.

Wydarzenia

Życzenia na Dzień Babci i Dziadka

 • 21-01-2022
Ilustracja do informacji: Życzenia na Dzień Babci i Dziadka

Spotkanie z Dyrekcją oraz nauczycielem zawodu fryzjer z ZSOiT w Żarach

 • 14-01-2022
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Dyrekcją oraz nauczycielem zawodu fryzjer z ZSOiT w Żarach
12 stycznia 2021 r. Wicestarosta Małgorzata Issel przekazała na ręce Arlety Śniateckiej Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach oraz Wioletty Macewicz - nauczycielowi praktycznej nauki zawodu fryzjer partię materiałów fryzjerskich dla uczniów pracowni technikum. Sprzęt oraz akcesoria zostały pozyskane przez Beatę Korczyńską - właścicielkę „Studio Beata Korczyńska” w Żarach.
Podczas spotkania poruszano tematy współpracy przy organizacji konkursu młodych talentów fryzjerskich.
Farby i niezbędne akcesoria fryzjerskie będą służyły do ćwiczeń i podnoszenia kwalifikacji fryzjerskich uczniów pracowni technikum.
Dziękujemy za owocną współpracę oraz wkład w rozwój młodzieży

Robocze spotkanie w sprawie linii autobusowej Żary-Łęknica-Żary

 • 14-01-2022
Ilustracja do informacji: Robocze spotkanie w sprawie linii autobusowej Żary-Łęknica-Żary
W Starostwie Powiatowym organizowane są spotkania Starosty Józefa Radziona z włodarzami Gmin Powiatu Żarskiego i przedstawicielami firmy Feniks V Sp. z o.o w sprawie kursów autobusowych i przygotowania wniosku o dofinansowanie linii przewozowej w Powiecie Żarskim w ramach Rządowego Programu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
12.01.2022r. odbyło się kolejne, robocze spotkanie w sprawie kursów na linii komunikacyjnej Żary-Łęknica-Żary. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Członek Zarządu i Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury – Tomasz Czajkowski, Burmistrz Łęknicy – Piotr Kuliniak, Wójt Gminy Lipinki Łużyckie – Małgorzata Brzyśkiewicz oraz Wójt Gminy Trzebiel – Tomasz Sokołowski. Firmę Feniks V Sp. z o.o. reprezentowali Prezes Józef Słowikowski oraz Wiceprezes Iwona Kocik.
W czasie spotkania przeanalizowano szczegółowo kursy autobusów na linii Żary-Łęknica-Żary; Starosta i włodarze Gmin przedstawili prezesowi firmy Feniks V Sp. z o.o postulaty mieszkańców w sprawie konkretnych połączeń, godzin odjazdów z poszczególnych miejscowości. Dyskutowano o rentowności i problemach związanych z zawieszeniem niektórych kursów.
Aktualny rozkład jazdy znajduje się na stronie firmy Feniks V Sp. z o.o.
Kolejne spotkanie Starosty z Burmistrzami, Wójtami Gmin Powiatu Żarskiego oraz przedstawicielami firmy przewoźnika zaplanowano na przełomie stycznia i lutego 2022r.

Spotkanie z Prezesem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

 • 14-01-2022
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Prezesem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej
12.01.2022r. Starosta Józef Radzion spotkał się z Robertem Skowronem Prezesem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. W spotkaniu uczestniczył Radosław Pogorzelec – członek Komisji Krajowej Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN.
W trakcie spotkania poruszono sprawę współpracy przy organizacji imprez sportowych, popularyzacji sportu - szczególnie piłki nożnej.
Wiodącym tematem była sprawa organizacji turnieju eliminacyjnego piłki nożnej UEFA Region’s Cup na terenie Powiatu Żarskiego w czerwcu 2022r.
Jak podkreślił prezes Robert Skowron UEFA Region’s Cup to jedyny w swoim rodzaju turniej, rozgrywany cyklicznie co 2lata, w którym biorą udział najlepsi zawodnicy, którzy nigdy nie grali w profesjonalnym szczeblu. W rozgrywkach, które mają być rozegrane w Żarach, wezmą udział drużyny z województw: Lubuskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego i Śląskiego. Zwycięzca awansuje do finału krajowego.
 

Przekazanie materiałów fryzjerskich dla uczniów pracowni technikum ZSOiT

 • 05-01-2022
Ilustracja do informacji: Przekazanie materiałów fryzjerskich dla uczniów pracowni technikum ZSOiT
5 stycznia 2022 r. Beata Korczyńska właścicielka „Studio Beata Korczyńska” przekazała na ręce Wicestarosty partię materiałów i narzędzi fryzjerskich dla uczniów pracowni technikum Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach.
Farby i niezbędne akcesoria będą służyły do ćwiczeń i podnoszenia jakości kształcenia młodych fryzjerów.
 
Dziękujemy za bezinteresowną pracę i działanie wolontariackie na rzecz uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach.  Jesteśmy przekonani, że dalsze współdziałanie zaowocuje wieloma sukcesami przyszłych fryzjerów.
czytaj dalej

Podpisano porozumienie współpracy z Łużycką Szkołą Wyższą w Żarach.

 • 30-12-2021
Ilustracja do informacji: Podpisano porozumienie współpracy z Łużycką Szkołą Wyższą w Żarach.
W dniu 28 grudnia 2021r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach zostało podpisane porozumienie o współpracy między Łużycką Szkołą Wyższą im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach reprezentowaną przez Pana dr Romana Józefiaka - Rektora ŁSW a Powiatem Żarskim, reprezentowanym przez Starostę Pana Józefa Radziona oraz Panią Wicestarostę Małgorzatę Issel.
Strony wyraziły chęć nawiązania szeroko pojętej współpracy, między innymi w ramach realizacji projektu „Poprawa efektywności współpracy Łużyckiej Szkoły Wyższej z otoczeniem społeczno-gospodarczym”.
Zawarte porozumienie jest wyrazem intencji stron dotyczących zawarcia umowy Partnerskiej o współpracy
w obszarze edukacji na poziomie wyższym w Powiecie Żarskim.
Efektem porozumienia ma być między innymi:
• Uczestnictwo w spotkaniach zespołu tworzącego pakiety edukacyjne dla kierunku „Administracja” do pracy w systemie hybrydowym.
• Współpraca z Łużycką Szkołą Wyższą w zakresie przyjęcia na pilotaż praktyki studenckiej lub stażu studentów kierunku "Administracja".
• Uczestnictwo w tworzeniu modelowego programu i zasad zapewnienia jakości praktyk zawodowych dla kierunku „Administracja” celem zaspokojenia realnych potrzeb rynku pracy.
• Uczestnictwo w opracowaniu modelu kompetencji zawodowych studentów kierunku „Administracja” studiujących w Łużyckiej Szkole Wyższej.
Mamy nadzieję, że współpraca zaowocuje wysoko wykwalifikowaną kadrą przygotowaną merytorycznie do pracy w administracji.

Radni przyjęli budżet na rok 2022

 • 30-12-2021
Ilustracja do informacji: Radni przyjęli budżet na rok 2022
28 grudnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu Żarskiego.
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
Najważniejszym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2022. Po przedstawieniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu, odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawieniu opinii i wniosków komisji stałych, przedstawieniu stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków poszczególnych komisji odbyło się głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Za przyjęciem uchwały budżetowej było 14 głosów – przy 5 głosach wstrzymujących się 1 głosie przeciw.
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2022-2025,
- w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2021 r.,
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2022,
- w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem, dzierżawę, czasowe udostępnienie nieruchomości będących w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych oraz określenia zasad korzystania z tych nieruchomości,
- zmieniająca uchwałę nr XXXI/191/2021 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku.

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2022

 • 23-12-2021
Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2022

Spotkanie Starosty z Burmistrzami i Wójtami Powiatu Żarskiego

 • 13-12-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty z Burmistrzami i Wójtami Powiatu Żarskiego
10.12.2021r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie robocze Starosty Józefa Radziona z Burmistrzami i Wójtami. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Firm realizujących przewozy autobusowe na terenie gmin i powiatu. Przedstawiciele Firmy FENIKS V S.A. w Żarach Józef Słowikowski - Prezes i Iwona Kocik- wiceprezes i Dyrektor przewozów pasażerskich .Piotr Pasterniak Prezes PKS w Zielonej Górze.
Wiodącym tematem spotkania była sprawa zawieszenia kursów autobusowych na liniach: Żary - Lubsko, Lubsko -Żary, Lubsko- Zielona Góra, Żary - Łęknica, Łęknica- Żary. Podkreślono konieczność przywrócenia zawieszonych kursów i pozyskania dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych.
Ustalono że Firma Feniks przedstawi dla starosty 21.12.2021r. koszty funkcjonowania zawieszonych 17 kursów .
W dalszej części spotkania poruszono następujące tematy:
1. Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.
2. Wycinkę suchych gałęzi i drzew.
3. Realizacja wspólnych inwestycji- chodniki,ścieżki rowerowe.
4. Sytuacja epidemiczna COVID-19 w powiecie.
5. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu - Rozbudowa Szpitala na Wyspie w ramach pozyskanych środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych #Polski Ład.

 
czytaj dalej

Gala z okazji XX-lecia działalności Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”

 • 10-12-2021
Ilustracja do informacji: Gala z okazji XX-lecia działalności Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”
Dnia 7 grudnia 2021 roku w żarskim Folwarku Zamkowym odbyła się uroczysta Gala z okazji XX-lecia działalności Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”. Mimo trudnego czasu pandemii na uroczystość przybyło wielu gości, w tym członkowie i podopieczni Stowarzyszenia, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, sponsorów i firm, które ze Stowarzyszeniem współpracowały przez te wszystkie lata.
Zaproszeni mieli okazję obejrzeć okolicznościową prezentację o historii i działalności Stowarzyszenia oraz wysłuchać prelekcji dr Tomasza Fetzkiego – adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, będącego członkiem Stowarzyszenia „Radość Życia” od momentu jego powstania, na temat książki jego autorstwa pt. „Edouard Onesime Seguin - twórca pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną”.
Gala stała się okazją do wręczenia podziękowań wszystkim, którzy wspomagali działalność Stowarzyszenia, w tym pani Małgorzacie Issel -Wicestaroście Powiatu Żarskiego.
Władze Powiatu Żarskiego oprócz gratulacji przekazali na ręce Przewodniczącej Stowarzyszenia Małgorzaty Miler bon o wartości 200 zł.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook