.

Organizacje pozarządowe NGO

UCHWAŁA NR 848/2023 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r.

 • 29-11-2023
UCHWAŁA NR 848/2023 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r.
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), w związku z art. 11 ust.1 pkt 2 i ust 2, art.. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571.) uchwala się co następuje:
 
§ 1. Przyznaje się dotację w wysokości 136 490, 00 zł i powierza się prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r. na terenie Powiatu Żarskiego Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM z Zielonej Góry
§ 2. Wykonanie uchwały poprzez zawarcie stosownych umów z oferentem powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Józef Radzion – Przewodniczący Zarządu
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący Zarządu
Tomasz Czajkowski – Członek Zarządu
Roman Mazurkiewicz – Członek Zarządu
Michał Rudnicki – Członek Zarządu

Załączniki

Protokół z przeprowadzenia konsultacji w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024''.

 • 14-11-2023

UCHWAŁA NR 832/2023 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 • 06-11-2023
Uchwała Nr 832/2023
Zarządu Powiatu Żarskiego
z dnia 6 listopada 2023 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 571)  uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Żarskiego w roku 2024 z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
2. Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach, na stronie internetowej www.powiatzary.pl  w dziale NGO i BIP w dziale KONKURSY OFERT.
3. Treść ogłoszenia  stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Ogłoszenie kierowane jest do organizacji pozarządowych i pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żarskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Zarząd Powiatu:
Przewodniczący: Józef Radzion
Wiceprzewodniczący: Małgorzata Issel
Członek Zarządu: Tomasz Czajkowski
Członek Zarządu Roman Mazurkiewicz
Członek Zarządu Michał Rudnicki

Załączniki

UCHWAŁA NR 831/2023 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2024.

 • 06-11-2023
Uchwała Nr 831/2023
Zarządu Powiatu Żarskiego
z dnia 6 listopada 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2024.
 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 571) w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1.Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i/ lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żarskiego w 2024r.
2. Treść ogłoszenia  stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Ogłoszenie konkursu, o którym mowa w §1 ust 1 zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach, na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i BIP w dziale KONKURSY OFERT.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
Przewodniczący: Józef Radzion
Wiceprzewodniczący: Małgorzata Issel
Członek Zarządu: Tomasz Czajkowski
Członek Zarządu Roman Mazurkiewicz
Członek Zarządu Michał Rudnicki

Załączniki

Aktualizacje do dotacji z budżetu Powiatu Żarskiego na rok 2023

 • 03-04-2023

EWIDENCJE

 • 07-05-2015

Obwieszczenie w sprawie likwidacji Stowarzyszenia Zwykłego, Uczniowskiego Klubu Sportowego, Klubu Sportowego

 • 04-11-2022
Obwieszczenie w sprawie likwidacji Stowarzyszenia Zwyklego, Uczniowskiego Klubu Sportowego, Klubu Sportowego
 
Likwidator Stowarzyszenia Zwykłego, Uczniowskiego Klubu Sportowego, Klubu Sportowego pod nazwą: "ŻARY TRIATHLON TEAM" z siedzibą w Żarach przy ulicy Lelewela 6d informuje, że w/w Stowarzyszenie na mocy Uchwały 2/2022 z dnia 02.11.2022 r. Walnego Zebrania Członków jest w trakcie likwidacji.
 
Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby stowarzyszenia: KS "ŻARY TRIATHLON TEAM" z siedzibą w Żarach przy ulicy Lelewela 6d.
 
Likwidator: Oskar Bogucki
czytaj dalej

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA: Z EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH, Z EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH i Z EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

 • 14-03-2022

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Żarskiego przyjęcia do realizacji " Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2026"

 • 03-02-2021

INFORMACJA DO STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

 • 25-05-2018
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook