.

Wydarzenia

Ofiarom stanu wojennego

 • 11-12-2015
Ilustracja do informacji: Ofiarom stanu wojennego
Szanowni Państwo,
 
od kilku lat Instytut Pamięci Narodowej organizuje ogólnopolską akcję społeczno-edukacyjną "Ofiarom stanu wojennego. Zapal światło wolności".
 
Co roku 13 grudnia o godz. 19.30 w całej Polsce płoną w oknach tysiące świec, upamiętniając ofiary stanu wojennego. Przypominamy nie tylko tych, którzy stracili życie, ale także internowanych i uwięzionych, ludzi, których wyrzucono z pracy, którym złamano kariery, których zmuszono do emigracji. Nawiązujemy jednocześnie do gestu dwóch wybitnych mężów stanu - papieża Jana Pawła II i prezydenta USA Ronalda Reagana - którzy w grudniu 1981 r. w ten sposób przypominali o Polsce i Polakach. Akcja została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy.
 
Również w tym roku chcielibyśmy upamiętnić ofiary stanu wojennego podobnym gestem. Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w naszej akcji. Wierzymy, że uda się 13 grudnia o 19.30 zapalić symboliczne Światło w urzędach i innych budynkach użyteczności publicznej.
 
z poważaniem
 
Instytut Pamięci Narodowej
Dyrektor Oddziału w Poznaniu
dr Rafał Reczek
czytaj dalej

XIII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 04-12-2015
22 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się XIII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 1. Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Powiatu Żarskiego.
 2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami. 
 4. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Żarskiego na 2016 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu – wg posiadanych materiałów
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,
  4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków poszczególnych komisji – autopoprawka Zarządu Powiatu.
  5. dyskusja nad wnioskami oraz wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025:
  a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  b) głosowanie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków bankowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, prowadzonych przez jednostki oświatowe Powiatu Żarskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2015 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady do opracowania Statutu Powiatu Żarskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata  2015 – 2025.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/225/2013 z dnia 13 sierpnia 2013r. dot. przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Żarskiego na lata 2013-2020.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15.  Wolne wnioski, sprawy różne.
 
czytaj dalej

Starosta odwiedził małych pacjentów

 • 08-12-2015
Ilustracja do informacji: Starosta odwiedził małych pacjentów
7 grudnia 2015 Starosta Żarski, Janusz Dudojć odwiedził małych pacjentów Oddziału Dziecięcego Szpitala Na Wyspie w Żarach. Każde dziecko otrzymało mikołajkowy upominek. Kolorowe maskotki i słodycze wzbudzały duże zainteresowanie i poprawę nastroju wśród chorych maluchów. Akcja obdarowywania w okresie mikołajkowym, przebywających na oddziale dzieci, wpisała się w coroczną tradycję zarówno starostwa jak i Szpitala Na Wyspie.
czytaj dalej

Podziękowania na sesji Rady Powiatu

 • 02-12-2015
Ilustracja do informacji: Podziękowania na sesji Rady Powiatu
1 grudnia 2015 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XII sesja Rady Powiatu Żarskiego. W trakcie obrad starosta Janusz Dudojć w imieniu samorządu powiatu wręczył okolicznościowe podziękowania za wieloletnią, pełną zaangażowania działalność społeczną, w dowód uznania za wybitne zasługi w krzewieniu patriotyzmu oraz propagowanie historii narodowej i tradycji wojskowej służby zdrowia w powiecie żarskim. Otrzymali je bracia - dr n. med. Krzysztof Kopociński i dr n. med. Zbigniew Kopociński - pracujący na co dzień w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach.
czytaj dalej

Uroczyste otwarcie al. Wojska Polskiego

 • 02-12-2015
Ilustracja do informacji: Uroczyste otwarcie al. Wojska Polskiego
Oficjalne otwarcie drogi nastąpiło 1 grudnia 2015, w dniu obrad sesji Rady Powiatu, dlatego też w obecności starosty Janusza Dudojcia, wicestarosty Małgorzaty Issel, przewodniczącej rady Heleny Sagasz, radnych i zaproszonych gości dokonano przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia wyremontowanej al. Wojska Polskiego w Żarach. Na uroczystość przybyli między innymi: Bożena Jankowska, koordynator projektów Województwa Lubuskiego w Wydziale Infrastruktury i Transportu; Danuta Madej, burmistrz Żar; Patryk Faliński, wiceburmistrz Żar; insp. Zdzisław Tomaszewicz, Komendant Powiatowy Policji.
Szczególne podziękowania za troskę o bezpieczeństwo dzieci na ręce starosty Janusza Dudojcia złożyła Józefa Sierachan ze Szkoły Podstawowej nr 8. Zamontowana sygnalizacja świeltlna sprawi, że również rodzice będą mogli spokojniej myśleć o swoich pociechach w drodze do i ze szkoły. Oprócz tej kwestii podkreślano również nowoczesne rozwiązania, estetykę i funkcjonalność, jaką droga zyskała po remoncie.
czytaj dalej

Inwestycja za 5,5 miliona złotych

 • 30-11-2015
Ilustracja do informacji: Inwestycja za 5,5 miliona złotych
Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1080F - alei Wojska Polskiego w Żarach. Inwestycja została dofinansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudpwy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" w kwocie ok. 2.768.000 zł oraz ze środków budżetu miasta Żary w kwocie 2.000.000 zł. Wartość całego zadania wyniosła prawie 5,5 mln złotych.
 
W celu podniesienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Partyzantów, Konopnickiej i al. Wojska Polskiego w pobliżu szkoły podstawowej - uwzględniając prośby mieszkańców - zamontowano sygnalizację świetlną za kwotę blisko 150 tys. złotych. Oprócz poprawy bezpieczeństwa pieszych, z całą pewnością mieszkańcy okolicznych budynków ucieszą się ze zmniejszenia natężenia hałasu związanego z wymianą nawierzchni, a także z nowych miejsc parkingowych wzdłuż wyremontowanej drogi.
 
Zakres robót obejmował m.in. - poszerzenie istniejącej jezdni, korektę geometrii jezdni w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu, budowę azyli dla pieszych,  wymianę nawierzchni z kostki granitowej na nawierzchnię bitumiczną na odcinku ok. 550 m, przebudowę ścieżki rowerowej z kostki betonowej, przebudowę zjazdów na posesję z kostki betonowej, przebudowę zatok autobusowych z kostki granitowej, budowę zatok parkingowych wzdłuż drogi z kostki granitowej, odwodnienie jezdni poprzez budowę przykanalików połączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej, korektę stałej organizacji ruchu, regulacja słupów oświetleniowych, zagospodarowanie terenów zielonych. Wykonawcą robót było Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry.
 
czytaj dalej

Projekty polskich i niemieckich strażaków

 • 30-11-2015
Ilustracja do informacji: Projekty polskich i niemieckich strażaków
26 listopada 2015 w Lubuskiej Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolski odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu z powiatów żarskiego i żagańskiego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. W trakcie spotkania partnerzy projektowi podjęli decyzję o przekształceniu projektu flagowego, który został złożony w 2014 r. i nie został zaakceptowany do realizacji z powodu swojej wielkości - 19 partnerów - na projekt regularny składający się z trzech etapów. Projekt ma na celu poprawienie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-niemieckim poprzez wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych i zakupów samochodów wyposażonych w innowacyjne systemy gaśnicze tzw. „suchej piany”. Realizacja projektu spowoduje poprawę bezpieczeństwa przy jednoczesnym uatrakcyjnieniu i pobudzeniu regionu gospodarczo, poprzez możliwość skuteczniejszego podjęcia interwencji i zmniejszenie ewentualnych strat popożarowych do minimum.
czytaj dalej

Wspólnie w sprawie drogi A18

 • 27-11-2015
Ilustracja do informacji: Wspólnie w sprawie drogi A18
25 listopada 2015 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się konferencja prasowa poświęcona prezentacji wspólnych działań zmierzajacych do modernizacji drogi A18. O podjętych już krokach informowali: Janusz Dudojć, starosta żarski; Henryk Janowicz, starosta żagański oraz przedstawiciele Ruchu Obywatelskiego "Perspektywa".
 
Modernizacja drogi A18 jest inwestycją bardzo potrzebną dla naszego regionu, szczególnie dla rozwoju gospodarczego. Nie bez znaczenia jest fakt, jaką jest złą "wizytówką" naszego kraju przy wjeździe do Polski z Niemiec. Niewątpliwie, w interesie powiatów żarskiego i żagańskiego jest dostęp z tej trasy do Wymiarek, Iłowy oraz Olszyny. Na tych obszarach działają firmy, dla których jest to nieodzowne do dalszego funkcjonowania. Nie można też zapomnieć o miejscach pracy, które te firmy generują. Dlatego też mówi się o tym głośno, podkreślając znaczenie tak zwanych zjazdów z autostrady na terenie dwóch sąsiednich powiatów. Rada Powiatu Żarskiego wyraziła już swoje stanowisko co do konieczności modernizacji trasy A18 w uchwale intencyjnej z 27 marca 2014 i 31 marca 2015 roku. Niebawem samorząd powiatu żagańskiego podejmie podobną uchwałę. Inicjatywę wspiera Ruch Obywatelski "Perspektywa", zrzeszający młodych ludzi, którzy myślą o przyszłości tego regionu. Starostowie podkreślali bardzo dobrą współpracę powiatów żarskiego i żagańskiego. Występuja razem i wspierają się nie tylko w tej sprawie.
 
Zaprezentowano porozumienie w sprawie poparcia inicjatywy przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady A18, podpisane przez samorządowców: starostę Janusza Dudojcia, starostę Henryka Janowicza, marszałek województwa Elżbietę Polak, burmistrz Danutę Madej oraz wójtów - Leszka Mrożka i Tomasza Niesłuchowskiego. Jednogłośnie popierają oni tę inicjatywę oraz wszelkie działania do tego zmierzające, podjęte przez Ruch Obywatelski "Perspektywa" i wyrażone w uchwałach intencyjnych.
 
czytaj dalej

Żarska Aleja już przejezdna

 • 24-11-2015
Ilustracja do informacji: Żarska Aleja już przejezdna
Trwają ostatnie prace wykończeniowe na wyremontowanej Alei Wojska Polskiego w Żarach. Kierowcy mogą już poruszać się po niej, począwszy od ronda ks. Demela - do tej pory wjazd ten był zamknięty. Oficjalne otwarcie nastąpi 1 grudnia 2015.
czytaj dalej

Święto Niepodległości

 • 12-11-2015
Ilustracja do informacji: Święto Niepodległości
11 listopada 2015 odbywały się uroczystości upamiętniające 97. rocznice odzyskania niepodległości. W Lubsku, w miejscu pamięci przy ul. Niepodległości kwiaty złożył starosta Janusz Dudojć w towarzystwie radnych powiatowych: Mariana Dąbrowskiego i Zbigniewa Wydrycha. W Żarach, w trakcie uroczystości przy kościele pw. św. Józefa Oblubieńca wiązankę kwiatów złożyli przedstawiciele samorządu powiatowego - wicestarosta Małgorzata Issel oraz radni Edward Łyba i Tadeusz Płóciennik.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook