.

Kadencja Rady 2014-2018

PREZYDIUM RADY

  • 12-05-2015
Dawid Nowakowski
Wiceprzewodniczący Rady
Helena Sagasz
Przewodnicząca Rady
Wiktor Kułdosz
Wiceprzewodniczący Rady
 
 

SKŁAD RADY

  • 29-04-2015
Bojko Edward - Komitet Wyborczy PSL
Cieślak Marek - KWW Dobre Miasto Gmina Powiat
Czajkowski Tomasz - KW Prawo i Sprawiedliwość
Dąbrowski Marian - KW Platforma Obywatelska RP
Drozd Kazimierz - KW Prawo i Sprawiedliwość
Dudojć Janusz - KW Forum Samorządowe Powiatu Żarskiego
Dyba Dariusz - KW Forum Samorządowe Powiatu Żarskiego
Femlak Marek - KW Platforma Obywatelska RP
Issel Małgorzata - KW Platforma Obywatelska RP
Kułdosz Wiktor - KKW SLD Lewica Razem
Łyba Edward - KW Forum Samorządowe Powiatu Żarskiego
Mazurkiewicz Roman - KWW Dobre Miasto Gmina Powiat
Nowakowski Dawid - KW Platforma Obywatelska RP
Płóciennik Tadeusz - KW Prawo i Sprawiedliwość
Pogorzelec Roman - KKW SLD Lewica Razem
Rygiel Artur - KW Forum Samorządowe Powiatu Żarskiego
Radzion Józef - KW Forum Samorządowe Powiatu Żarskiego
Sagasz Helena - Komitet Wyborczy PSL
Skobelski Edward - KKW SLD Lewica Razem
Ślawska Anna - KWW Dobre Miasto Gmina Powiat
Wydrych Zbigniew - Komitet Wyborczy PSL
 

KOMISJE STAŁE RADY POWIATU

  • 12-05-2015

Komisja Finansów i Budżetu

Przedmiotem działania Komisji Finansów i Budżetu są sprawy związane z budżetem powiatu i jego wykonaniem, opiniowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu, geodezyjnych i kartograficznych, inwestycyjnych oraz uchwał związanych z dochodami powiatu, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Powiatu.
Przewodniczący - Edward Bojko
Członkowie:
1. Marek Cieślak
2. Wiktor Kułdosz
3. Roman Pogorzelec

Komisja Edukacji i Unii Europejskiej

Przedmiotem działania Komisji Edukacji i Unii Europejskiej są sprawy związane z prowadzeniem szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem założycielskim jest powiat żarski, edukacja publiczna, współpraca ze stowarzyszeniami oraz instytucjami kultury, ochrona dóbr kultury, sport i turystyka, współpraca z gminami oraz euroregionami, współpraca ze Związkiem Powiatów Polskich, współpraca ze środkami masowego przekazu, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Powiatu.
Przewodniczący - Tadeusz Płóciennik
Członkowie:
1. Dawid Nowakowski
2. Józef Radzion
3. Edward Łyba

Komisja Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich

Przedmiotem działania Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich jest podejmowanie inicjatyw i opiniowanie projektów realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej powiatu, zwalczania patologii społecznych, ochrony praw konsumenckich, ochrony rynku pracy, podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, wyznaczania kierunków polityki zatrudnienia i zwalczania bezrobocia, podejmowanie inicjatyw umożliwiających swobodny przepływ kadr oraz współpraca z Powiatową Radą Zatrudnienia.
Przewodniczący - Edward Łyba
Członkowie:
1. Edward Bojko
2. Dariusz Dyba
3. Artur Rygiel
4. Dawid Nowakowski
5. Tadeusz Płóciennik

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

Przedmiotem działania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej jest podejmowanie i opiniowanie projektów realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz opiniowanie głównych kierunków polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, funkcjonowania szpitali i innych placówek społecznych oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Powiatu.
Przewodniczący - Marek Femlak
Członkowie:
1. Kazimierz Drozd
2. Edward Skobelski
3. Zbigniew Wydrych
4. Anna Ślawska
5. Roman Mazurkiewicz

Komisja Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej

Przedmiotem działania Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej jest podejmowanie działań na rzecz harmonijnego rozwoju obszarów wiejskich dotkniętych bezrobociem, współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i innymi organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, podejmowanie inicjatyw ustawodawczych w zakresie racjonalnego prowadzenia gospodarki wodnej, opiniowanie zasad gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opiniowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, a także podejmowanie inicjatyw w zakresie utrzymania dróg powiatowych, rozwiązywania problemów transportowych i przewozowych w obrębie powiatu, gospodarki przestrzennej i budownictwa oraz inne zadania zlecone przez Radę Powiatu.
Przewodniczący Komisji - Tomasz Czajkowski
Członkowie Komisji:
1. Dariusz Dyba
2. Wiktor Kułdosz
3. Roman Mazurkiewicz
4. Anna Ślawska
5. Zbigniew Wydrych
6. Marian Dąbrowski

Komisja Rewizyjna

Przedmiotem działania Komisji Rewizyjnej jest kontrola działania Zarządu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych; opiniowanie wykonania budżetu powiatu; występowanie do rady powiatu z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi; wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Powiatu w zakresie kontroli.
Przewodniczący - Roman Pogorzelec
Zastępca - Marian Dąbrowski
Sekretarz - Kazimierz Drozd
Członek - Marek Cieślak
Członek - Tomasz Czajkowki
Członek - Artur Rygiel
  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook