.

Organizacje pozarządowe NGO

UCHWAŁA NR 892/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację działania w ramach projektu ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla lubuskiego 2021-2027 w ramach priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli działania 6.9 aktywna integracja społeczno-zawodowa

UCHWAŁA NR 892/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 13 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację działania w ramach projektu ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla lubuskiego 2021-2027 w ramach priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli działania 6.9 aktywna integracja społeczno-zawodowa

Na podstawie art.4 ust1. pkt 5 i 17, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.107), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XLIX/291/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, Umowy nr FELB.06.09-IZ.00-0005/23-00 o dofinansowanie Projektu „Aktywna Integracja Szansa na Aktywne Życie” współfinansowanego z EFS Plus w ramach Programu FE dla Lubuskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu 6 FE na wsparcie obywateli Działania 6.9 Aktywna integracja społeczno-zawodowa § 1 pkt 26 lit. d i f i § 19, Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 Podrozdział 3.2. Zasada Konkurencyjności Sekcja 3.2.1. Wyłączenia pkt 1 lit. d, Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków EFS Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027 Podrozdział 4.2 Zasady dotyczące aktywnej integracji pkt 20 uchwala się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację działania w ramach projektu ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla lubuskiego 2021-2027 w ramach priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli działania 6.9 aktywna integracja społeczno-zawodowa pn. „Reintegracja zawodowa co najmniej 55 osób z grup: -osób przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych: rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, -wychowanków w wieku 15-17 którzy przebywają w pieczy zastępczej oraz wychowanków którzy opuścili pieczę zastępczą do 29 roku życia,-rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych: rodziny zastępcze bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do dzieci z rodzin niepełnych i wielodzietnych w okresie 20.03.2024-30.11.2025, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji.
 
§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Żarskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Zarząd Powiatu:
Przewodniczący: Józef Radzion
Wiceprzewodniczący: Małgorzata Issel
Członek Zarządu: Tomasz Czajkowski
Członek Zarządu Roman Mazurkiewicz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook