.

Organizacje pozarządowe NGO

UCHWAŁA NR 872/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w roku 2024.

UCHWAŁA NR 872/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w roku 2024.
 
Na podstawieart. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu Żarskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w roku 2024 z zakresu:
1) Kultura i edukacja;
2) Kultura fizyczna i turystyka;
3) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i wspierania lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów;
4) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 
1. Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach, na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i BIP w dziale KONKURSY OFERT.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Ogłoszenie kierowane jest do organizacji pozarządowych i pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żarskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
Przewodniczący: Józef Radzion
Wiceprzewodniczący: Małgorzata Issel 
Członek Zarządu: Tomasz Czajkowski
Członek Zarządu Roman Mazurkiewicz
Członek Zarządu Michał Rudnicki

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook