.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach poszukuje kandydatów na stanowisko: Referent

 • 28-09-2017
Ogłoszenie
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach poszukuje kandydatów na stanowisko: Referent
miejsce pracy: Żary
wymiar etatu:  pełen etat
 
1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
a) wymagania niezbędne:
- wykształcenie: min. średnie techniczne budowlane lub pokrewne, administracyjne
- doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem,
- pozostałe wymagania niezbędne:
* znajomość przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych
* znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
* biegła obsługa komputera,
* prawo jazdy kat.B,
* odporność na stres i sytuacje konfliktowe,
* komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
b) wymagania dodatkowe:
- mile widziane doświadczenie w administracji,
- umiejętność analitycznego myślenia i redagowania pism,
- zdolności mediacyjne.
 
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
-  współudział w prowadzeniu postępowań administracyjnych i wyjaśniających dotyczących kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego przez uczestników procesu budowlanego w tym dokonywanie inspekcji i kontroli obiektów i robót budowlanych,   utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych oraz przeprowadzanie kontroli obowiązkowych,
- przygotowanie projektów pism, zaświadczeń, postanowień oraz decyzji wynikających z prowadzonych ww. postępowań,
- współudział w prowadzeniu postępowań dotyczących katastrof budowlanych,
- współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych,
- prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z Prawa budowlanego,
- sporządzanie odpowiednich sprawozdań i informacji z działalności inspektoratu,
- przyjmowanie interesantów,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 
3. Warunki zatrudnienia:
a) warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań   
praca w siedzibie inspektoratu w Żarach - praca przy komputerze oraz przyjmowanie interesantów, udzielanie wyjaśnień i informacji,
- praca w terenie podczas czynności inspekcyjno-kontrolnych na obszarze powiatu żarskiego, prowadzenie samochodu służbowego, możliwość pracy na wysokości, bezpośredni kontakt z interesantami.
b) miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca na I piętrze budynku, w którym nie ma windy, pomieszczenia biurowe oraz toaleta nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze powyżej 4 godzin/dobę, urządzenia pomiarowe, samochód służbowy nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych, praca w terenie na wysokości. 
 
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia prawa jazdy.
 
5. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
a) termin: 10.10.2017 r. do godz.15.00
b) miejsce: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul.Zwycięzców 3, 68-200 Żary
c) sposób:
dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na 
stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie 
Nadzoru Budowlanego w Żarach" do dnia 10.10.2017 r.( liczy sie data wpływu do 
inspektoratu)
- osobiście w siedzibie inspektoratu ul.Zwycięzców 3, 68-200 Żary
- pocztą na adres : jw.
 
6. Informacje dodatkowe:
Dokumenty aplikacyjne niekompletne i te które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
O rozmowie kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty odrzuconych ofert zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzega się możliwość odwołania naboru w każdym czasie bez podania przyczyny. 
 
Powiatowy nspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach /-/ Elżbieta Banaś
Żary, 28.09.2017 r.
czytaj dalej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor ds. nadzoru budowlanego

 • 28-09-2017
Ogłoszenie
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach poszukuje kandydatów na stanowisko: 
 
Inspektor ds. nadzoru budowlanego
miejsce pracy: Żary
wymiar etatu:  pełen etat
 
1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
a) wymagania niezbędne:
- wykształcenie: min. średnie techniczne budowlane
- doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem,
- pozostałe wymagania niezbędne:
* uprawnienia budowlane
* znajomość przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych
* znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
* biegła obsługa komputera,
* prawo jazdy kat.B,
* odporność na stres i sytuacje konfliktowe,
* komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
b) wymagania dodatkowe:
- mile widziane doświadczenie w administracji,
- umiejętność analitycznego myślenia i redagowania pism,
- zdolności mediacyjne.
 
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- prowadzenie postępowań administracyjnych i wyjaśniających dotyczących kontroli
przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego przez uczestników 
procesu budowlanego w tym dokonywanie inspekcji i kontroli obiektów i robót
budowlanych, utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych oraz przeprowadzanie 
kontroli obowiązkowych,
- przygotowanie projektów pism, zaświadczeń, postanowień oraz decyzji
wynikających z prowadzonych ww. postępowań,
- prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych,
- współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych,
- prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z Prawa budowlanego,
- sporządzanie odpowiednich sprawozdań i informacji z działalności inspektoratu,
- przyjmowanie interesantów,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 
3. Warunki zatrudnienia:
a) warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań   
- praca w siedzibie inspektoratu w Żarach - praca przy komputerze oraz przyjmowanie interesantów, udzielanie wyjaśnień i informacji,
- praca w terenie podczas czynności inspekcyjno-kontrolnych na obszarze powiatu żarskiego, prowadzenie samochodu służbowego, możliwość pracy na wysokości, bezpośredni kontakt z interesantami.
b) miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca na I piętrze budynku, w którym nie ma windy, pomieszczenia biurowe oraz toaleta nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze powyżej 4 godzin/dobę, urządzenia pomiarowe, samochód służbowy nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych, praca w terenie na wysokości. 
 
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia prawa jazdy.
 
5. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
a) termin: 10.10.2017 r. do godz.15.00
b) miejsce: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul.Zwycięzców 3, 68-200 Żary
c) sposób:
dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na 
stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie 
Nadzoru Budowlanego w Żarach" do dnia 10.10.2017 r.( liczy sie data wpływu do 
inspektoratu)
- osobiście w siedzibie inspektoratu ul.Zwycięzców 3, 68-200 Żary
- pocztą na adres : jw.
 
6. Informacje dodatkowe:
Dokumenty aplikacyjne niekompletne i te które wpłyną po terminie nie będą 
rozpatrywane.
O rozmowie kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty odrzuconych ofert zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzega się możliwość odwołania naboru w każdym czasie bez podania przyczyny. 
 
Powiatowy nspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach /-/ Elżbieta Banaś
Żary, 28.09.2017 r.
 
czytaj dalej

Ogłoszenie - praca

 • 25-05-2017

Ogłoszenie - praca

 • 08-12-2016

Ogłoszenie - praca

 • 06-12-2016

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach poszukuje kandydatów na stanowisko: Księgowy – stanowisko finansowo-księgowo-kadrowe

 • 11-10-2016

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor nadzoru budowlanego

 • 25-01-2016
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook