.

Porady Prawne

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJA Na terenie Powiatu Żarskiego

 • 24-05-2021

Poradnik z zakresu edukacji prawnej dla Powiatu Żarskiego

 • 05-11-2020

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 • 25-05-2020
Ilustracja do informacji: Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatna mediacja i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Żarskim

 • 08-01-2020
 

Spotkania edukacyjno-informacyjne na temat mediacji i polubownego rozwiązywania sporów

 • 16-10-2019
Spotkania edukacyjno-informacyjne na temat mediacji i polubownego rozwiązywania sporów
Miejsce: Sąd Rejonowy w Żarach
Termin: 
czwartek 17 października 2019 r. godz. 10.00
piątek 18 października 2019 r. godz. 13.00
 
Mediacja jest alternatywnym, pozasądowym sposobem rozwiązywania konfliktów. Mediator jako bezstronna i neutralna osoba, profesjonalnie przygotowana do pełnienia swej roli, wspomaga i ułatwia komunikację między stronami pozostającymi w konflikcie lub sporze. Pomaga też wybrać najlepsze, wypracowane i zaakceptowane przez obie strony rozwiązanie.
Dzięki mediacji masz realny wpływ na rozstrzygnięcie w Twojej sprawie. W mediacji nie oddajesz konfliktu  pod rozstrzygnięcie innej osoby - sam decydujesz o rozwiązaniu, które najbardziej Ci odpowiada.
Ugoda mediacyjna to satysfakcja dla obu stron konfliktu.
 
Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się:
 • Czym jest mediacja.
 • Rola mediatora w procesie mediacji. Mediator a sędzia.
 • Zasady mediacji.
 • Korzyści z mediacji:
  - Odległość nie ma znaczenia
  - Mniejszy stres w porównaniu ze sporem sądowym
  - Niższe koszty w porównaniu z procesem sądowym
  - Bardziej efektywna niż proces sądowy
  - Możliwość szybkiego rozwiązania konfliktu
  - Możliwość poprawy relacji między stronami sporu
 • W jakich sytuacjach mediacja może być prowadzona, a w jakich sytuacjach mediacja nie pomoże.
 • Ugoda mediacyjna a wyrok.
 • Możliwości skorzystania z mediacji zarówno na etapie przedsądowym, jak i trwającego już postępowania sądowego.
Po spotkaniu będzie możliwość zadawania indywidualnych pytań.
Wstęp wolny.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
 
Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Żarski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu żarskiego w 2019 r."
czytaj dalej

KLAUZULA INFORMACYJNA - dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 • 17-03-2020
1. Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach z siedzibą przy al. Jana Pawła II 5, 68- 200 Żary,  reprezentowane przez Starostę Żarskiego, z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby lub  telefonicznie: 68 4790600
 
2. Inspektor ochrony danych
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,  pod adresem e-mail: iod~@~powiatzarski~.~pl, tel. 684790605 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
3. Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane :
- w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z  ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.). 
Następnie Państwa dane będziemy przechowywać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 553)
 
4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto podmiotom, które przetwarzają Państwa  dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych – min. kancelarie radców prawnych, kancelarie adwokackie
 
5. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane  zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. przez  3 lata od końca roku, w którym udzielono nieodpłatnych porad.
 
6. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia Pani /Panu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci ma prawo:
- dostępu do treści swoich danych ( otrzymania ich kopii)  oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
- ograniczenia przetwarzania - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
czytaj dalej

Edukacja prawna - INFO

 • 16-10-2019
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook