.

Porady Prawne

Harmonogram dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Żarskiego w 2023 roku

 • 23-01-2023
Ilustracja do informacji: Harmonogram dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Żarskiego w 2023 roku
 
 
 

ZMIANY LOKALIZACJI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 • 07-12-2022

BEZPŁATNE PORADY JAK SKORZYSTAĆ ?

 • 20-07-2022
Ilustracja do informacji: BEZPŁATNE PORADY JAK SKORZYSTAĆ ?
BEZPŁATNE PORADY 
JAK SKORZYSTAĆ ?
Obowiązują wyłącznie zapisy telefoniczne
pod nr tel. 536 885 770
w godzinach 
Poniedziałek            7:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek   7:00 - 15:00
Piatek                       7:00 - 14:00
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne
Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie. 

NAJNOWSZE INFORMACJE : 

na stronie Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja w Powiecie Żarskim
artykuły w wersji elektronicznej dotyczące:
- OJCOSTWO I JEGO UZNANIE 
- JAK BRONIĆ SIĘ PRZED EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ 
- POSTĘPOWANIE O UBEZWŁASNOWOLNIENIE - DORADCA TYMCZASOWY 
 

na stronie https://edukacja-prawna.info.pl
artykuły w wersji elektronicznej dotyczące:
a) OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY 
b) PESEL 

Kampanie: 
Spot informacyjny o dostępności w polskim języku migowym link: https://edukacja-prawna.info.pl/wp-content/uploads/2022/08/Podcast-PJM-720p-final-2-napisy.m4v
- KAMPANIA STOP CYBERPRZEMOCY 


czytaj dalej

Ważna informacja

 • 20-06-2022
Ilustracja do informacji: Ważna informacja

Harmonogram dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Żarskiego w 2022 roku

 • 20-06-2022
Ilustracja do informacji: Harmonogram dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Żarskiego w 2022 roku

Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej

 • 09-03-2022

Komunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce

 • 08-03-2022
 
Komunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce
Комунікація для біженців війни з України та українців, які проживають в Польщі 
 
W związku z rosnącym napływem na terytorium RP uchodźców wojennych z terenów broniącej się przed inwazją rosyjską Ukrainy, Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż  do dyspozycji wszystkich osób  przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945, dalej: „ustawa”). Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść  kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oferta systemu nieodpłatnej pomocy dostępna  jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim, jednak można skorzystać z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, jak również uzyskać poradę prawną z użyciem środków porozumiewania się na odległość.
Szczegółowe informacje o systemie  nieodpłatnej  pomocy znajdują się w  informatorze,  który  zawiera  podstawowe  dane o  sposobie uzyskania pomocy.
 
У зв’язку зі зростанням напливу біженців від війни на територію Республіки Польща з України, яка захищається від російського вторгнення, Міністерство Юстиції Польщі зазначає, що до диспозицї всіх осіб перебуваючих в Польщі, в тим також іноземців, залишається система безоплатної допомоги, яка діє відповідно до Закону від 5 серпня 2015 р. про безоплатну правову допомогу, безоплатні консульації громадянські і правової освіти (Вісник законів 2021 року, ст. 945, далі: «Закон»). Кожен, хто не може оплатити витрати на оплачувану юридичну допомогу, має право на допомогу. Очевидно, що пропозиція безкоштовної системи доступна в першу чергу людям, які володіють польською мовою. Однак не суперечить положенням Закону відвідування пункту за допомогою перекладача, а також надання консультацій за допомогою засобів дистанційного зв’язку. Наразі Міністерство Юстиції Польщі збирає інформацію про наявність послуг безкоштовної допомоги українською, російською та англійською мовами у всіх пунктах допомоги, працює над можливістю збільшення робочого часу спеціаліста у сфері прав іноземців у пунктах безоплатної допомоги. Детальну інформацію про систему безкоштовної допомоги можна знайти в інформаційному буклеті, який містить основні відомості про те, як отримати допомогу.
 
 

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 • 25-05-2020
Ilustracja do informacji: Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 • 17-03-2020
1. Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach z siedzibą przy al. Jana Pawła II 5, 68- 200 Żary,  reprezentowane przez Starostę Żarskiego, z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby lub  telefonicznie: 68 4790600
 
2. Inspektor ochrony danych
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,  pod adresem e-mail: iod~@~powiatzarski~.~pl, tel. 684790605 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
3. Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane :
- w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z  ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.). 
Następnie Państwa dane będziemy przechowywać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 553)
 
4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto podmiotom, które przetwarzają Państwa  dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych – min. kancelarie radców prawnych, kancelarie adwokackie
 
5. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane  zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. przez  3 lata od końca roku, w którym udzielono nieodpłatnych porad.
 
6. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia Pani /Panu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci ma prawo:
- dostępu do treści swoich danych ( otrzymania ich kopii)  oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
- ograniczenia przetwarzania - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
czytaj dalej

Edukacja prawna - INFO

 • 16-10-2019
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook