.

Organizacje pozarządowe NGO

UCHWAŁA NR 886/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w 2024 r.

UCHWAŁA NR 886/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w 2024 r.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a-b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust.1, 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) ubiegających się o udzielenie dotacji z budżetu powiatu żarskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia Punktu Interwencji Kryzysowej w powiecie żarskim, prowadzenia ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego, rozwoju pieczy zastępczej w powiecie żarskim - praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia, w składzie:

1) Józef Radzion - Przewodniczący komisji,
2) Anna Ślawska – członek komisji,
3) Małgorzata Reszka – członek komisji,
4) Agata Salamońska – członek komisji,
5) Małgorzata Możejko -Kononowicz - członek komisji.

2. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust.1, 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) ubiegających się o udzielenie dotacji z budżetu powiatu żarskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i edukacji, kultury fizycznej i turystyki, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w składzie:

1) Małgorzata Issel - Przewodnicząca komisji,
2) Krzysztof Czerniawski – członek komisji,
3) Wiktor Kułdosz – członek komisji,
4) Franciszek Wołowicz – członek komisji,
5) Anna Balcewicz – członek komisji,
6) Żaneta Lochyńska - członek komisji,
7) Lucyna Hoffmann - Czyżyk - członek komisji.

§ 2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert zgodnie z przyjętym „Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację lub wsparcie zadań publicznych w roku 2024”, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr 873/2024 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 17 stycznia 2024 r.

§ 3. 1. Zarząd Powiatu Żarskiego upoważnia członków Komisji do przetwarzania danych osobowych w związku z pracami prowadzonymi przez Komisję w zakresie wynikającym z realizacji obowiązków członka Komisji.
2. Zaleca się członkom Komisji przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem praw osób, których dane dotyczą, na podstawie przepisów prawa, z zachowaniem zasad: poufności, rzetelności, przejrzystości, w minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celu przetwarzania i jedynie przez okres niezbędny do jego osiągnięcia zabezpieczanie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Upoważnienia członkom Komisji udziela się na czas wykonywania przez nich obowiązków podczas jej posiedzenia.
4. Zobowiązuje się członków Komisji do zachowania w tajemnicy danych osobowych, przetwarzanych podczas posiedzenia oraz sposobu ich zabezpieczenia również po zakończeniu jej prac.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żarskiemu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
Przewodniczący: Józef Radzion
Wiceprzewodniczący: Małgorzata Issel
Członek Zarządu: Tomasz Czajkowski
Członek Zarządu Roman Mazurkiewicz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook