.

Organizacje pozarządowe NGO

UCHWAŁA NR 873/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w 2024 r.

UCHWAŁA NR 873/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) , art. 11 ust 1 pkt 1 i ust. 2 , art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XLIX/291/2023 z dnia 28 listopada w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, Zarząd Powiatu Żarskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.571) ubiegających się o udzielenie dotacji z budżetu powiatu żarskiego na wsparcie realizacji następujących zadań w 2024r.:
 
1) Kultura i edukacja;
2) Kultura fizyczna i turystyka;
3) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i wspierania lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów;
4) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 
§ 2. W roku 2024 przeznacza się następujące środki publiczne na zadania określone w § 1:
1. Na zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 przeznacza się środki w wysokości 55.000 (słownie zł: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Na zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 2 przeznacza się środki w wysokości 160.000 (słownie zł: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Na zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 3 przeznacza się środki w wysokości 20.000 (słownie zł: dwadzieścia tysięcy złotych).
4. Na zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 4 przeznacza się środki w wysokości 20.000 (słownie zł: dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 3. Rodzaj zadań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadań, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert, informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3, stanowią załącznik nr 1 do uchwały i zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach, na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i BIP https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/ w dziale KONKURSY OFERT.

§ 4. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację lub wsparcie zadań publicznych w roku 2024 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
Przewodniczący: Józef Radzion
Wiceprzewodniczący: Małgorzata Issel
Członek Zarządu: Tomasz Czajkowski
Członek Zarządu Roman Mazurkiewicz
Członek Zarządu Michał Rudnicki

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook