.

Organizacje pozarządowe NGO

UCHWAŁA NR 717/2023 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Żarskiego na rok 2023

 • 03-04-2023

UCHWAŁA NR 708/2023 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na 2023r.

 • 03-04-2023

Obwieszczenie w sprawie likwidacji GIMNAZJALNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO"KORONA" LUBSKO

 • 28-02-2023
Likwidator Gimnazjalnego Uczniowskiego Lubu Sportowego "KORONA"  z siedzibą przy ul. Bohaterów 6, 68-300 Lubsko informuje, że uchwałą nr 2/2023 Walnego Zebrania Członków z dnia 16 lutego 2023 roku podjęto decyzję o likwidacji ww. klubu.
Wszelkie uwagi i roszczenia wobec klubu należy kierować do Likwidatora Pana Bogusława Pogorzelca w terminie do dnia 31.03.2023 r.
 
Likwidator: Bogusław Pogorzelec
Lubsko, dn. 22.03.2023 r.

Załączniki

UCHWAŁA NR 692/2023 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w 2023 r.

 • 19-01-2023
Uchwała Nr 692/2023
Zarządu Powiatu Żarskiego
z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w 2023 r.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1526), art. 11 ust 1 pkt 1 i ust. 2 , art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XXXIX/240/2022 z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, Zarząd Powiatu Żarskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.1327 z późn.zm) ubiegających się o udzielenie dotacji z budżetu powiatu żarskiego na wsparcie realizacji następujących zadań w 2023 r.:
1) Kultura i edukacja;
2) Kultura fizyczna i turystyka;
3) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i wspierania lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów;
4) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 
§ 2. W roku 2023 przeznacza się następujące środki publiczne na zadania określone w § 1:
1. Na zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 przeznacza się środki w wysokości 50.000 (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Na zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 2 przeznacza się środki w wysokości 55.000 (słownie zł: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
3. Na zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 3 przeznacza się środki w wysokości 20.000 (słownie zł: dwadzieścia tysięcy złotych).
4. Na zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 4 przeznacza się środki w wysokości 20.000 (słownie zł: dwadzieścia tysięcy złotych).
 
§ 3. Rodzaj zadań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadań, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert, informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3, stanowią załącznik nr 1 do uchwały i zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach, na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i BIP https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/ w dziale KONKURSY OFERT.
 
§ 4. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację lub wsparcie zadań publicznych w roku 2023 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Członkowie Zarządu: 
Józef Radzion : Przewodniczący
Małgorzata Issel : Wiceprzewodniczący
Roman Mazurkiewicz : Członek Zarządu
Tomasz Czajkowski : Członek Zarządu
Michał Rudnicki : Członek Zarządu

Załączniki

UCHWAŁA NR 694/2023 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w roku 2023

 • 19-01-2023
Uchwała Nr 694/2023
Zarządu Powiatu Żarskiego
z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
Powiatu Żarskiego w roku 2023
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Żarskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w roku 2023 z zakresu:
1)       Kultura i edukacja;
2)       Kultura fizyczna i turystyka;
3)       Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i wspierania lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów;
4)       Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
1. Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach, na stronie internetowej www.powiatzary.pl   w dziale NGO i BIP w dziale KONKURSY OFERT.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Ogłoszenie kierowane jest do organizacji pozarządowych i pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327z późn. zm.)
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żarskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Członkowie Zarządu: 
Józef Radzion : Przewodniczący
Małgorzata Issel : Wiceprzewodniczący
Roman Mazurkiewicz : Członek Zarządu
Tomasz Czajkowski : Członek Zarządu
Michał Rudnicki : Członek Zarządu

Załączniki

UCHWAŁA NR 693/2023 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Żarskiego w 2023 r.

 • 19-01-2023
Uchwała Nr 693/2023
Zarządu Powiatu Żarskiego
z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Żarskiego w 2023 r.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 11 ust 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1327 z późn. zm. ) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XXXIX/240/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2022 poz. 1327 z późn. zm.) ubiegających się o udzielenie dotacji z budżetu powiatu żarskiego na realizację następujących zadań w 2023 r.:
1. Powierzenie wykonania zadania pn. Punkt Interwencji Kryzysowej w powiecie żarskim,
2. Wspieranie wykonania zadania pn. Ośrodek wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego,
3. Wspieranie wykonania zadania pn. Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia.
 
§ 2. W roku 2023 przeznacza się następujące środki publiczne na zadania określone w §1:
1. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przeznacza się środki w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
2. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 przeznacza się środki w wysokości 27.000 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
3. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 3 przeznacza się środki w wysokości 36.050 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych).
 
§ 3. Rodzaj zadań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadań, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert, informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3, stanowią załącznik do uchwały i zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żarach ( www.powiatzary.pl) w dziale NGO, w BIP-ie w dziale KONKURSY OFERT oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach i siedzibie PCPR w Żarach.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu: 
Józef Radzion : Przewodniczący........................................... 
Małgorzata Issel : Wiceprzewodniczący............................... 
Roman Mazurkiewicz : Członek Zarządu............................. 
Tomasz Czajkowski : Członek Zarządu ............................... 
Michał Rudnicki : Członek Zarządu.....................................

Załączniki

UCHWAŁA NR 649/2022 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 r.

 • 30-11-2022
UCHWAŁA NR  649/2022 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 r.
 
Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) w związku z art. 11ust 1 pkt 2  i ust 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1327 z późń.zm ) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyznaje się dotację w wysokości 128 040,00 zł i powierza prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i /lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 r. na terenie Powiatu Żarskiego Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”.
§ 2. Wykonanie uchwały poprzez zawarcie stosownych umów z oferentem powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:                                                                   
Józef Radzion – Przewodniczący Zarządu
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący Zarządu
Tomasz Czajkowski – Członek Zarządu 
Roman Mazurkiewicz – Członek Zarządu 
Michał Rudnicki – Członek Zarządu 

Załączniki

Protokół konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żarskiego w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.

 • 30-11-2022

Projekt Uchwały Rady Powiatu Żarskiego w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.

 • 08-11-2022

Załączniki

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 • 04-11-2022
Uchwała Nr 634/2022 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Żarskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Żarskiego w roku 2023 z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
2. Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach, na stronie internetowej www.powiatzary.pl  w dziale NGO i BIP w dziale KONKURSY OFERT.
3. Treść ogłoszenia  stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Ogłoszenie kierowane jest do organizacji pozarządowych i pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żarskiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Józef Radzion – Przewodniczący Zarządu
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący Zarządu
Tomasz Czajkowski – Członek Zarządu
Roman Mazurkiewicz – Członek Zarządu
Michał Rudnicki – Członek Zarządu 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 7
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook