.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Informacje o urzędzie

 • 14-04-2016
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ŻARACH
ul. Zwycięzców 3,68-200 ŻARY
(budynek warsztatów Zespołu Szkół Budowlanych – I piętro)
 
tel./fax 68 363 44 14
 
GODZINY URZĘDOWANIA:
od poniedziałku do piątku
7.00 - 15.00
 
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w czwartki w godz. 13.00 - 15.00
po telefonicznym uzgodnieniu.
 

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw

 • 22-05-2023

Komunikat do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, na których zainstalowano odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej

 • 13-02-2023

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

 • 18-11-2022
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi  w okresie zimowym

            Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub spowodować zagrożenie   dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz.2351 z póż.zm.)
            W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.
            Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Przypominam jednocześnie, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu podlega karze grzywny (art.93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwe utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany oraz nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy –Prawo budowlane).
           W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń występujących w okresie zimowym, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów.
 
 
    Elżbieta Banaś
Żary, dnia 18.11.2022 r.    
 
         
                                                   
 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego.

 • 18-11-2022
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego
 
przypominam, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
            Z uwagi na możliwość wystąpienia w tym okresie zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych. Zgodnie z przepisami, kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrolę kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Natomiast kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności a także osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.
            Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z póź. zm.) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych.
            Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchy gazu i pożary.
            W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem, obowiązek ich usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
            Ponadto informuję, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).
 
 
Elżbieta Banaś 
Żary, dnia 18.11. 2022 r.                                                                                                       
                                                                                                                                
                                                                                                               
   
                                                                                         
 

Druki do pobrania

 • 20-08-2021

Kontakt

 • 13-01-2016

Status prawny i zakres działania

 • 13-01-2016

Raport GUS o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 • 16-03-2021

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach

 • 12-03-2020
Ilustracja do informacji: Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach
Szanowni Państwo
 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 –„koronowirusa” w trosce o zdrowie Państwa oraz naszych pracowników proszę o rozważenie możliwości ograniczenia załatwiania spraw i procedowanie ich w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, platformę e-PUAP.
 
Adres korespondencyjny:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Zwycięzców 3
68-200 Żary
 
Adres email:
 
Telefon:
Sekretariat: 68 363 44 14 oraz:  68 363 44 15, 68 363 44 16
 
Ponadto w przypadku konieczności dokonania czynności bezpośrednio w siedzibie organu, osoby z objawami jakiejkolwiek infekcji, uprasza się o ich realizowanie poprzez pełnomocnika (rodzina, znajomi, osoby trzecie).
Upoważnienie winno zostać sporządzone na piśmie, a w przypadku osób niespokrewnionych należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miejskiego w Żarach nr PKO BP SA 95 10205402 0000 0402 0374 1675.
O wszelkich zmianach będę informowała na bieżąco.
                                           
 Dziękuję za wyrozumiałość
                                                                                      
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach Elżbieta Banaś
czytaj dalej
1 2 3
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook