.

Organizacje pozarządowe NGO

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powiatu żarskiego w 2022 r. w zakresie: prowadzenia Punktu Interwencji Kryzysowej w Powiecie Żarskim, prowadzenia ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego i współpracy z organizacją pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia”.

Uchwała Nr 523/2022
Zarządu Powiatu Żarskiego
z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powiatu żarskiego w 2022 r.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834),  art. 11 ust 1. pkt 1 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490) oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XXXI/188/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490) na rok 2022, Zarząd Powiatu Żarskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) ubiegających się o udzielenie dotacji z budżetu powiatu żarskiego na realizację następujących zadań w 2022 r.:
1. Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w powiecie żarskim,
2. Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego,
3. Współpraca z organizacją pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia”.       
§ 2. W roku 2022 przeznacza się następujące środki publiczne na zadania określone w §1:
1. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przeznacza się środki w wysokości 20.000 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
2. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 przeznacza się środki w wysokości 21.200 zł
(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych),
3. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 3 przeznacza się środki w wysokości 36.050 zł
(słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych).
§ 3. Rodzaj zadań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadań, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert, informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3, stanowią załącznik do uchwały i zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żarach (www.powiatzary.pl) w dziale NGO, w BIP-ie w dziale KONKURSY OFERT oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach i siedzibie PCPR w Żarach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:
Józef Radzion – Przewodniczący Zarządu 
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący Zarządu
Tomasz Czajkowski – Członek Zarządu 
Roman Mazurkiewicz – Członek Zarządu 
Michał Rudnicki – Członek Zarządu 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook