Spotkanie w ramach programu Interreg Polska - Saksonia

 • 09-04-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie w ramach programu Interreg Polska - Saksonia
 
6 kwietnia 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach odbyło się spotkanie w ramach Interreg Polska – Saksonia, w którym wzięli udział Czesław Fiedorowicz Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka, Radosław Brodzik Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Małgorzata Terpiłowska Projekt Menadżer z Centrum Projektów Europejskich, oraz dyrektorzy szkół Powiatu Żarskiego.
Podczas spotkania omówiono projekty w ramachprogramu Interreg Polska – Saksonia. Podkreślano, że razem można zrobić jeszcze więcej, czego przykładem może być projekt realizowany w Powiecie Żarskim ,,Strażacy na Pograniczu Polsko – Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności". Unijny projekt o wartości 1 919 366,00 euro z dofinansowaniem wynoszącym 1 631 461,10 euro, realizowany będzie w Powiecie Żarskim oraz Powiecie Görlitz.
Dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Żarskiego oraz Komenda Powiatowa PSP w Żarach doposażone zostaną w najnowocześniejsze samochody, które znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Powiatu Żarskiego, jak i powiatów ościennych. Do Komendy Powiatowej PSP w Żarach przekazany zostanie lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy, wyposażony w sprzęt do organizacji sztabu dowodzenia o wartości 75.295,00 euro, natomiast trzy samochody ratowniczo – gaśnicze, wyposażone w innowacyjne rozwiązania sprzętowe – zasilą flotę OSP w Sieniawie Żarskiej, OSP w Górzynie oraz OSP w Łęknicy.
Przygoda z Nysą to kolejny przykład dobrej współpracy samorządów i jednostek organizacyjnych. Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Interreg Polska - Saksonia 2014 – 2020 i realizowany w partnerstwie z Gminą Zgorzelec (Partner Wiodący), Powiatem Żarskim, Powiatem Görlitz, Gminą Krauschwitz, Kulturinsel Einsiedel, Gminą Łęknica, Miastem Zgorzelec, Gminą Pieńsk oraz Nadleśnictwem Lipinki. W naszym Powiecie w tym roku w ramach kolejnego etapu projektu ,,Przygoda z Nysą’’ wzbogacimy się o nową ścieżkę pieszo rowerową, która powstaje w gminie Lubsko.
????????????Ponadto uczniowie z naszych szkół biorą udział w projekcie również w ramach Interreg Polska – Skasonia,, który ma na celu przygotowanie ich na wyzwania związane z rozwojem transgranicznego rynku pracy w dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer kultury.
czytaj dalej

XXXVII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 29-03-2018
Ilustracja do informacji: XXXVII sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu Żarskiego, w trakcie której Starosta Żarski Janusz Dudojć serdecznie podziękował Panu Jackowi Kurzępie Posłowi na Sejm RP za nieocenione wsparcie oraz pomoc w otrzymaniu dofinansowania w wysokości 200 tysięcy złotych! Środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczone zostaną na remont dachu oraz tarasów zabytkowego zamku, w którym swoją siedzibę ma powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. Starosta Janusz Dudojć podkreślił, że zbilżająca się wielkim krokami modernizacja dachu DPS-u, będzie czwartą inicjatywą tego typu, zrealizowaną przez Powiat Żarski.
 
W trakcie XXXVII sesji Rady Powiatu Żarskiego, przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami. Rada Powiatu Żarskiego wysłuchała również informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego z działalności za rok 2017 przedstawionej przez Pana Piotra Bogusławskiego oraz pochyliła się nad oceną działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach i w Lubsku. Pytania i wątpliwości radnych rozwiewały dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach – Pani Justyna Przedaszek oraz psycholog Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku - Pani Maria Firlik.
 
Podjęto uchwały:
- w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
- w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żarach za 2017 r.
- w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku za 2017 r.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025.
czytaj dalej

Umowa na przebudowę drogi w Górzynie podpisana!

 • 29-03-2018
Ilustracja do informacji: Umowa na przebudowę drogi w Górzynie podpisana!
28 marca 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, członek Zarządu Powiatu Żarskiego Józef Radzion w imieniu Powiatu Żarskiego oraz przedstawiciele Wykonawcy firmy Usługi Remontowo-Budowlane BRUK-BUD Łukasz Biedziukpodpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1129F od km 6+669 do km 7+684 w miejscowości Górzyn gm. Lubsko”.
 
W ramach robót budowlanych związanych z modernizacją drogi powiatowej nr 1129Fw Górzynie zaplanowano m.in.: poszerzenie istniejącej nawierzchni z 4 do 5,5 m, wykonanie poboczy o szerokości 1 m oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5 – 2,0 m.  Długość całej modernizowanej drogi - 1129F wyniesie 1015 m! Dla polepszenia warunków użytkowania drogi poprawione zostaną pobocza i odwodnienie, renowacji poddane zostaną rowy oraz zamontowane zostaną urządzenia zwiększające bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w tym. m.in. barierki i oświetlenie solarne przejść dla pieszych. W ramach inwestycji przewidywana jest budowa zatok autobusowych i miejsc postojowych.  
 
Termin wykonania prac: 30 listopada 2018 r.
Koszt inwestycji: 2 986 682,76 zł
Dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”: 1 480 769 zł
czytaj dalej

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”.

 • 28-03-2018
Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”.
27 marca 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć udał się do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, aby w obecności Marszałek Elżbiety Anny Polak oraz Starostów Powiatów Lubuskich, podpisać umowę na realizację zadania pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”. Beneficjentem projektu jest Związek Powiatów Lubuskich, którego członkiem Zarządu jest Starosta Janusz Dudojć.
 
Celem projektu jest aktualizacja i modernizacja baz geodezyjnych, poprawa infrastruktury, wdrożenie e-Usług, platform oraz doradztwa technicznego, co ułatwi to dostęp do zasobów i pozwoli świadczyć związane z nimi e-usługi. Cieszymy się, że możemy poinformować, iż najwyższa kwota, spośród wszystkich lubuskich powiatów, przypadła w udziale Powiatowi Żarskiemu. Na uzupełnienie i modernizację geodezyjnych baz danych pozyskane zostały fundusze w wysokości ponad 4 mln 779 tys. zł., przy wkładzie własnym rzędu 717 tys. zł!  
 
Całkowita wartość projektu wynosi 42 mln 023 tys. 529, 43 zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO L-2020 wynosi 85 %, czyli 35 mln 720 tys. zł.
czytaj dalej

Projekt modernizacji zabytkowego dachu powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Lubsku zatwierdzony!

 • 27-03-2018
Ilustracja do informacji: Projekt modernizacji zabytkowego dachu powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Lubsku zatwierdzony!
26 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia z Panem Ryszardem Jakuszykiem – autorem projektu modernizacji dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubsku oraz z Panią Iwoną Prokop – Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
Miło nam poinformować, że projekt modernizacji zabytkowego dachu oraz tarasu powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Lubusku uzyskał akceptację Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze! Uzyskanie pozytywnej decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków otwiera drogę do uruchomienia kolejnych procedur związanych z remontem dachu, tj. uzyskaniem pozwolenia na budowę, ogłoszeniem postępowania przetargowego oraz rozpoczęciem prac budowlanych. Co więcej, Starosta Żarski Janusz Dudojć oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku Pani Wioletta Kuźmińska liczą na pozytywną decyzję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dofinansowania całego przedsięwzięcia, ponieważ Dom Pomocy Społecznej mieści się w zabytkowych murach zamku - o których pierwsze wzmianki datowane są w 1588 roku. 
 
Przypomnijmy, zbliżający się remont dachu Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, to kolejna tego typu inwestycja realizowana przez Powiat Żarski w kadencji 2014-2018. Wcześniej wymienione zostały pokrycia dachowe na budynkach: Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach oraz Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Żarskiego w Żarach.
czytaj dalej

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

 • 26-03-2018
Ilustracja do informacji: Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"
23 marca 2018 roku w Siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej otworzyli Starosta Żarski Janusz Dudojć oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Robert Słowikowski.
Ideą konkursu jest popularyzacja wiedzy i przepisów pożarniczych, a także kształtowanie świadomości młodych ludzi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Eliminacje powiatowe przeprowadzono w trzech grupach wiekowych: I grupa - uczniowie szkół podstawowych, 
II grupa- uczniowie gimnazjów, III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Zwycięzcy turnieju otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Żarskiego Janusza Dudojcia, który również pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żarach. Zgodnie z tradycją o słodki poczęstunek dla piszących zadbali Państwo Anna i Eugeniusz Ślawscy z Lipinek Łużyckich.
 
Zwycięzcami tegorocznej edycji turnieju zostali:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
1 miejsce – Paweł Grześkowiak
2 miejsce – Kamil Nowacki
3 miejsce – Alan Dasiukiewicz
 
II grupa wiekowa (gimnazja):
1 miejsce - Jakub Żaba
2 miejsce – Krystian Piątkowski
3 miejsce - Patrycja Glaser
 
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):
1 miejsce – Macjej Galan 
2 miejsce – Jakub Popaca
3 miejsce – Grzegorz Stefanowicz
 
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w eliminacjach wojewódzkich! Trzymamy kciuki!
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18Galeria zdjęć: Młodzież Zapobiega Pożarom

Spotkanie Starostów Powiatów Partnerskich „Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr”: Krośnieńskiego, Żarskiego, Powiatu Sprewa-Nysa oraz Zielonogórskiego

 • 23-03-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starostów Powiatów Partnerskich „Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr”: Krośnieńskiego, Żarskiego, Powiatu Sprewa-Nysa oraz Zielonogórskiego
22 marca 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatu Sprewa – Nysa we Forście obyło się „Spotkanie Starostów” Powiatów Partnerskich Krośnieńskiego, Żarskiego i Zielonogórskiego, w którym uczestniczyli Wicestarosta Małgorzata Issel, Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego Tomasz Kaczmarek, Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski oraz zaproszenie goście. Gospodarzem spotkania był Starosta Powiatu Sprewa-Nysa Harald Altekrüger.
 
W trakcie spotkanie zaprezentowano przykłady wspólnych projektów z lat ubiegłych i obecnych oraz omówiono perspektywy wspólnych przedsięwzięć oraz potencjalnych projektów lat przyszłych. Wicestarosta Małgorzata Issel zaprezentowała projekty, które uzyskały dofinansowanie z Programu Interreg i omówiła te projekty, które znalazły się na liście rezerwowej. W trakcie dyskusji potwierdzono konieczność zorganizowania spotkań poszczególnych wydziałów i jednostek podległych powiatom.
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia z Wójtem Gminy Przewóz Ryszardem Klisowskim

 • 23-03-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia z Wójtem Gminy Przewóz Ryszardem Klisowskim
23 marca 2018 roku w Starostowie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia z Wójtem Gminy Przewóz Ryszardem Klisowskim.
 
W trakcie spotkania poruszono temat infrastruktury drogowej w Powiecie Żarskim, a dokładniej dwóch dróg: w Mielnie oraz w Piotrowie. Panowie rozmawiali także o funkcjonowaniu Powiatowego Szpitala Na Wyspie oraz o zbliżających się obchodach 73 rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej przez II Armię Wojska Polskiego i 1. Korpus Pancerny w Łużycach w 1945 r.
czytaj dalej

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta z wizytą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubsku

 • 23-03-2018
Ilustracja do informacji: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta z wizytą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubsku
 
20 marca 2018 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubsku odbyło się spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów – Grzegorzem Chmielewskim, który swoją wiedzą podzielił się z podopiecznymi placówki. Szkolenie otworzył Starosta Żarski Janusz Dudojć.
Pan Grzegorz Chmielewski przedstawił zebranym zagrożenia, na jakie są narażeni konsumenci ze strony nieuczciwych przedsiębiorców, a także przybliżył prawa, jakie przysługują konsumentom bez względu na wiek. Rzecznik w bardzo przystępny sposób wyjaśnił podopiecznym, jak dochodzić swoich praw przy reklamacji towarów i usług.  Uczestnicy spotkania chętnie zadawali pytania oraz dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Prelekcja była okazją do rozwiania wszelkich wątpliwości dotyczących gwarancji i ubezpieczania umów.
Przypominamy:
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW W ŻARACH - Grzegorz Chmielewski
 
PRZYJMUJE INTERESANTÓW:
PONIEDZIAŁKI - godz. 7.00 - 16.00
CZWARTKI - godz. 7.00 - 15.00
 
Starostwo Powiatowe
al. Jana Pawła II 5, pok. 202 (II piętro)
 68-200 Żary
 
Telefon 68 479 0626
 
czytaj dalej

Ogród przy Domu Pomocy społecznej i Szpitalu Na Wyspie w Lubsku gotowy na przyjście wiosny!

 • 21-03-2018
Ilustracja do informacji: Ogród przy Domu Pomocy społecznej i Szpitalu Na Wyspie w Lubsku gotowy na przyjście wiosny!
20 marca 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Prezes Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. Jolanta Dankiewicz, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Wioletta Kuźmińska oraz Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Mariusz Myśliwy dokonali odbioru prac związanych z zagospodarowaniem ogrodu przy filii Szpitala Na Wyspie oraz Domu Pomocy Społecznej w Lubsku od Edwarda Karpowicza – właściciela Zakładu Transportowego i Ogólnobudowlanego.
 
Uporządkowanie oraz zagospodarowanie przyległego do budynku terenu stanowiło - po kompleksowej termomodernizacji oraz po renowacji ogrodzenia – dopełnienie metamorfozy Szpitala Na Wyspie oraz Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. Trwające od jesieni roboty budowlane obejmowały przebudowę oświetlenia oraz remont nawierzchni wraz z budową wiaty i obiektów małej architektury. W trakcie prac remontowych wybudowano nowy chodnik oraz poszerzono istniejący, zakupiono 12 ławek parkowych, kosze na śmieci oraz altany, a także wymieniono oświetlenie na energooszczędne oświetlenie typu LED. Dodatkowo, zostaną nasadzone ozdobne krzewy, więc pozostaje nam jedynie czekać, aż wszystko się pięknie zazieleni.  
 
Koszt kompleksowej modernizacji budynku wyniósł: 1 006 139 zł
Koszt remontu ogrodzenia wokół budynku wyniósł: 140 727,46 zł 
Koszt zagospodarowania terenu wyniósł: 119 tys. 970 zł
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1