.

Wydarzenia

Brożek 2017 - fakty, zdarzenia, decyzje

Ilustracja do informacji: Brożek 2017 - fakty, zdarzenia, decyzje
Sytuacje kryzysowe przychodzą bez zapowiedzi, zaskakują i działają bezwzględnie. Każde  takie zdarzenie jest inne, zróżnicowane i złożone, w związku z tym niekiedy zmuszeni jesteśmy działać intuicyjnie, metodą prób i błędów. Działania tego typu miały miejsce w Brożku po wybuchu pożaru w dniu 14 lutego 2017 r.
I etap działań - Państwowa oraz Ochotnicza Straż Pożarna zrobiła wszystko, aby pożar nie rozprzestrzenił się na pobliski las. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  na bieżąco monitorował stan środowiska, odbywały się konsultacje służb z Gminnym oraz Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w sprawie dalszego postępowania z pożarzyskiem.
II etap działań - wypalenie się jak największej ilości zgromadzonego materiału na składowisku, zgodnie z zaleceniami Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Ostatni, III etap - zasypanie pogorzeliska celem odcięcia tlenu, co spowodowało zmniejszenie emisji gazów i dymu. Całkowite wygaszenie pogorzeliska.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym to na gminie spoczywa odpowiedzialność za ochronę środowiska, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na Wójcie, który niezwłocznie musi poinformować o zdarzeniu organy wyższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach. To Wójt jest  organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy i do jego zadań należy kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem oraz usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy.
 
Musimy sobie uświadomić, że tylko rzetelna informacja od Wójta Gminy skierowana do mieszkańców oraz organów wyższego szczebla jest warunkiem zorganizowania i przeprowadzenia sprawnych działań, minimalizujących skutki niebezpiecznego zdarzenia (w tym konkretnym przypadku pożaru na terenie zakładu w Brożku) oraz, że w przypadku przejęcia koordynacji zadań przez Starostę, Wójt nie zostaje wyłączony z realizacji swoich zadań.
 
Wójt na terenie gminy jest również organem właściwym do zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia. Co więcej, w budżecie gminy co roku tworzona jest rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
 
Na każdym etapie prac deklarowałem wsparcie finansowe dla Wójta, jednakże oczekiwałem przedstawienia planu działania, w tym wyliczenia kosztów. Niestety znalezienie firmy oraz wyliczenie przybliżonych kosztów przerosło Wójta, który swoją uwagę poświęcił na szukanie winnych.
 
Z przykrością muszę stwierdzić, że traciliśmy energię na zbędną analizę dokumentów z postępowań dotyczących wcześniej wydanych decyzji i pozwoleń, na którą przyszedłby jeszcze czas. Priorytetem w zarządzaniu kryzysowym jest sprawne, szybkie reagowanie na zagrożenie, w tym uruchomienie odpowiednich służb, odpowiednich środków oraz bieżąca kontrola. 
 
Po opanowaniu sytuacji, mogę skupić się na analizie. Przedstawić chronologię zdarzeń, wydanych decyzji w tej sprawie:
 
1. „Rada Gminy Brody w roku 1998 uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu, który uwzględniał między innymi działki nr 935 i 924 tj. w miejscu dzisiejszej lokalizacji inwestycji, związanej z przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne. Zgodnie z ww. planem teren ten przeznacza się dla prowadzenia różnorodnej działalności gospodarczej i jest położony na obszarze lasu komunalnego gminy Brody.
 
Decyzje Starosty w sprawach inwestycji na terenie zakładu w Brożku, nie mogły być wydane bez pozytywnych decyzji środowiskowych wydanych przez Wójta.
 
Zadaniem Wójta wydającego decyzję jest bardzo dokładna analiza wniosków inwestorów oraz określenie problemów ochrony środowiska na danym obszarze. Przewidując znaczące oddziaływania na środowisko, Wójt musi rzetelnie i szczegółowo przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie oraz ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko.
 
Ponadto, przy wydawaniu decyzji środowiskowej, zgodnie z przepisami, organ zapewnia udział społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu. Ma to na celu umożliwienie wypowiedzenia się w danej sprawie zarówno mieszkańcom, jak i organizacjom ekologicznym. Mają oni możliwość składania uwag i wniosków. Dodatkowo, jeśli teren objęty planowaniem, na którym miałaby znajdować się inwestycja, położony jest w niedalekiej odległości od granic państwa również do publicznej wiadomości podawana jest informacja o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.
 
Opinie organów współuczestniczących w procedurze, uwagi i wnioski społeczeństwa są weryfikowane przez organ opracowujący projekt dokumentu. Mogą one zostać uwzględniane, co skutkuje skorygowaniem zapisów w tych dokumentach - zgodnie ze wskazaniami uwag, bądź nie uwzględniane, lecz w tym przypadku wymagane jest szczegółowe uzasadnienie z jakiego powodu nie przyznano mocy dowodowej wniesionym uwagom i wnioskom. Żadna z wydanych decyzji środowiskowych nie zawierała uwag mieszkańców, czy też organizacji ekologicznych.
 
2. Pierwsze, pozytywne decyzje na wniosek inwestora zostały wydane już w 2007 r. przez Wójta Gminy Brody. W dniu 24.05.2007 r. Wójt Gminy Brody wydał decyzję, w której ustalił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie instalacji związanej z odzyskiem odpadów sztucznych (innych niż niebezpieczne), która została uzgodniona postanowieniem z dnia 21.05.2007 r. przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 
3. Starosta Żarski po uwzględnieniu pozytywnej opinii Wójta Gminy Brody z dnia 23.11.2007 r., wydał w dniu 27.11.2007 r. Spółce z o. o. EKO Recykling Rybki 44a 66-614 Maszewo zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji zlokalizowanej na działkach 924 i 935 we wsi Brożek, Obr. Jeziory Wysokie.
 
4. Kolejne pozytywne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, które wcześniej zostały uzgodnione z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologicznej w Żarach, zostały wydane przez Wójta Gminy Brody pomimo protestów mieszkańców, na wniosek inwestora w latach:
  • pozytywna decyzja z dnia 16 stycznia 2012 r., znak: RL.6220.6.2011 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do recyklingu opon i odpadów gumowych na działkach nr 924 i 935 obręb Jeziory Wysokie, gm. Brody” przeniesiona decyzją nr 4/2016 z dnia 22 czerwca  2016 r., znak: IT.6220.6.2016 na Spółkę DEKO-PROCES z siedzibą Brożek 20 68-343 Brody
  • pozytywna decyzja z dnia 03 sierpnia 2012 r., znak: RL.6220.5.2012 ustalającą realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa linii do segregacji odpadów na działkachnr 924 i 935 obręb Jeziory Wysokie, gm. Brody”, przeniesiona decyzją nr 1/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r., znak: IT.6220.3.3016 na Spółkę DEKO-PROCES z siedzibą Brożek 20 68-343 Brody
  • pozytywna decyzja z dnia 13 sierpnia 2013 r., znak: RL.6220.5.2013 dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja linii do produkcji regranulatu i przetwarzania termicznego odpadów z poliolefin w paliwo węglowodorowe na dz. nr 924 i 935 obręb Jeziory Wysokie, gm. Brody” przeniesiona decyzją nr 3/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r., znak: IT.6220.5.2016 na Spółkę DEKO-PROCES z siedzibą Brożek 20 68-343 Brody.
5. Po uzyskaniu pozytywnych decyzji od Wójta Gminy Brody, inwestor w dniu 22.12.2014 r. złożył wniosek o wydanie decyzji na wytwarzanie, przetwarzanie
i transport odpadów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Marszałek, po przeanalizowaniu dokumentów, przesłał wniosek zgodnie z właściwością do Starostwa Powiatowego w Żarach uznając, że planowana instalacja kwalifikuje się do przedsięwzięć "potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko". Starosta Żarski nie podzielił przedstawionej opinii uznając, że przedmiotowe przedsięwzięcie powinno być zaliczone do przedsięwzięć „zawsze znacząco oddziałujących na środowisko”, w związku z czym odesłał wniosek. Wobec powyższego Marszałek zwrócił się do Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.
 
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 02.10.2015 r., sygn. Akt II OW52/15 wskazał Starostę Żarskiego, jako organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, uznając tym samym, że planowana instalacja tylko potencjalnie oddziałuje na środowisko.
 
W związku z wyrokiem NSA w Warszawie (z którym do dnia dzisiejszego Starostwo Powiatowe nie zgadza się)  Spółka DEKO-PROCES z siedzibą w Brożku w dniu 22.06.2016 r. na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach złożyła do Starostwa Powiatowego w Żarach wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. W dniu 08.07.2016 r. w związku z brakami we wniosku tut. organ wezwał Spółkę do jego uzupełnienia. W dniu 22.07.2016 r. Spółka złożyła kompletny wniosek.
 
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców gminy, ewentualne zagrożenie dla środowiska oraz uwzględniając obowiązujące przepisy, Starosta zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze  o dokonanie wizji w terenie i wydanie opinii, co do planowanej inwestycji.
 
W odpowiedzi WIOŚ w Zielonej Górze postanowieniem z dnia 04.10.2016 r., znak: WI.021.1.143.2016.PP wydał pozytywną opinię odnośnie przedmiotowej inwestycji.
 
6. Po uzyskaniu i przedstawieniu przez Wnioskodawcę wymaganych dokumentów, pozytywnych decyzji środowiskowych wydanych przez Wójta Gminy Brody, przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze kontroli instalacji do przetwarzania odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i obowiązującymi przepisami Starosta Żarski nie mógł odmówić wydania decyzji i w dniu 19.10.2016 r. wydał Spółce DEKO-PROCES zezwolenie na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne.
 
7. Po wybuchu pożaru Starosta Żarski udał się na wizję w miejsce zdarzenia, spotkał się tam z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach oraz przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji uczestniczył z pracownikami Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w wielu spotkaniach, których celem była ocena zagrożeń i sposobu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pożaru. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mirosław Ganecki informował, że próby gaszenia wodą i pianą nie przyniosły skutku, ze względu na zbyt wysoką temperaturę, charakter i miąższość odpadów. Ponadto przy zastosowaniu gaszenia wodą istniało niebezpieczeństwo wymywania substancji zawartych w popiele (w tym metali ciężkich) do wód gruntowych (podziemnych) i skażenia ich. W związku z czym podjęto decyzję o wypaleniu jak największej ilości odpadów.
 
Jednocześnie Starosta zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o informację dotyczącą wyników badań czystości powietrza oraz pobranych prób wody powierzchniowej i gleby z terenu miejsca zdarzenia i obszaru wokół działki, na której wystąpił pożar.
W dniu 23 lutego Starosta uzyskał opinię Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, w której wykazano, iż w chmurze dymu pojawiły się niewielkie ilości substancji niebezpiecznych, poniżej zakresu oznaczalności urządzenia pomiarowego oraz nie stwierdzono substancji bezpośrednio zagrażających życiu. Wyniki badań analitycznych miały być niezwłocznie przesłane do starostwa, jednakże czas oczekiwania na wyniki wynosi dwa tygodnie.
 
8. Pismem z dnia 22 lutego Wójt Gminy Brody zwrócił się do Starosty o skierowanie wniosku do Wojewody Lubuskiego, o uruchomienie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz o wsparcie logistyczne działań Państwowej Straży Pożarnej, w postaci ciężkiego sprzętu. Wniosek nie był poparty konkretnym planem działania. Nie zawierał informacji dotyczących ilości oraz rodzaju potrzebnego sprzętu, wysokości potrzebnych środków pieniężnych oraz sposobu ich zagospodarowania.
 
9. W dniu 24 lutego Starosta zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczyły Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, właściciel zakładu w Brożku oraz pracownicy Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa. Na spotkanie nie dojechał Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Przeanalizowano sytuację oraz wysłuchano raportu Komendanta PPSP z działań Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, dzięki którym pożar nie rozprzestrzenił się na teren pobliskiego lasu. Starosta jednoznacznie zadeklarował pomoc finansową powiatu dla gminy. Podkreślił, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym to Wójt jest bezpośrednio zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i ochrony środowiska na swoim terenie. Właściciel zakładu został zobowiązany do podjęcia bezpośrednich działań zabezpieczających pożarzysko i podporządkowania się zaleceniom Straży Pożarnej oraz kierującego akcją gaśniczą.
 
10. Pismem z dnia 28 lutego oraz 8 marca Starosta zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wydanie opinii w sprawie postępowania z pożarzyskiem w Brożku.
 
11. W dniu 16 marca Starosta uczestniczył w posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Brodach, które zostało zwołane na prośbę Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Mirosława Ganeckiego. Na posiedzeniu przyjęto, zgodnie z opinią WIOŚ, że skuteczną metodą dogaszenia pogorzeliska w Brożku będzie odcięcie dopływu tlenu poprzez zasypanie piaskiem tlących się materiałów z tworzyw sztucznych. Pozwoli to na zmniejszenie emisji pyłu, gazów i dymu z pogorzeliska. Podjęto również decyzję o konieczności wprowadzenia na pogorzelisko ciężkiego sprzętu. Starosta podtrzymał deklarację pomocy finansowej dla Gminy po przedstawieniu planu działania.
 
12. W tym samym dniu, tj. 16 marca Starosta spotkał się ze Starostą Powiatu Sprewa – Nysa. Na spotkaniu Starosta Harald Altekruger wyraził zaniepokojenie strony niemieckiej sytuacją w Brożku i zadeklarował pomoc w dogaszeniu pogorzeliska. Początkowo propozycja strony niemieckiej została przyjęta – zwrócono się o pomoc w postaci skierowania na pogorzelisko ciężkiego sprzętu.
 
13. Brak konkretnych działań ze strony Wójta, przyczynił się do zwołania w trybie nadzwyczajnym, w dniu 21 marca 2017 r., posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Starosta, jako Przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przejął koordynację działań na pogorzelisku w Brożku. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Komendant Powiatowy PSP, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Wójt Gminy Brody i jego zastępca, przedstawiciel spółki Deko Proces sp. z o.o. oraz właściciel Zakładu Transportowego i Ogólnobudowlanego Edward Karpowicz, który podjął się zasypania pogorzeliska.
 
Uznano, że do zasypywania tlących się materiałów sztucznych w pierwszej kolejności wykorzystane zostaną siły i środki Powiatu Żarskiego, dlatego zrezygnowano z zaoferowanej pomocy ze strony niemieckiej. Właściciel Zakładu Transportowego i Ogólnobudowlanego Edward Karpowicz zadeklarował, że z dniem 22 marca przewiezie swój sprzęt na teren zakładu i po uzgodnieniu zakresu prac przystąpi do zasypywania pogorzeliska.
 
Po zakończeniu prac, właściciel zakładu jest odpowiedzialny za dalsze działania porządkowe w tym utylizację spalonego czy niedopalonego materiału, co będzie kontrolowane przez WIOŚ.
 
14. W dniu 23 marca odbyła się wizja lokalna pogorzeliska, w której uczestniczyli m. in. Starosta, Wójt Gminy Brody i jego zastępca oraz przedstawiciel Rady Gminy Brody, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, przedstawiciel Policji, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego i pełnomocnik zakładu Deko Proces oraz właściciel Zakładu Transportowego i Ogólnobudowlanego. Stwierdzono, że prace zasypywania pogorzeliska prowadzone są zgodnie z przyjętą koncepcją i zmierzają w dobrym kierunku. Podczas spotkania Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przekazał wyniki z ostatnich pomiarów wykonanych w okolicy, jak i na terenie zakładu Deko Proces. Poinformował, że Inspekcja na bieżąco będzie kontrolować i badać teren wokół pogorzeliska.
 
15. 25 marca Starosta udał się na pogorzelisko w Brożku, celem skontrolowania postępu prac. Natomiast 29 marca zespół w składzie: Przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Janusz Dudojć, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze - Mirosław Ganecki i jego zastępca - Wojciech Konopczyński, Wójt Gminy Brody - Ryszard Kowalczuk, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP - Paweł Hryniewicz, podczas wizji lokalnej zakładu, sprawdził postęp prowadzonych prac.
 
Na dzień 25 marca znaczna część pogorzeliska jest zasypana. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na bieżąco monitoruje stan środowiska na terenie i wokół pogorzeliska.
 
16. W dniu 29 marca ok. godz. 15, podczas prac, na terenie pogorzeliska został znaleziony niewybuch. Komisariat Policji w Lubsku zgłosił ten fakt do Patrolu Saperskiego w Krośnie Odrzańskim, który wskazał termin usunięcia materiału niebezpiecznego na 30 marca, w godzinach popołudniowych. Prace zostały wstrzymane, teren zabezpieczony przez Policję. Na pisemną prośbę Starosty o priorytetowe potraktowanie zgłoszenia oraz wsparcie w tym zakresie kapitana Krzysztofa Karnickiego, Patrol 30 marca o godz. 8.00 zabezpieczył materiał niebezpieczny oraz sprawdził teren. Wynajęta przez Starostę firma przystąpiła do dalszych prac. Z uwagi na przerwę w pracach, planowany na koniec tygodnia, termin zakończenia działania na terenie pogorzeliska mógł ulec wydłużeniu.
 
17. Zasypywanie pogorzeliska piachem zostało zakończone 31 marca w godzinach popołudniowych.
 
18. W dniu 04 kwietnia o godz. 12 zespół w składzie Przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Janusz Dudojć, Komendant Powiatowego PSP w Żarach – Robert Słowikowski, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze - Mirosław Ganecki i jego zastępca - Wojciech Konopczyński, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Agnieszka Oskierko - Liczner, komisyjnie dokonał odbioru wykonanych prac. Przy odbiorze obecny był Wójt Gminy Brody i przedstawiciele Starostwa Powiatowego Sprewa-Nysa.
 
19. W dniu 06 kwietnia odbyło się Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym Starosta – Janusz Dudojć,  podsumował dotychczasowe prace. Zasypanie pogorzeliska piachem pozwoliło całkowicie wyeliminować zadymienie i emisję pyłu z tlących się materiałów sztucznych. Usypany „sarkofag”, zgodnie z opinią Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, powinien pozostać nienaruszony do całkowitego wystudzenia zasypanej masy. Po ustaleniu przyczyn pożaru przez Prokuraturę Rejonową w Żarach, zostaną podjęte decyzje co do utylizacji zasypanego materiału. 
 
Właściciel zakładu Deko Proces, został zobowiązany do monitorowania „sarkofagu”, a w przypadku stwierdzenia zadymienia spowodowanego obsunięciem się warstwy piachu do zasypania tlących się miejsc. 
 
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi czynności kontrolne na terenie zakładu Deko Proces oraz bieżąco monitoruje stan środowiska na terenie i wokół zakładu ”
 
Jak pokazała sytuacja w Brożku, tylko wspólne działanie przynosi efekty. Z tych zdarzeń  musimy wszyscy wyciągnąć wnioski, nauczyć się działać systemowo, rozsądnie, przestrzegać procedur, by nie tracić czasu na zbędne dyskusje, a przed wydaniem kolejnych decyzji środowiskowych bardzo szczegółowo analizować możliwość powstania zagrożenia.
 
Dziękuję  za wsparcie, pomoc i szybkie reagowanie Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, służbom WIOŚ, ppłk Jarosławowi Szczypiorskiemu Dowódcy 5 Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim, kpt. Krzysztof Karnickiemu z 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu, Edwardowi Karpowiczowi - właścicielowi Zakładu Transportowego i Ogólnobudowlanego oraz pracownikom Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego, którzy nie szczędzili sił, energii, wiedzy by opanować kryzysową sytuację w Brożku.
 
 
 
                                                                                                                                                                                    
                                                             
                                                                                                          
 

 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook