.

Wydarzenia

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Żarskiego jednogłośnie udzielone!

 • 25-06-2021
Ilustracja do informacji: Absolutorium dla Zarządu Powiatu Żarskiego jednogłośnie udzielone!
24 czerwca 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu Żarskiego.
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
Rozpatrzono raport o stanie Powiatu Żarskiego za 2020 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu.
Podjęto uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Żarskiego za 2020 rok.
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, po czym jednogłośnie uchwalili absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2020!
Kwiaty i podziękowania otrzymała Skarbnik Powiatu Żarskiego Eliza Siemianowska oraz Naczelnik Wydziału Finansowo Budżetowego Anna Balcewicz.
Podczas sesji podjęto uchwały:
- o udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Żarskiego za 2020 rok,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2020,
- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2020,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2021 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2021-2025,
- w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/125/2020 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych.
czytaj dalej

Spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Youth Forest - Młodzi dla Lubuskiego

 • 23-06-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Youth Forest - Młodzi dla Lubuskiego
23 czerwca 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel, Sekretarz Powiatu Agnieszki Domaradzkiej z Przedstawicielem Stowarzyszenia Youth Forest – Młodzi dla Lubuskiego Alanem Żurawskim.
 
 Spotkanie zostało zorganizowane w związku z wejściem w życie w dniu dzisiejszym ustawy z dnia 20 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w której m.in.powiat został umocowany do utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu. Wiążę się z tym podejmowanie i działanie na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców powiatu, w szczególności wśród młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne.
 
Rada powiatu może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady powiatu z własnej inicjatywy lub na wniosek :
1) zarządu powiatu
2) podmiotów reprezentujących zainteresowanie środowiska, w szczególności :
a) organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art.3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. z 202 r. poz. 1057), działających na terenie danego powiatu,
b) samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu powiatu.
 
Na dzisiejszym spotkaniu szczegółowo omówiono harmonogram oraz zakres prac niezbędnych do utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego.
 
czytaj dalej

Umowa na przebudowę podpisana! Mieszkańcy miejscowości Mokra będą mieli nową drogę

 • 21-06-2021
Ilustracja do informacji: Umowa na przebudowę podpisana! Mieszkańcy miejscowości Mokra będą mieli nową drogę
21 czerwca 2021 r. Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Henryk Jung , Piotr Ciechanowicz – właściciele firmy TANDEM podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Mokra – od km 6+820 do km 7+264,50”. Zadanie jest realizowane przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W ramach przebudowy drogi powiatowej zostaną zrealizowane następujące roboty budowlane :
• remont i przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni do szerokości 5,50m;
• przebudowa istniejących zjazdów zgodnie z projektem oraz budowa nowych zjazdów na każdą przylegającą nieruchomość – uwaga! Zjazdy, których brak w projekcie należy uwzględnić w ofercie;
• wykonanie chodnika;
• profilowanie i oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych;
• przebudowa przepustów;
• wykonanie organizacji ruchu;
➡️Koszty zadania – całość inwestycji 1 098 541 zł
➡️W tym dofinasowanie pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg – 878 832,00 zł
➡️Środki własne Powiatu 219 709,00 zł
➡️Termin realizacji: 30.11.2021 roku.
czytaj dalej

„Festyn w plenerze z Marią Grzegorzewską”Podpisanie porozumienia współpracy z UZ.

 • 18-06-2021
Ilustracja do informacji: „Festyn w plenerze z Marią Grzegorzewską”Podpisanie porozumienia współpracy z UZ.
17 czerwca 2021 r. Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak wzięli udział w organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w Żarach „Festynie w plenerze z Marią Grzegorzewską”
Festyn rozpoczął się od wspaniałych wystąpień podopiecznych placówki. Pracownicy szkoły zadbali, by na zabawie nie zabrakło wielu atrakcji dla wszystkich uczniów. Były smakołyki, dmuchańce, zajęcia z animatorami oraz wata cukrowa. Można było także podziwiać wyroby artystyczne uczniów.
Gościem festynu był Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ. z którym Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach Magdalena Gruca podpisała porozumienie o współpracy.
Celem współpracy będzie wykorzystywanie doświadczenia, umiejętności, kompetencji oraz dorobku naukowego pracowników Uczelni UZ oraz Zespołu Szkół Specjalnych służące interesom obu stron.
Życzymy owocnej współpracy!
czytaj dalej

Robocze spotkanie z dyrektorem Lubskiego Domu Kultury.

 • 18-06-2021
Ilustracja do informacji: Robocze spotkanie z dyrektorem Lubskiego Domu Kultury.
17 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się robocze spotkanie Starosty Józefa Radziona i Wicestarosty Małgorzaty Issel z dyrektorem Lubskiego Domu Kultury Pawłem Skrzypczyńskim.
Spotkanie dotyczyło planowania działań na rzecz rozwoju kultury i promocji w Powiecie Żarskim.
czytaj dalej

Piknik Domów Dziecka Powiatu Żarskiego

 • 16-06-2021
Ilustracja do informacji: Piknik Domów Dziecka Powiatu Żarskiego
16 czerwca 2021 r. Wicestarosta Małgorzata Issel wzięła udział w integracyjnym Pikniku Domów Dziecka nad Zalewem Karaś w Lubsku.
Pracownicy domów zadbali, by na pikniku nie zabrakło atrakcji dla wszystkich dzieci i oczywiście smakołyków. Były więc dmuchańce, animatorzy, konkursy, wata cukrowa, a najciekawszą atrakcją były rowery wodne i kajaki. Pogoda dopisała, a radości dzieci nie było końca.
 
 
 
czytaj dalej

Powiatowa Olimpiada Młodzieży - Biegi Przełajowe

 • 16-06-2021
Ilustracja do informacji: Powiatowa Olimpiada Młodzieży - Biegi Przełajowe
15 czerwca 2021r. w miejscowości Lipinki Łużyckie odbyły się Drużynowe Biegi Przełajowe w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2020/2021r. ,w których rywalizowali uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.
 
Wyniki :
Igrzyska Dzieci
- chłopcy 1.SP 8 Żary 2.ZSP Lipinki Łużyckie 3.ZSP Jasień
- dziewczęta 1.ZSP Jasień 2.SP 1 Żary 3.Zsp Lipinki Łużyckie
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
- chłopcy 1.ZSP Jasień 2.SP 8 Żary 3.ZSP Lipinki Łużyckie
- dziewczęta 1.SP 8 Żary 2.SP 10 Żary 3.ZSP Jasień
Licealiada
- chłopcy 1.CKZiU Żary 2.ZSOiT Żary 3.ZSB Żary
- dziewczęta 1.ZSOiT Żary 2.ZSE Żary 3.CKZiU Żary
Gratulujemy!
 
 
 
 
czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego nt. „Zawód warty polecenia”

 • 09-06-2021
Ilustracja do informacji: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego nt. „Zawód warty polecenia”
07.06.2021 r., w Starostwie Powiatowym w Żarach, został rozstrzygnięty konkurs plastyczny nt. „Zawód warty polecenia”. Konkurs ten był skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i odbywał się przy współpracy ze szkolnymi doradcami zawodowymi.
Konkurs został zorganizowany w ramach  projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żarskim”, a jego głównym celem było promowanie kształcenia zawodowego. Do konkursu zostało złożonych 11 bardzo ciekawych i oryginalnych prac.
 
Komisja przyznała:
I miejsce -  Wiktoria Abramowicz ZSOiT w Żarach,
 
II miejsce ex aequo:
- Joanna Ciesielska ZSE w Żarach,
 - Barbara Gałandziej ZSOiT w Żarach,
 
III miejsce - Zuzanna Kluge ZSB  w Żarach.
 
Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Powiat Żarski, a wszyscy uczestnicy konkursu upominki i nagrody pocieszenia.
Wszystkim serdecznie gratulujemy pomysłów, inwencji twórczej oraz dziękujemy za udział w konkursie.
czytaj dalej

Wideokonferencja z Wicewojewodą Lubuskim

 • 08-06-2021
Ilustracja do informacji: Wideokonferencja z Wicewojewodą Lubuskim
8 czerwca 2021 r. Wicestarosta Powiatu Żarskiego Małgorzata Issel uczestniczyła w wideokonferencji z Wicewojewodą Wojciechem Perczakiem.
 
W trakcie wideokonferencji omówiono tematy związane z promocją szczepień w województwie lubuskim; wyznaczeniem grzebowisk na potrzeby zwalczania grypy ptaków; zabezpieczeniem podmiotów udzielających świadczenia w zakresie opieki zdrowotnej (POZ) w środki ochrony indywidualnej.
 
Wicewojewoda poinformował o możliwości pozyskania dodatkowych środków przez gminy zaangażowane w Narodowy Program Szczepień, które osiągną wysokie wskaźniki wszczepialności:
 • 100 tys. złotych dla pierwszych 500 gmin, które osiągną poziom 75% zaszczepienia swoich mieszkańców,
 • 1 mln złotych dla gmin na terenie każdego z byłych 49 województw, które osiągną najwyższy wskaźnik wszczepialności mieszkańców,
 • 2 mln złotych dla gminy, która osiągnie najwyższy poziom zaszczepienia w Polsce.
Otrzymanie pieniądze gminy będą mogły przeznaczyć na dowolny cel.
 
czytaj dalej

Dzień Dziecka w W Szpitalu Na Wyspie

 • 07-06-2021
Ilustracja do informacji: Dzień Dziecka w W Szpitalu Na Wyspie
Tradycyjnie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel odwiedzili Oddział Dziecięcy Szpitala Na Wyspie w Żarach.
Na ręce Prezes Szpitala Na Wyspie Pani Jolanty Dankiewicz oraz Lekarza Naczelnego Pana Rafała Kołsuta zostały przekazane prezenty dla każdego dziecka przebywającego na Oddziale Dziecięcym.
Małym pacjentom życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, do rodziny, kolegów, koleżanek oraz bezgranicznej zabawy.Wszystkim Dzieciom, tym małym i dużym, życzymy wielu powodów do radości i uśmiechu, sukcesów, rozwijania pasji i zainteresowań, spełnienia najskrytszych marzeń.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook