawianych gabinetów, warsztatów szkoły.
Lubuska Wicekurator i Wicewojewoda w obecności Wicestarosty odbyły spotkanie z Alanem Żurawskim – przedstawicielem Stowarzyszenia Youth Forest - Młodzi dla Lubuskiego. Rozmowy dotyczyły powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego. Gratulowano świetnego pomysłu i zaangażowania młodzieży szkół w utworzenie Rady.
czytaj dalej

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kobiet

 • 09-03-2022
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kobiet
8 marca 2022 r. Wicestarosta Małgorzata Issel uczestniczyła w trybie zdalnym w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Kobiet. Obrady kobiet lubuskich (Wojewódzka Rada Kobiet, przedstawicielki samorządów oraz Fundacji im. Julii Woykowskiej z Poznania) dotyczyły organizacji pomocy uciekinierkom z Ukrainy. Uczestniczki posiedzenia wymieniły się doświadczeniami związanymi z udzieleniem wsparcia, zgłaszały najczęstsze problemy i pytania, z którymi w obecnym czasie się spotykają.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 • 08-03-2022
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
8 marca 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
W spotkaniu pod przewodnictwem Starosty Żarskiego Józefa Radziona uczestniczyli: Wicestarosta Małgorzata Issel, Powiatowy Inspektor Sanitarny Dagmara Nerga, Powiatowy Lekarz Weterynarii Anna Bożek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Maria Cecuła, Komendant Placówki Straży Granicznej w Tuplicach mjr SG Leszek Onuchowski, Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Mariusz Morawski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Tomasz Białek, zastępca naczelnika Wydziału Sztabu Policji st. asp. Damian Jaszczuk, przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Żaganiu mjr Robert Wiśniewski, dyrektor Rejonu Dystrybucji spółki Enea oddział Żary Michał Bartosz, radni Rady Powiatu Żarskiego: Dariusz Dyba i Józef Łahucik oraz pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
W czasie spotkania członkowie Zespołu i Komisji przeanalizowali stan bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu w roku 2021. Na podstawie przedstawionych raportu w analizowanym okresie nie odnotowano zdarzeń, które negatywnie wpłynęłyby na stan bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Żarskiego.
 
Ponadto omówiono bieżącą sytuację związaną z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy i napływem uchodźców na teren Polski.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Maria Cecuła poinformowała o uruchomieniu dwóch punktów konsultacyjno-informacyjnych dla obywateli Ukrainy (Żary, Lubsko). Powiatowy Lekarz Weterynarii Anna Bożek apelowała o pomoc nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt dla których potrzebna jest karma oraz woda. Przedstawiciele służb mundurowych omówili nowe zadania nałożone na nich w związku z uchodźcami.
 
czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Kobiet

 • 08-03-2022
Ilustracja do informacji: Międzynarodowy Dzień Kobiet
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet pragniemy złożyć wszystkim Paniom..
Córkom???? Mamom????‍???? Babciom????‍????...najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, a przede wszystkim niesłabnącej miłości i życzliwości płynącej ze strony najbliższych. Życzymy aby pamiętano i doceniano Wasz nieustający trud, codzienną pracę, poświęcenie i troskę o innych.
Niech każdy dzień będzie wyjątkowy, a uśmiech gości na Waszych twarzach nie tylko 8 marca, ale każdego dnia roku.
W tym szczególnym dniu Międzynarodowego Dnia Kobiet przekazujemy słowa wsparcia, otuchy oraz nadziei mieszkankom Ukrainy.
Całym sercem jesteśmy z Wami!????????????‍????????
????????????
Starosta Józef Radzion
Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz
czytaj dalej

Dary dla uchodźców z Ukrainy od mieszkańców Forst

 • 07-03-2022
Ilustracja do informacji: Dary dla uchodźców z Ukrainy od mieszkańców Forst
W dniu 6 marca 2022 roku do powiatowego punktu zbiórki pomocy humanitarnej  zorganizowanym na terenie firmy Relpol S.A. dotarły z miasta Forst w Niemczech dary dla uchodźców z Ukrainy.
Dziękujemy władzom Miasta Forst i Niemieckiemu Czerwonemu Krzyżowi za organizację i przeprowadzenie zbiórki, a mieszkańcom Forstu i okolic za ofiarność i serca otwarte na potrzeby osób pokrzywdzonych okrucieństwem wojny.
Dary do punktu przetransportowała Straż Pożarna Forst Lausitz, dzięki której akcja przekazywania darów przebiegła szybko i sprawnie.
Dziękujemy firmie Relpol S.A. za udostępniony magazyn, gdzie możemy zbierać otrzymywane od ofiarodawców dary na pomoc humanitarną dla Ukrainy oraz nieocenioną pomoc jej pracowników!

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 • 01-03-2022

Spotkanie Starosty Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel z burmistrzami i wójtami miast i gmin z Powiatu Żarskiego. 28.02.2022 r.

 • 28-02-2022
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook