.

Wydarzenia

SESJA ABSOLUTORYJNA POWIATU ŻARSKIEGO. 100 % POPARCIA DLA STAROSTY I ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO. JEDNOGŁOŚNIE UDZIELONE ABSOLUTORIUM!

Ilustracja do informacji: SESJA ABSOLUTORYJNA POWIATU ŻARSKIEGO. 100 % POPARCIA DLA STAROSTY I ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO. JEDNOGŁOŚNIE UDZIELONE ABSOLUTORIUM!
30 czerwca 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Żarskiego.
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
Rozpatrzono raport o stanie Powiatu Żarskiego za 2021 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu, zawiera informację o zrealizowanych inwestycjach i pozyskanych środkach.
Podjęto uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Żarskiego za 2021 rok.
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, po czym jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Starosty i Zarządu za rok 2021!
Kwiaty i podziękowania otrzymała Skarbnik Powiatu Żarskiego Eliza Siemianowska.
Podczas sesji podjęto uchwały:
- o udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Żarskiego za 2021 rok,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2021,
- o udzieleniu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2021,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2022 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2022-2035,
- zmieniającej uchwałę nr XXXIII/207/2022 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook