.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Kontakt

 • 13-01-2016

Status prawny i zakres działania

 • 13-01-2016

Raport GUS o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 • 16-03-2021

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach

 • 12-03-2020
Ilustracja do informacji: Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach
Szanowni Państwo
 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 –„koronowirusa” w trosce o zdrowie Państwa oraz naszych pracowników proszę o rozważenie możliwości ograniczenia załatwiania spraw i procedowanie ich w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, platformę e-PUAP.
 
Adres korespondencyjny:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Zwycięzców 3
68-200 Żary
 
Adres email:
 
Telefon:
Sekretariat: 68 363 44 14 oraz:  68 363 44 15, 68 363 44 16
 
Ponadto w przypadku konieczności dokonania czynności bezpośrednio w siedzibie organu, osoby z objawami jakiejkolwiek infekcji, uprasza się o ich realizowanie poprzez pełnomocnika (rodzina, znajomi, osoby trzecie).
Upoważnienie winno zostać sporządzone na piśmie, a w przypadku osób niespokrewnionych należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miejskiego w Żarach nr PKO BP SA 95 10205402 0000 0402 0374 1675.
O wszelkich zmianach będę informowała na bieżąco.
                                           
 Dziękuję za wyrozumiałość
                                                                                      
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach Elżbieta Banaś
czytaj dalej

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych termin do 31 listopada

 • 23-10-2019
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych termin do 30 listopada 2019 r.
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli przed zimą w terminie do 30 listopada zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z póź. zm.).
Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje.
Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Osoba dokonująca kontroli ma obowiązek bezzwłocznie zawiadomić o przeprowadzonej kontroli właściwy organu nadzoru budowlanego.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, właściciel, zarządca lub użytkownik jest obowiązany do ich  usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli  (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
 Ponadto informuję, że kopię protokołu, zawierającego nieprawidłowości mogące spowodować wyżej wymienione zagrożenia, osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać do właściwego organu nadzoru budowlanego, który przeprowadza kontrolę potwierdzającą usunięcie powyższych uszkodzeń lub braków.
 
Elżbieta Banaś
Żary, dnia 04.10.2019 r.
 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego

 • 23-10-2019
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego
przypominam, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
           
Z uwagi na możliwość wystąpienia w tym okresie zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych. Zgodnie z przepisami, kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrolę kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Natomiast kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności a także osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.
            Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych.
            Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchy gazu i pożary.
            W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem, obowiązek ich usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
            Ponadto informuję, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).
 
Elżbieta Banaś
Żary, dnia 04.10. 2019 r.                                                              

Komunikat do właścicieli i zarządców placów zabaw

 • 29-05-2019
Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw i innych miejsc służących rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim dla małych dzieci.
Obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym oraz bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych wynika z ustawy – Prawo budowlane.
Zgodnie art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).
Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanym są również obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, np. piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania. Na integracyjnych placach zabaw dodatkowo należy zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie obiektów małej architektury dedykowanych osobom niepełnosprawnym.
Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Natomiast szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na  placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.
 
Elżbieta Banaś
Żary, dnia 29.05.2019 r.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA LUB DAROWIŹNIE SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

 • 13-03-2019
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach, działając na podstawie § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz.729) informuje, że posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania innej jednostce bez obowiązku zwrotu:
 
1. Samochód osobowy marki  PEUGEOT 1007 1,4 HAAPY
   - rok produkcji - 2005 (pierwsza rejestracja 03.03.2006 r.)
   - przebieg (km) - 111 086 km
   - rodzaj paliwa - benzyna
   - pojemność silnika - 1360 cm3
   - stan techniczny - dobry
   - dodatkowe informacje:
*opony letnie
*akumulator do wymiany
*przegląd techniczny ważny do 07.11.2019 r. 
     
2. Samochód osobowy marki  OPEL ASTRA -G- CARAVAN
- rok produkcji - 2006 (pierwsza rejestracja 20.12.2006 r.)
- przebieg (km) - 243 000 km
- rodzaj paliwa - olej napędowy
- pojemność silnika - 1686 cm3
- stan techniczny - dobry
- dodatkowe informacje:
*opony zimowe
*samochód w ciągłej eksploatacji
*przegląd techniczny ważny do 19.10.2019 r.
*samochód do przekazania po 20.05.2019 r.
 
Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia.
Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę powinien zawierać dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 i § 39 ust. 4 ww. rozporządzenia (wzory w załączeniu)
 
W przypadku zainteresowania przejęciem ww. samochodów, pisemny wniosek, należy złożyć w terminie do dnia 25.03.2019 r. na adres:
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żarach
ul. Zwycięzców 3
68-200 Żary
adres e-mail: sekretariat~@~zary~.~pinb~.~gov~.~pl
Tel. 68/ 363 44 14
 
Żary, dnia 12.03.2019 r.

Załączniki

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

 • 08-01-2019
Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub spowodować zagrożenie   dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1202 z póż.zm.)
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych
i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.
Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Przypominam jednocześnie, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu podlega karze grzywny (art.93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwe utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany oraz nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy –Prawo budowlane).
 
W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń występujących w okresie zimowym, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Elżbieta Banaś
Żary, 07.01.2019 r.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego

 • 16-10-2018
Komunikat  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego
Przypominam, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Zgodnie z przepisami, kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Natomiast kontrolę kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych.
Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchy gazu i pożary.
Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).
 
Żary, dnia 16.10. 2018 r.
Elżbieta Banaś /-/ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 
1 2 3
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook