.

Budżet Rady Powiatu na rok 2020 przyjęty!

 • 30-12-2019
Ilustracja do informacji: Budżet Rady Powiatu na rok 2020 przyjęty!
30 grudnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XIII sesja Rady Powiatu.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Najważniejszym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2020. Po przedstawieniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu, odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawieniu opinii i wniosków komisji stałych, przedstawieniu stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków poszczególnych komisji odbyło się głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Za przyjęciem projektu uchwały budżetowej było 18 głosów – przy 3 głosach wstrzymujących się.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- budżetową Powiatu Żarskiego na 2020 rok,
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2020-2025,
- w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019 – 2025,
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego,
- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2020,
- w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej,
- w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego na rok 2020,
- w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Żarskiego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 12/12 położonej w obrębie 5 miasta Żary,
- w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Sołectwa Lutol, gmina Lubsko dotyczącej budowy chodnika oraz wymiany znaków drogowych,
- w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • 30-12-2019
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
27 grudnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z potwierdzeniem przypadków ASF u dzików znalezionych na terenie Powiatu Żarskiego (Miasto Żary-Kunice, gmina Żary-Bieniów).
 
W spotkaniu uczestniczyli Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Radny Rady Powiatu Żarskiego Dariusz Dyba, Powiatowy Inspektor Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku Monika Świca-Zielonka oraz pracownicy Powiatowej Inspekcji Weterynarii, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Żarach, Komendy Powiatowej Policji w Żarach, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Żarach, Nadleśnictwa Lipinki i Krzystkowice, Polskiego Związku Kół Łowieckich w Zielonej Górze, miejscowych kół łowieckich, Straż Leśna oraz pracownicy ds. zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy Żary i Urzędu Miejskiego Żary.
 
W trakcie spotkania został opracowany harmonogram działań w związku z planowanymi przeszukiwaniami terenów leśnych w dniach 28 i 29 grudnia br. w okolicy Żary-Kunice i miejscowości Bieniów.

Czas wigilijnych spotkań w Powiecie Żarskim

 • 27-12-2019
Ilustracja do informacji: Czas wigilijnych spotkań w Powiecie Żarskim
Okres przedświąteczny jest czasem szczególnym; Starosta, Wicestarosta, Radni Rady Powiatu chętnie uczestniczą w spotkaniach wigilijnych gromadzących wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego, emerytów, seniorów, uczniów, sportowców, mieszkańców DPS-ów, wychowanków Domów Dziecka, Wójtów, Burmistrzów innych samorządów oraz wszystkich mieszkańców Powiatu Żarskiego.
 
Ciepłe, wzruszające spotkania i wspólne kolędowanie są doskonałą okazją do serdecznych życzeń składanych sobie przy łamaniu się opłatkiem.
 
 
 

II Powiatowy Konkurs Plastyczny na plakat profilaktyczny

 • 20-12-2019
Ilustracja do informacji: II Powiatowy Konkurs Plastyczny na plakat profilaktyczny
18 grudnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach Wicestarosta Małgorzata Issel i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Piotr Bogusławski wręczyli nagrody laureatom II Powiatowego Konkursu Plastycznego na plakat profilaktyczny.
 
Konkurs miał na celu promowanie profilaktyki nowotworowej oraz dbanie o zdrowie własne i bliskich oraz zaangażowanie młodzieży ze szkół średnich powiatu żarskiego w działania profilaktyczne. Zadanie konkursowe polegało na utworzeniu plakatu na temat profilaktyki nowotworowej w dowolnie wybranym zakresie (np. nowotwór piersi, szyjki macicy, płuc, skóry, jelita grubego i inne).
 
- Nagroda Główna: Milena Wroczyńska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach
- Wyróżnienia: Hanna Wielga z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach i Natalia Mroczka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach.

Betlejemskie Światło Pokoju - dar od 6. Gromady Zuchowej "Lolki"

 • 20-12-2019
Ilustracja do informacji: Betlejemskie Światło Pokoju - dar od 6. Gromady Zuchowej "Lolki"
Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Starostwa Powiatowego w Żarach. 19 grudnia 2019 r. z rąk zuchów z 6. Gromady Zuchowej "Lolki" odebrali je Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel. Zuchy przywiozły światło do Żar z polany przy schronisku Głodówka w Zakopanem, gdzie otrzymały je od naczelnik ZHP i skautów ze Słowacji. „Lolki” odśpiewały harcerskie piosenki i złożyły świąteczne życzenia. W tym roku hasło towarzyszące światełku brzmi "Światło, które daje moc".
 

Świąteczne odwiedziny Małych Kolędników

 • 17-12-2019
Ilustracja do informacji: Świąteczne odwiedziny Małych Kolędników
17 grudnia 2019 r. Starostę Żarskiego Józefa Radziona, Wicestarostę Małgorzatę Issel oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Żarach odwiedziły dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku.
 
Wychowankowie wraz z opiekunkami złożyli świąteczne życzenia, wręczyli Staroście własnoręcznie wykonane szopkę i stroik bożonarodzeniowe oraz odśpiewali kolędy. W podziękowaniu za występ dzieci otrzymały drobne prezenty.

Przekazanie nowego ambulansu dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego

 • 17-12-2019
Ilustracja do informacji: Przekazanie nowego ambulansu dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego
16 grudnia 2019 r. przy siedzibie Pogotowia Ratunkowego w Lubsku Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Członek Zarządu Powiatu Żarskiego Marek Femlak, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć wręczyli kierownikowi dr. Ryszardowi Smykowi kluczyki do nowego ambulansu dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. W uroczystości uczestniczyli także Radni Rady Powiatu – Elżbieta Haściło, Krzysztof Czerniawski, Jarosław Dowhan, Sebastian Górski oraz zaproszeni goście.
 
Koszt zakupu karetki wyniósł 400 tysięcy złotych i w całości został pokryty z budżetu Powiatu Żarskiego. Ambulans został poświęcony przez proboszcza parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubsku ks. Mariana Bumbula. Nowoczesny pojazd wyposażony w profesjonalny sprzęt medyczny będzie od dzisiaj służyć przede wszystkim mieszkańcom gminy Lubsko i ułatwi pracę ratownikom 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • 17-12-2019
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
13 grudnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w związku z wydanym przez Wojewodę Lubuskiego rozporządzeniem z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików.
 
Wojewoda Lubuski ww. rozporządzeniu wskazał obszar skażony afrykańskim pomorem świń, który na terenie Powiatu Żarskiego objął gminy - Jasień, część gminy Lubsko położona na wschód od linii wyznaczonej drogą nr 287 i część gminy wiejskiej Żary położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12. Na terenie skażonym obowiązuje zakaz wstępu do lasu bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 
W spotkaniu uczestniczył Starosta Żarski Józef Radzion, burmistrzowie, wójtowie miast i gmin Powiatu Żarskiego, przedstawiciele - Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku, Komendy Powiatowej PSP w Żarach, Komendy Powiatowej Policji w Żarach, Placówki Straży Granicznej w Tuplicach, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Żarach, Nadleśnictw z terenu powiatu, kół łowieckich oraz Spółki PolFerm w Lutolu.
 
W trakcie spotkania Powiatowy Lekarz Weterynarii Pani Monika Świca-Zielonka przestawiła aktualną sytuację epizootyczną na terenie Powiatu, przypomniała zadania poszczególnych podmiotów zaangażowanych w zwalczanie afrykańskiego pomoru świń oraz omówiła zakazy i nakazy wprowadzone rozporządzeniem Wojewody. Przypomniała, że w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby ASF najważniejsze jest przestrzeganie zasad bioasekuracji.
 
 

Powiatowa Rada Rynku Pracy

 • 17-12-2019
Ilustracja do informacji: Powiatowa Rada Rynku Pracy
12 grudnia 2019 r. Starosta Żarski Józef Radzion wręczył akty powołania członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2020/2024.
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 45/2019 z 29 listopada br. otrzymali je przedstawiciele organizacji związków zawodowych: Jerzy Przyłucki (Powiatowa Komisja Koordynacyjna NSZ "Solidarność) i Lucyna Grzybowicz (OPZZ woj. lubuskiego), przedstawiciele organizacji pracodawców: Bolesław Adamik (Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze), Jacek Kryszewski (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze), Joanna Małecka (Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej) i Małgorzata Kaczmarczyk (Fundacja "Przedsiębiorczość" w Żarach), przedstawiciel organizacji rolników Dariusz Gembara (Lubuska Izba Rolnicza), przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego Krzysztof Czerniawski (Powiat Żarski) i przedstawiciele nauki: Agnieszka Maj (Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach) oraz Dorota Staniuszko (Ochotnicze Hufce Pracy - Lubuska Wojewódzka Komenda).
 
W pierwszej części spotkania Starosta podziękował także członkom poprzedniej kadencji: Jerzemu Przyłuckiemu, Lucynie Grzybowicz, Bolesławowi Adamikowi, Jackowi Kryszewskiemu, Joannie Małeckiej, Małgorzacie Kaczmarczyk, Marianowi Dziewulskiemu, Krzysztofowi Czerniawskiemu, Agnieszce Maj i Dorocie Staniuszko za dotychczasowy udział w pracach Rady i zaangażowanie na rzecz lokalnego rynku pracy. Druga część posiedzenia przebiegła według ustalonego porządku.

Otwarcie nowego skrzydła Szpitala Na Wyspie

 • 11-12-2019
Ilustracja do informacji: Otwarcie nowego skrzydła Szpitala Na Wyspie
9 grudnia 2019 r. otwarto nowe skrzydło powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach, w którym znalazły się m.in. nowoczesne sale oddziałów Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 11 milionów złotych. Powiat Żarski od 2016 roku przeznaczył na ten cel około 8 milionów złotych. Idea rozbudowy zrodziła się 4 lata temu, kiedy poprzedni Starosta Janusz Dudojć, Lekarz Naczelny Doktor Rafał Kołsut oraz Prezesi Szpitala Na Wyspie Wiesław Olszański, a później Jolanta Dankiewicz przy wsparciu Zarządu i Rady Powiatu Żarskiego rozpoczęli śmiały plan urzeczywistnienia marzeń lekarzy, pacjentów i mieszkańców. Obecny Starosta Józef Radzion oraz cały Zarząd i wszyscy Radni Rady Powiatu Żarskiego zakończyli rozbudowę przeznaczając w 2019 roku 2 miliony 800 tysięcy złotych, m.in. na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego.
 
W otwarciu uczestniczyli Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz, członkowie Zarządu Powiatu Żarskiego: Tomasz Czajkowski, Marek Femlak, Michał Rudnicki oraz Radni Rady Powiatu Żarskiego, Prezes Szpitala Na Wyspie Jolanta Dankiewicz oraz Lekarz Naczelny Doktor Rafał Kołsut, Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Piotr Bromber, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, Burmistrz Żar Danuta Madej oraz Wiceburmistrzowie miasta Żary, Radni Rady Miejskiej w Żarach, Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek, Wójt Gminy Lipinki Łużyckie Michał Morżak, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek oraz Radni Gminy Żary, przedstawiciele służb mundurowych, a także lokalnych firm, które wsparły rozbudowę Szpitala finansowo: Swiss Krono, Chroma, Janbud, Or-Sat, MK Systemy Kominowe, Magorex, Lafarge, Tomag, Wentor, Ew-Ol.
 
Biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Stefan Regmunt, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach ks. Krzysztof Kwaśnik oraz proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Żarach ks. Tadeusz Masłowski poświęcili nowowybudowane skrzydło Szpitala.
 
W nowopowstałej części znalazły się kolorowe, wyposażone w węzeł sanitarny sale chorych na oddziałach Dziecięcym i Ginekologiczno-Położniczym, kolejna, trzecia już sala operacyjna, nowa sala porodowa, cały parter zajęła diagnostyka (laboratorium, pracownie endoskopowe i USG), natomiast na piętrze znalazły się pomieszczenia administracyjne i socjalne.
 
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook