.

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na ,,Modernizacji drogi powiatowej nr 3210F ul. Kilińskiego w m. Lubsko”.

 • 23-11-2022
Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na ,,Modernizacji drogi powiatowej nr 3210F ul. Kilińskiego w m. Lubsko”.
23 listopada 2022 r. Starosta Żarski Józef Radzion wraz z Wicestarosta Małgorzata Issel podpisali umowę z firmą Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp. K-A reprezentowaną przez Piotra Klapsę- prokurenta, na wykonanie robót budowlanych polegających na ,, Modernizacji drogi powiatowej nr 3210F ul. Kilińskiego w m. Lubsko”.
 
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
- modernizację/ wymianę nawierzchni jezdni;
- modernizację/wymianę nawierzchni chodników (również fragmentu chodnika na dz. nr 33);
- modernizację/wymianę nawierzchni zjazdów;
- wymianę betonowych krawężników i obrzeży;
- regulację wysokościową istniejących włazów i pokryw uzbrojenia podziemnego;
- wymianę oznakowania pionowego oraz brd;
- odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego.
 
Koszty zadania – całość inwestycji: 1 282 094,36 zł
Wkład własny Powiatu Żarskiego: 25 642,36 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych: 1 256 452 zł.
 
Zakończenie realizacji przedmiotu umowy- do upływu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
czytaj dalej

Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę budynku głównego Szpitala Na Wyspie w Żarach

 • 23-11-2022
Ilustracja do informacji: Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę budynku głównego Szpitala Na Wyspie w Żarach
22 listopada 2022 r. odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę budynku głównego Szpitala Na Wyspie w Żarach. Podpisanie aktu erekcyjnego i jego wmurowanie to jeden z najważniejszych elementów każdej inwestycji budowlanej, stąd w uroczystości na terenie budowy wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, ordynatorzy oddziałów i pracownicy Szpitala Na Wyspie oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Budowlanego JANBUD Spółka z o.o.
 
Gospodarzami wydarzenia byli: Starosta Żarski Józef Radzion, Prezes Szpitala Na Wyspie Jolanta Dankiewicz oraz Wicestarosta Małgorzata Issel, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz, członkowie Zarządu Powiatu Żarskiego, radni Rady Powiatu Żarskiego,  Lekarz Naczelny Szpitala Na Wyspie w Żarach Rafał Kołsut oraz Piotr Kamiński – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego JANBUD Spółka z o.o.
 
Akt erekcyjny uroczyście odczytała Wicestarosta Małgorzata Issel, a następnie dokument został podpisany przez Wojewodę Lubuskiego, Starostę Żarskiego, Wicestarostę, Przewodniczącego Rady Powiatu Żarskiego, Prezes Szpitala Na Wyspie oraz Prezesa Przedsiębiorstwa JANBUD, zabezpieczony i wmurowany pod nowo powstające skrzydło szpitala.
 
Zakres prac budowalnych obejmuje dobudowanie skrzydła szpitala o trzech kondygnacjach i połączenie go z funkcjonującym budynkiem głównym. Kubatura nowopowstałego budynku wyniesie niemal 11 000 m3, w tym 2 700 m2 powierzchni użytkowej. Na parterze zaplanowano rozbudowę centralnej izby przyjęć o sale obserwacyjne i izolatki, a także powstanie pracowni Rezonansu Magnetycznego oraz przeniesienie i rozwinięcie Zakładu Rehabilitacji Szpitala Na Wyspie.
Na I piętro przeniesiona zostanie geriatria, natomiast na II piętrze powstanie nowoczesny oddział chorób wewnętrznych. W ramach inwestycji zaplanowana jest również rozbudowa sieci informatycznej i jej integracja z istniejącą siecią, poprawa warunków sanitarnych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym oraz przebudowa przyszpitalnego terenu w celu  uzyskania większej ilości miejsc parkingowych.
 
Prace związane z rozbudową szpitala odbywają się zgodnie z harmonogramem, a koszt inwestycji wyniesie niemal 20 milionów złotych. Rozbudowa budynku głównego Szpitala Na Wyspie w Żarach sprawi, że zostanie on scentralizowany, co bezpośrednio wpłynie na jakość świadczonych usług i komfort leczonych pacjentów.
 
Całkowita wartość inwestycji to łączna kwota I i II etapu: 40.571.010,00 zł
Kwota dofinansowania z programu Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: I etap 14.490.000,00 zł, II etap 14.450.000,00 zł
Wkład własny Powiatu: 11.651.010,00 zł
Wykonawca prac: Przedsiębiorstwo Budowlane JANBUD Spółka z o.o.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
czytaj dalej

Dzień Pracownika Socjalnego

 • 21-11-2022
Ilustracja do informacji: Dzień Pracownika Socjalnego
 
 
 

Uroczystość w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach z okazji narodowego Święta Niepodległości

 • 15-11-2022
Ilustracja do informacji: Uroczystość w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach z okazji narodowego Święta Niepodległości
14 listopada 2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Żarski Józef Radzion.
 
Komendant Powiatowy PSP w Żarach mł. bryg. Mariusz Morawski wręczył funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Komendy odznaczenia i wyróżnienia oraz awanse na wyższy stopień służbowy, a także przyjął ślubowanie, które złożyli strażacy przyjęci do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej.
 
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, każdy strażak  Państwowej Straży Pożarnej ma obowiązek złożenia ślubowania przed przystąpieniem do służby. Jest to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym stanowiący symbol pełnego włączenia do służby.
czytaj dalej

Narodowe Święto Niepodległości

 • 09-11-2022
Ilustracja do informacji: Narodowe Święto Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości 2022

Cyfrowy Powiat

 • 09-11-2022
Ilustracja do informacji: Cyfrowy Powiat
12 października 2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2012-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”.
 
W ramach konkursu  Powiat Żarski otrzymał dofinansowanie w wysokości 286 269 zł.
 
Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb naszych mieszkańców.
 
Wiele urzędów, również urząd Starostwa Powiatowego w Żarach przeniósł swoje działania do sieci. Pełne przygotowanie Powiatu do realizacji tego typu działań nie zawsze jest możliwe ze względu na braki sprzętowe i potrzebę wzmocnienia kompetencji cyfrowych urzędników.
 
Dzięki otrzymanemu  wsparciu  finansowemu  w ramach unijnego  konkursu "Cyfrowy Powiat", Powiat Żarski będzie mógł poprawić i usprawnić obsługę mieszkańców.
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

XXXVIII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 08-11-2022
Ilustracja do informacji: XXXVIII sesja Rady Powiatu Żarskiego
8 listopada 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Żarskiego. Posiedzenie Radnych Rady Powiatu Żarskiego rozpoczęło się uroczystym odśpiewaniem hymnu narodowego dla upamiętnienia 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami powiatu żarskiego na lata 2021-2024 za okres 2021 - 2022 wygłosiła Miejski Konserwator Zabytków w Zielonej Górze Pani Katarzyna Kiełczewska.
 
Rada Powiatu Żarskiego podjęła następujące uchwały:
- uchwałę zmieniającą uchwałę XXXVII/225/2022 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku.
- uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2022 r.
- uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2022-2033.
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony powyżej 3 lat i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
- uchwałę w sprawie przekazania przez Powiat Żarski Gminie Przewóz zadania do realizacji, związanego z zimowym utrzymaniem drogi powiatowej nr 1101F od DW 350 – Dobrzyń – Sanice – Sobolice w sezonie 2022/2023.
- uchwałę w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
czytaj dalej

Czas na Przygodę - "Przygodę z Nysą"! (film)

 • 04-11-2022
Ilustracja do informacji: Czas na Przygodę - "Przygodę z Nysą"! (film)
Zapraszamy na film o projekcie "Przygoda z Nysą"! kliknij tutaj
 
 „Przygoda z Nysą” to sztandarowy projekt transgraniczny realizowany w pięciu etapach od 2010 do 2022 roku. Głównym celem projektu było podniesienie jakości turystyki na pograniczu polsko – niemieckim wzdłuż Nysy Łużyckiej, wskazanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych oraz wybudowanie infrastruktury rekreacyjno – turystycznej.
 
W pięciu etapach projektu uczestniczyło 14 partnerów, którzy podjęli trud realizacji zadań o łącznej wartości 10 104 690,09 euro.

Spotkanie w ramach miesiąca profilaktyki nowotworów w Starostwie Powiatowym w Żarach

 • 31-10-2022
Ilustracja do informacji: Spotkanie w ramach miesiąca profilaktyki nowotworów w Starostwie Powiatowym w Żarach
28 października 2022 r. w ramach miesiąca profilaktyki nowotworów w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie dla pedagogów, nauczycieli oraz pielęgniarek środowiska szkolnego z Powiatu Żarskiego.
 
Spotkanie otworzył Starosta Żarski Józef Radzion, który podziękował za liczne przybycie osobom związanym z profilaktyką zdrowotną dzieci i młodzieży w szkołach oraz placówkach oświatowych.  
Gościem specjalnym była Pani Małgorzata Wawrzynkowska - psychoonkolog  i certyfikowany terapeuta Programu Simontona, która w zakresie profilaktyki nowotworów i promocji zdrowia od kilku lat współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Żarach.
 
Podczas spotkania poruszono wiele tematów związanych z zapobieganiem chorobom nowotworowym oraz omówiono sposoby realizacji programów „Trzymaj Formę”  oraz  „Bieg po Zdrowie” w szkołach i placówkach oświatowych  Powiatu Żarskiego.
 
Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żarach.
czytaj dalej

Dzień Wszystkich Świętych

 • 31-10-2022
Ilustracja do informacji: Dzień Wszystkich Świętych
Dzień Wszystkich Świętych
1 2 3 4 5 6 ... 7
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook