.

Wydarzenia

XLIV sesja absolutoryjna Rady Powiatu Żarskiego

 • 27-06-2023
Ilustracja do informacji: XLIV sesja absolutoryjna Rady Powiatu Żarskiego
27 czerwca 2023 r. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu Żarskiego. W trakcie sesji przyjęto do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
Najistotniejszym punktem obrad XLIV sesji Rady Powiatu Żarskiego było głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Żarskiego. Radni zapoznali się z raportem o stanie Powiatu Żarskiego w 2022 r., który stanowi podsumowanie działalności Zarządu Powiatu, a w szczególności przedstawia informacje o realizacji programów i strategii, uchwał Rady Powiatu, a także zawiera informacje o zrealizowanych inwestycjach i pozyskanych środkach zewnętrznych. Po zaprezentowaniu raportu odbyła się debata, a po niej głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu za 2022 rok – co zostało podjęte.
Następnie radni ocenili pracę zarządu w minionym roku pod względem finansowym. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, po czym podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Starosty i Zarządu za rok 2022.
Po głosowaniu, kwiaty i podziękowania z rąk Starosty Żarskiego Józefa Radziona otrzymała Skarbnik Powiatu Żarskiego Eliza Siemianowska.????????????
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Żarskiego za 2022 rok;
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2022;
- w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2023 r.;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033;
- zmieniającej uchwałę nr XLII/254/2023 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku;
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
 
czytaj dalej

Piłka nożna bez granic – turniej powiatów partnerskich

 • 26-06-2023
Ilustracja do informacji: Piłka nożna bez granic – turniej powiatów partnerskich
24 czerwca 2023 r. reprezentacja Powiatu Żarskiego wzięła udział w międzynarodowym samorządowym turnieju piłki nożnej „Piłka nożna bez granic” z okazji 30 – lecia Powiatu Sprewa – Nysa. Turniej szóstek piłkarskich został rozegrany w Haasow na boisku sportowym SV Schwarz – Weiβ 98. E.V. Dissenchen – Haasow.
 
Powiat Żarski reprezentowali pracownicy Starostwa Powiatowego w Żarach z Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska oraz z Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego, wsparci nieocenioną pomocą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żarach.
 
Oprócz Powiatu Żarskiego, do zaciętej rywalizacji przystąpiło 9 drużyn, reprezentujących samorządy oraz organizacje polskie i niemieckie m.in.: dwie drużyny z Gubina  (w tym Miasto Gubin), TSV Spremberg, Sparkasse SPREE-Neiβe, Stadt Cottbus, Rasensprenger, Forster Löwen oraz drużyna gospodarzy – Powiatu Sprewa – Nysa. Wszystkim sportowcom – przez cały turniej – kibicował Wicestarosta Krośnieński Ryszard Zakrzewski.
 
Piłkarskim rozgrywkom towarzyszyły wielkie emocje, a mecze rozgrywane były z pełnym zaangażowaniem i w duchu fair play. Sportowe zmagania stanowiły wspaniałą okazję do integracji, budowania wspólnoty i współpracy między samorządami polskimi i niemieckimi. Każda drużyna otrzymała pamiątkowe puchary i dyplomy, które wręczał Starosta Powiatu Sprewa – Nysa Harald Altekrüger. Zwycięzcami Turnieju piłki nożnej powiatów partnerskich „Piłka nożna bez granic” została drużyna Forster Löwen.
 
Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 - 2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

 • 23-06-2023
Ilustracja do informacji: Zakończenie roku szkolnego 2022/2023
23 czerwca 2023 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski, spotkało się po raz ostatni w roku szkolnym 2022/2023, aby podsumować mijający okres pracy i wspólnie przywitać wakacje. Tym samym zakończyły się tegoroczne zajęcia edukacyjne, a także sesje egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Starosta Józef Radzion wziął udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Lubsku. Natomiast Wicestarosta Małgorzata Issel wraz z Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiejem Kubiakiem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach.
 
Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy bezpiecznych i udanych wakacji.
 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Podpisanie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach

 • 21-06-2023
Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach
21 czerwca 2023 r. Starosta Żarski Józef Radzion wraz z Wicestarostą Małgorzatą Issel podpisali umowę z Zachodnim Centrum Konsultingowym EURO INVEST sp. z o.o., reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Jerzego Korolewicza, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Rozbudowa budynku szpitala przy ul. Pszennej 2 w Żarach na potrzeby oddziału geriatrii, chorób wewnętrznych, rehabilitacji, centralnej izby przyjęć – etap II”.

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie m.in.:
- wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru;
- opiniowanie Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego przedstawionego przez Wykonawcę Robót Budowlanych;
-  reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
- podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umową o jej realizację w porozumieniu z Zamawiającym,
-  egzekwowanie od Wykonawcy Robót Budowlanych prawidłowego i terminowego wykonywania przedmiotu umowy,
- informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących przestrzegania na budowie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, itp.;
- uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy lub podmioty uprawnione do kontroli oraz sprawdzenie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli;
-  rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robót wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót – po uzgodnieniu z Zamawiającym.
 
Wartość podpisanej umowy: 196 800,00 zł
czytaj dalej

W Powiecie Żarskim ruszyła kwalifikacja wojskowa!

 • 20-06-2023
Ilustracja do informacji: W Powiecie Żarskim ruszyła kwalifikacja wojskowa!
20 czerwca 2023 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach, przy ul. Parkowej 9 rozpoczęła kwalifikacja wojskowa, którą oficjalnie otworzyli: Wicestarosta Małgorzata Issel, porucznik Marek Frank oraz podporucznik Tomasz Kowalski – żołnierze z Wojskowego Centrum Rekrutacji W Żaganiu.  Tegorocznej kwalifikacji wojskowej podlega 447 osób z rocznika podstawowego oraz 100 osób z rocznika starszego.
 
Tegorocznej kwalifikacji wojskowej podlegają:
 • mężczyźni urodzeni w 2004 roku;
 • mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003 - jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1999–2004, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach;
 •  osoby, które w latach 2021 – 2022:
 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
Osoba stawiająca się na kwalifikację wojskową powinna zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty lub dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się na kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
 • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.
czytaj dalej

Dzień Ojca 2023

 • 20-06-2023
Ilustracja do informacji: Dzień Ojca 2023
 
 
czytaj dalej

Mistrzostwa Polski Muaythai IFMA 2023 dla dzieci i kadetów w Żarach

 • 19-06-2023
Ilustracja do informacji: Mistrzostwa Polski Muaythai IFMA 2023 dla dzieci i kadetów w Żarach
17 czerwca 2023 r. w Powiatowym Centrum Sportu w Żarach odbyły się Mistrzostwa Polski Muaythai IFMA 2023 dla dzieci i kadetów w kategoriach u12, u14 oraz u16. Patronat nad wydarzeniem, zorganizowanym przez  Klub Sportów Walki, objął Polski Związek Muaythai. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami i medalami ufundowanymi przez Starostę Żarskiego, które wręczyła Wicestarosta Małgorzata Issel.
 
Wyniki:
Drużynowo 1 miejsce dla Żarskiego Klub Sportów Walki. 
 
Dodatkowo wyróżnienia dla zawodników Żarskiego Klub Sportów Walki:
 
Amelia Kowzan najlepsza zawodniczka MP kategoria u16,
Maksymilian Sobecki najlepszy zawodnik MP kat. u14,
Szymon Socha najlepsza walka MP.
Wyniki reprezentantów ŻKSW:
Amelia Kowzan złoto -48kg u16,
Hanna Sobecka złoto-40kg u14,
Damian Fedorowicz złoto -58kg u14,
Maksymilian Sobecki złoto-38kg u14,
Mikołaj Słabicki złoto -32kg u12,
Szymon Socha srebro -54kg u16,
Łukasz Kaczmarek srebro -52kg u14,
Dawid Głuszko srebro -54kg u12,
Szymon Żak srebro +67kg u16,
Dominik Monarcho brąz -40kg u12.
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Wakacje 2023

 • 19-06-2023
Ilustracja do informacji: Wakacje 2023
 
 

Festyn Rodzinny w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żarach

 • 09-06-2023
Ilustracja do informacji: Festyn Rodzinny w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żarach
7 czerwca 2023 r. Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak wzięli udział w Festynie Rodzinnym zorganizowanym na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach.
 
Był to wyjątkowy czas radości, zabawy, wielu atrakcji oraz pysznego jedzenia. Pracownicy, rodzice oraz przyjaciele Ośrodka zadbali o przygotowanie różnorodnych atrakcji dla dzieci. Każdy znalazł coś dla siebie. Były dmuchańce, animatorzy, konkursy oraz występy artystyczne. Uczestnicy festynu Rodzinnego mogli przejechać się ciuchcią, poznać pracę policjantów, leśników czy strażaków.
 
Serdecznie gratulujemy pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żarach oraz Rodzicom zorganizowania tak udanego wydarzenia!
 
Za zdjęcia dziękujemy pracownikom SOSW w Żarach.
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Uroczyste podsumowanie VIII Turnieju Wiedzy Historycznej 2022/2023

 • 06-06-2023
Ilustracja do informacji: Uroczyste podsumowanie VIII Turnieju Wiedzy Historycznej 2022/2023
6 czerwca 2023 r.  w Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego w Żarach odbyło się uroczyste podsumowanie VIII Turnieju Wiedzy Historycznej 2022/2023. Ósma edycja Turnieju składała się z 7 części i obejmowała tematykę związaną z m.in.: wojną trzydziestoletnią, historią żarskiej porcelany, znajomością żarskich legend czy życiem paryskiej Bohemy w I połowie XX wieku. Pytania opracowywała Katarzyna Krasowska – pracownik merytoryczny Muzeum.
 
Wydarzenie otworzyła Dyrektor Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego Małgorzata Cegielska, natomiast nagrody – mistrzom i wicemistrzom – wręczały Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, bony oraz obrazy namalowane przez żarską artystkę Magdalenę Łazar.
 
Tytuł Mistrza VIII Turnieju Wiedzy Historycznej 2022/2023 w kategorii Uczniowie Szkół Podstawowych wywalczyła Zuzanna Syska z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarach. Opiekunką Mistrzyni jest Judyta Czepińska. Wicemistrzem w tej kategorii został  uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Żarach - Igor Staszkiewicz, którym opiekuje się nauczyciel Grzegorz Wesoły.
 
Mistrzynią VIII Turnieju Wiedzy Historycznej 2022/2023 w kategorii Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych została Marcelina Goch z Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku, której opiekunem jest nauczyciel historii Krzysztof Kowsz. Tytuł Wicemistrza trafił do Szymona Wiesnera – ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Żarach, który przygotowywał się do zmagań pod czujnym okiem Pani Iwony Ważnej.
 
Mistrzowskimi Szkołami VIII Turnieju Wiedzy Historycznej 2022/2023 zostały:
w kategorii szkół podstawowych: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarach.
w kategorii szkół ponadpodstawowych: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Żarach.
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook