.

Organizacje pozarządowe NGO

UCHWAŁA NR 893/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację działania w ramach projektu ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla lubuskiego 2021-2027 w ramach priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli działania 6.9 aktywna integracja społeczno-zawodowa.

Uchwała Nr 893/2024
Zarządu Powiatu Żarskiego
z dnia 13 lutego 2024 r.
w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację działania w ramach projektu ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla lubuskiego 2021-2027 w ramach priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli działania 6.9 aktywna integracja społeczno-zawodowa.
 
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)uchwala się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się nabór na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację działań w ramach projektu  ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE” współfinansowanego z EFS Plus w ramach Programu FE dla Lubuskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu 6 FE na wsparcie obywateli Działania 6.9 Aktywna integracja społeczno-zawodowa w latach 2024-2025 na zadanie: reintegracja zawodowa co najmniej 55 osób z grup: osób przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych: rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, wychowanków w wieku 15-17 którzy przebywają w pieczy zastępczej oraz wychowanków którzy opuścili pieczę zastępczą do 29 roku życia, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych: rodziny zastępcze bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do dzieci z rodzin niepełnych i wielodzietnych w okresie 20.03.2024-30.11.2025, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Żarskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
§ 2. 1. Treść ogłoszenia o naborze na członków komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Do ogłoszenia, o którym mowa w pkt 1, dołącza się wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żarskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
Przewodniczący: Józef Radzion
Wiceprzewodniczący: Małgorzata Issel
Członek Zarządu: Tomasz Czajkowski
Członek Zarządu Roman Mazurkiewicz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook