.

Organizacje pozarządowe NGO

UCHWAŁA NR 874/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzanie i wspieranie zadań powiatu żarskiego realizowanych przez organizacje pozarządowe bez formalnego zlecenia ich prowadzenia przez powiat w 2024 r.

UCHWAŁA NR 874/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzanie i wspieranie zadań powiatu żarskiego realizowanych przez organizacje pozarządowe bez formalnego zlecenia ich prowadzenia przez powiat w 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z póżn. zm.), art. 11 ust 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.571) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XLIX/291/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 571) ubiegających się o udzielenie dotacji w ramach powierzenia lub wspierania z budżetu powiatu żarskiego następujących zadań w 2024 r.:
 
1. Powierzenie wykonania zadania pn. Punkt Interwencji Kryzysowej w powiecie żarskim,
2. Wspieranie wykonania zadania pn. Ośrodek wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego,
3. Wspieranie wykonania zadania pn. Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia.
 
§ 2. W roku 2024 przeznacza się następujące środki publiczne na zadania określone w §1:
1. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przeznacza się środki w wysokości 21.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
2. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 przeznacza się środki w wysokości 28.350 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), 
3. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 3 przeznacza się środki w wysokości 42.000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych).
 
§ 3. Rodzaj zadań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań, zasady przyznawania dotacji w ramach powierzenia lub wspierania, termin i warunki realizacji zadań, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert, informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3, stanowią załącznik do uchwały i zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żarach (www.powiatzary.pl) w dziale NGO, w BIP-ie w dziale KONKURSY OFERT oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach i siedzibie PCPR w Żarach.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
Przewodniczący: Józef Radzion
Wiceprzewodniczący: Małgorzata Issel
Członek Zarządu: Tomasz Czajkowski
Członek Zarządu Roman Mazurkiewicz
Członek Zarządu Michał Rudnicki

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook