.

Informacje

INFORMACJA NR 9/2018 dot. miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie województwa lubuskiego

 • 24-07-2018

Fundacja Przedsiębiorczość ogłasza rekrutację do projektu szkoleniowego w zakresie: kadry-płace, księgowość, fotograf z obróbką zdjęć

 • 23-07-2018
Ilustracja do informacji: Fundacja Przedsiębiorczość ogłasza rekrutację do projektu szkoleniowego w zakresie: kadry-płace, księgowość, fotograf z obróbką zdjęć
Fundacja Przedsiębiorczość ogłasza rekrutację do projektu szkoleniowego w zakresie: kadry-płace, księgowość, fotograf z obróbką zdjęć
 
Cel projektu:
 
Celem głównym projektu jest doprowadzenie 70 osób w wieku 30 lat i więcej (42 kobiet i 28 mężczyzn) pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne – tych których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza (tj. kobiet, osób z niskimi kwalifikacjami, powyżej 50 roku życia i osób z niepełnosprawnością) do uzyskania zatrudnienia od 01.11.2017 do 31.10.2018 r.
 
Co oferujemy?
W ramach Projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla każdego Uczestnika Projektu, składające się z następujących form:
a) Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem IPD – dla każdego Uczestnika – 9h/osoba
b) Pośrednictwa Pracy – dla każdego Uczestnika – 6h/ osoba
c) Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem i certyfikacją – dla 48 Uczestników – 120 h/ osoba/grupa
 
Ponadto zapewniamy:
· Bezpłatne materiały szkoleniowe,
· Wykwalifikowaną kadrę trenerską,
· Stypendium szkoleniowe w wysokości 8,52 brutto/godzina,
· Zwrot kosztów dojazdu na identyfikację, pośrednictwo oraz szkolenia
 
Grupa docelowa:
Projekt jest skierowany do 70 osób (w tym 42 kobiet i 28 mężczyzn) wyłącznie biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego o niskich kwalifikacjach (wymóg konieczny), a ponadto kwalifikujących się co najmniej do jednej z poniższych grup:
· osób powyżej 50 roku życia (od dnia 50 urodzin) – min. 10% UP – 7 osób,
· osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie zasadniczym zawodowym lub średnim ogólnokształcącym/zawodowym) – 100 % UP – 70 osób,
· kobiet – min. 60% UP – 42 osoby,
· osób z niepełnosprawnościami – min. 5% UP (4 osoby).
Dokumenty zgłoszeniowe
Prawidłowe zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie poprawnie wypełnionych dokumentów:
· Formularza zgłoszeniowego,
· Oświadczenia potwierdzającego spełnianie kryteriów grupy docelowej,
· Orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu – w przypadku osób niepełnosprawnych,
· Oświadczenia dotyczącego przekazania informacji o sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie
 
Formularz oraz oświadczenia muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/tki na Uczestnika Projektu.
Dokumenty dostępne są w siedzibie Fundacji przy ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary, pok. nr 17 II piętro
Tel: 533 32 26 18, 604 568 179, 68 479 16 10
 
Ścieżka wsparcia
Zajęcia odbywać się będą w następującym systemie:
Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia połączone z opracowaniem IPD oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
Pośrednictwo pracy
Wysokiej jakości szkolenia zawodowe j.w.
efektem szkoleń będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Każdy Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu oraz uzyskania certyfikatu.
– liczba godzin: średnio 120h/osoba lub grupa – średnio 15 spotkań po 8 h lekcyjnych.
– w wypadku szkoleń grupowych zajęcia odbywać się będą w grupach maksymalnie 8 osobowych
– materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej – na płycie CD
– stypendium szkoleniowe,
– zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
czytaj dalej

Nabór ochotników do służby przygotowawczej

 • 12-07-2018
Ilustracja do informacji: Nabór ochotników do służby przygotowawczej
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej, której ukończenie otwiera drogę do zawodowej  służby wojskowej. III turnus służby przygotowawczej rozpoczyna się 04 września 2018 r.  Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, posiadasz minimum wykształcenie gimnazjalne oraz jesteś osobą niekaraną, zgłoś się do nas już dziś.

Głośna próba syren alarmowych

 • 27-06-2018
28 czerwca o godzinie 12.00 – 12.30 na terenie Powiatu zawyją syreny
Zostanie nadany sygnał:
 • ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3min
 • odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny, trwający 3min.
Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań, gdyż sygnał który będzie się rozlegał, jest tylko sygnałem ćwiczebnym, uruchomionym w ramach treningu systemów alarmowych. 

Prezes Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż prawa własności zabudowanej położonej w obrębie 3 miasta Żary przy ulicy Bohaterów Getta 15.

 • 29-05-2018
Ilustracja do informacji: Prezes Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż prawa własności zabudowanej położonej w obrębie 3 miasta Żary przy ulicy Bohaterów Getta 15.
Prezes Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, oznaczonej działką nr 80/4 o powierzchni 2268 m2, położonej w obrębie 3 miasta Żary przy ulicy Bohaterów Getta 15, jednostka ewidencyjna 081102_1Żary.
 
Więcej informacji znajdą Państwo po kilknięciu na link ( kliknij tutaj )

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza konkursu dla NGO na inicjatywy młodzieży i dla młodzieży związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

 • 27-04-2018
Ilustracja do informacji: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza konkursu dla NGO na inicjatywy młodzieży i dla młodzieży związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza konkursu dla NGO na inicjatywy młodzieży i dla młodzieży związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 

„Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim.
 
KWOTA DOTACJI
Maksymalna kwota dofinansowania 10 000,00 zł.
 
DLA KOGO?
Organizacje pozarządowe.Tegoroczna edycja dopuszcza również możliwość zaangażowania grup niebędących członkami organizacji lub podmiotu startującego w konkursie.
 
JAKIE FORMULARZE?
Należy złożyć  ofertę na realizację zadania publicznego. OFERTĘ NALEŻY PRZYGOTOWYWAĆ ZGODNIE Z KRYTERIAMI OCENY ZAWARTYMI W KARCIE OCENY.
 
DO KIEDY PRZYJMOWANIE OFERT?
Oferty należy składać do dnia 4 maja 2018 roku w zamkniętej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6. Ofertę można przesłać pocztą. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.
 
NA CO MOŻNA ZREALIZOWAĆ W RAMACH DOFINANSOWANIA - ZADANIA ZWIĄZANE Z ROCZNICĄ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI?
Np. biegi, warsztaty, turnieje, konferencje, koncerty, zajęcia, spektakle, publikacje, innowacyjne projekty naukowe, filmy, strony internetowe, wydawnictwa, promocję wolontariatu.
 
WIĘCEJ INFORMACJI
http://bip.lubuskie.pl/683/2609/Otwarty_konkurs_ofert_na_wsparcie_realizacji_zadania_publicznego_Wojewodztwa_Lubuskiego_pn___E2_80_9ELubuskie_Niepodleglosciowe_Inicjatywy_Mlodziezowe_E2_80_9D_w_obszarze_dzialan_na_rzecz_mlodziezy_w_wojewodztwie_lubuskim/
 
KONTAKT
Biuro Projektu: Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki ul. Chrobrego 1-3-5 - Agnieszka Chorążyczewska tel. 68 456 52 60
mail projektu: lnim @ lubuskie.pl
czytaj dalej

XLVI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczego

 • 10-04-2018
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  Zarząd Oddziału Powiatu Żarskiego w Żarach  organizuje w dniu 24.04.2018.r  XLVI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczego
ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE – ŻARY 2018
 
Szczegóły w zał. REGULAMINIE  oraz na stronie internetowej Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego: 

Załączniki

Złóż wniosek ! Świętuj z nami jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 01-03-2018
Starostwo Powiatowe w Żarach zaprasza organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury do złożenia wniosku na dofinansowanie działań w ramach programu "Niepodległa".
Serdecznie zachęcamy do ubiegania się o dotację.

Więcej informacji w załączonym piśmie od Wojewody Lubuskiego.
 

Załączniki

Projekt DROGA DO ZATRUDNIENIA

 • 09-02-2018
Ilustracja do informacji: Projekt DROGA DO ZATRUDNIENIA
Fundacja ,,Przedsiębiorczość” zachęca do wzięcia udziału w projekcie ,,Droga do zatrudnienia” osoby powyżej 50 roku życia z województwa lubuskiego, które obecnie są nieaktywne zawodowo.
 
W ramach projektu dla uczestników przewidziano:
- Indywidualne Plany Działania
- Poradnictwo zawodowe grupowe
- Pośrednictwo Pracy
- Szkolenia zawodowe 60 godz. (Terapeuta zajęciowy, Opiekun medyczny, Masażysta, Pracownik gospodarczy / Konserwator ) zakończone egzaminem oraz zaświadczenia po ukończeniu szkolenia.
- Staże zawodowe
 
Uczestnikom gwarantujemy:
Catering podczas szkoleń
Materiały szkoleniowe,
Stypendium stażowe 997,40 zł, Ubezpieczenie NNW oraz badania lekarskie
 
Formularz rekrutacyjny, dostępny na stronie www.fundacja.zary.pl lub w Biurze Projektu przy ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary lub Filia w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 15, 68-100 Żagań
Tel: 68 479 16 04, 519 646 016
 
Udział w projekcie: bezpłatny
ZYSKAJ NOWY ZAWÓD I KWALIFIKACJE, ZDOBĄDŹ ZATRUDNIENIE, ZACZNIJ NOWY ETAP W SWOIM ŻYCIU !!!!

Załączniki

POWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

 • 28-09-2017
Ilustracja do informacji: POWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA
  
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook