.

Kolejne prace w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach

 • 24-07-2018
Ilustracja do informacji: Kolejne prace w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach
24 lipca 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Pan Piotr Bogdan Kamiński – Prezes Zarządu oraz Pan Tomasz Gemiński- Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego JANBUD Sp. z o.o. podpisali umowę na przebudowę warsztatów szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach.
 
W ramach podpisanej umowy termomodernizacji poddany będzie dach nad szatnią i pomieszczeniem socjalno-bytowym oraz spawalnią w budynku warsztatów szkolnych, a także wyremontowana zostanie szatnia i pomieszczenie socjalno – bytowe. Zakres prac remontowych – prócz wymiany poszycia dachowego - obejmował będzie m.in. skuwanie istniejących tynków, wymianę drzwi wejściowych i oświetlenia, doprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej do wskazanych miejsc, wymianę armatury sanitarnej oraz wykonania podwieszanych sufitów.
 
Dzisiejsze podpisanie umowy stanowi kolejny etap przebudowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach. Wcześniejsze prace obejmowały remont i dostosowanie pomieszczeń warsztatowych do najnowocześniejszego sprzętu, zakupionego ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Żarskim” oraz termomodernizację budynku w tym m.in. przebudowę kotłowni, docieplenie budynku oraz budowę schodów z podjazdem i utwardzenie terenu.
 
Termin wykonania robót: 31 sierpnia 2018 r.
Koszt inwestycji: 666 tys. 273 zł
 
czytaj dalej

Święto Policji 2018

 • 24-07-2018
Ilustracja do informacji: Święto Policji 2018
 
 
 

Przebudowa pracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach stała się faktem!

 • 12-07-2018
Ilustracja do informacji: Przebudowa pracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach stała się faktem!
12 lipca 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Pan Aleksander Buzek – właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowo Handlowego podpisali umowę na przebudowę pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach przy ulicy Zielonogórskiej 23.
 
W ramach podpisanej umowy wyremontowane zostaną trzy pomieszczenia. Zakres wykonywanych prac obejmował będzie m.in.: wymianę instalacji elektrycznej oświetlenia, wymianę pionu kanalizacyjnego, doprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnych, wymianę grzejników, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej, demontaż starych drzwi i zamontowanie nowych, ułożenie nowej posadzki, malowanie ścian i sufitów oraz wykonanie nowej okładziny z płytek ściennych.
 
Termin wykonania robót: 20 sierpnia 2018 r.
Koszt inwestycji: 345 000 zł

Narodowy Dzień Ludobójstwa dokonanego przez OUN - UPA

 • 12-07-2018
Ilustracja do informacji: Narodowy Dzień Ludobójstwa dokonanego przez OUN - UPA
11 lipca 2018 r. przy kościele pw. św. Józefa, na Podwalu przy pamiątkowej tablicy upamiętniającej sprawiedliwych Ukraińców, którzy udzielali pomocy ofiarom barbarzyńskiego ludobójstwa oraz na Cmentarzu Komunalnym w Żarach przy Krzyżu Wołyńskim odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystościach Powiat Żarski reprezentowali: Wicestarosta Małgorzata Issel oraz radni: Anna Ślawska, Edward Skobelski, Tomasz Czajkowsk, Tadeusz Płóciennik oraz Kazimierz Drozd.
Małgorzata Issel w swoim wystąpieniu podkreśliła, że wielu mieszkańców powiatu żarskiego to potomkowie Kresowian. W tych rodzinach bolesna pamięć o bestialskich mordach jest żywa.
 
Wicestarosta w imieniu Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia i Radnych Rady Powiatu złożyła podziękowania organizatorom  doktorowi n.med Zbigniewowi  Kopociśkiemu, doktorowi n.med Krzysztofowi Kopocińskiemu oraz Józefowi Tarniowemu – Prezesom organizacji, które dbają o pamięc beststialsko zamordowanych przez OUN-UPA:
Klubu Tarnopolan, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Pld. Wsch. W Żarach, Kresowego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich w Żarach, Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów Oddział w Żarach.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

19Galeria zdjęć: Narodowy Dzień Pamięci Ludobójstwa OUN-UPA

Polsko -niemiecko-ukraińska wymiana młodzieży pod hasłem "Łowcy Uśmiechów - radość ma wiele twarzy"

 • 09-07-2018
Ilustracja do informacji: Polsko -niemiecko-ukraińska wymiana młodzieży pod hasłem "Łowcy Uśmiechów - radość ma wiele twarzy"
W dniach 2 do 8 lipca 2018 r.  odbyło się w Żarach spotkanie młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy. Tegoroczna edycja wymiany młodzieży nosiła nazwę „Łowcy uśmiechów – radość ma wiele twarzy”, a uczestniczyła w nich młodzież z Ochotniczego Hufca Pracy w Żarach, Berlina i Równego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Żarski Janusz Dudojć.
 
Młodzi ludzie odwiedzili Starostwo Powiatowe, gdzie przywitał ich Janusz Dudojć Starosta Żarski, który odpowiadał na pytania dotyczące powiatu i funkcjonowania urzędu. Podczas siedmiodniowego pobytu w Żarach uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z najpiękniejszymi zakątkami miasta i obejrzeć lokalne zabytki.
 
Spośród wielu atrakcji przygotowanych dla młodzieży wymienić można m.in.: „Rajd po mieście”, międzynarodowy turniej piłki nożnej, spotkanie z mieszkańcami Domu Seniora „Leśne Zacisze” i uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach czy wycieczkę do Parku Mużakowskiego i na ścieżkę geoturystyczną "Dawna kopalnia Babina". Nie zabrakło również wyjścia na basen miejski oraz wspólnych wieczorów spędzonych na grach i zabawach integracyjnych.
 
Głównym celem projekt było uświadomienie wszystkim uczestnikom, jak ważne w życiu każdego człowieka jest "niesienie" uśmiechu i radości niezależnie od sytuacji życiowej. Dodatkowo młodzież miała okazję uczyć się tolerancji, szacunku oraz dawania radości innym.
czytaj dalej

XIX Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny, Pieśni Kresowej i Patriotycznej "Wielkie Bałakanie"

 • 28-06-2018

Ilustracja do informacji: XIX Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny, Pieśni Kresowej i Patriotycznej "Wielkie Bałakanie"
16 czerwca 2018 r. odbył się XIX Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny, Pieśni Kresowej i Patriotycznej „Wielkie Bałakanie”. Powiat Żarski podczas wydarzenia reprezentowały: Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena Sagasz oraz Radna Anna Ślawska. Festiwal zorganizowało Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach.
Koncertom towarzyszył barwny korowód, ciekawe wystawy, kiermasze płyt i wydawnictw kresowych oraz degustacja kuchni kresowej. Wśród wielu kresowych pieśni nie zabrakło m.in. utworów lwowskich, wileńskich i łemkowskich.
 
czytaj dalej

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Żarskiego jednogłośnie udzielone!

 • 28-06-2018
Ilustracja do informacji: Absolutorium dla Zarządu Powiatu Żarskiego jednogłośnie udzielone!
27 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
W trakcie sesji, Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Kolejny punkt w porządku obrad stanowiło sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pana Józefa Tarniowego na temat stanu bezrobocia w powiecie i podejmowanych działań w zakresie jego zmniejszania za rok 2017 oraz sprawozdanie Dyrektor Pani Lucyny Hoffmann - Czyżyk na temat działalności Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego.
Następnie radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, po czym jednogłośnie uchwalili absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2017. Kwiaty i podziękowania otrzymała skarbnik Powiatu Żarskiego Eliza Siemianowska.
 
Podczas sesji podjęto uchwały:
- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017.
- zmieniającej uchwałę nr XXXVII/227/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.
- w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Powiatu Żarskiego.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025.
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 – Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
- w sprawie poparcia inicjatywy społecznej na rzecz kontynuacji budowy ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 289.
- w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny przez Powiat Żarski na rzecz Gminy Żary o statusie miejskim.
 
Podczas sesji nie podjęto uchwały:
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Żarskiego.
czytaj dalej

Zakończenie roku szkolnego

 • 26-06-2018
Ilustracja do informacji: Zakończenie roku szkolnego
 
22 czerwca 2018 r. kilkuset uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Żarski spotkało się po raz ostatni w roku szkolnym 2017/2018, aby podsumować mijający okres pracy i wspólnie przywitać wakacje. Tym samym zakończyły się tegoroczne zajęcia edukacyjne, a także sesje egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Szczególnie wyjątkowy charakter miało zakończenie roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, gdzie w uroczystościach udział wziął Starosta Żarski Janusz Dudojć, który wraz z Panią Gabrielą Fiedler, nagrodził najzdolniejszych uczniów, pogratulował osiągnięć oraz podziękował za ambitną naukę. Natomiast Wicestarosta Małgorzata Issel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żarach podziękowała uczniom za pracę, jaką włożyli w naukę w ciągu roku szkolnego oraz wręczyła pamiątkowe książki.
Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy słonecznych, bezpiecznych, radosnych i pełnych przygód wakacji.
 
czytaj dalej

Wielkie otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej nad Zalewem "Karaś"

 • 25-06-2018
Ilustracja do informacji: Wielkie otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej nad Zalewem "Karaś"
22 czerwca 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć oraz zaproszeni goście dokonali uroczystego otwarcia ścieżki pieszo-rowerowej wybudowanej wokół Zalewu „Karaś” w Lubsku. W przecięciu biało-czerwonej wstęgi udział wzięli Partnerzy ze Zgorzelca (Miasto), z Gminy Zgorzelec, z Pieńska, z Łęknicy, z Nadleśnictwa Lipinki, z Powiatu Görlitz, z Gminy  Krauschwitz oraz z Kulturinsel Einsiedel E.V.. Nie zabrakło również radnych Powiatu Żarskiego: Józefa Radziona, Mariana Dąbrowskiego i Zbigniewa Wydrycha.  Niemal dwukilometrowa ścieżka pieszo-rowerowa wraz z elementami małej architektury, dwiema altanami, molem widokowym i jedenastoma pomostami powstała w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV”.
 
Podczas otwarcia ścieżki pieszo-rowerowej główny nacisk położono na promocję aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Każdy z uczestników mógł pobrać okazjonalną Kartę Uczestnika, a po wzięciu udziału w przynajmniej jednej aktywności sportowej, prowadzonej przez doświadczonych instruktorów, otrzymać atrakcyjny upominek. Nagrodą specjalną był – ufundowany przez Starostę Żarskiego Janusza Dudojcia – piękny rower. Szczęśliwy los wyciągnął Bartosz Szymczak i to on otrzymał główną nagrodę.  Sportowych porad – przez cały czas trwania festynu - udzielali instruktorzy: Pani Lidia Czyż (nordic walking), Pan Bogusław Jagmin (jazda na rolkach), Pan Piotr Węcławski (rowery), Pan Grzegorz Rutkowski (wędkarstwo), Pan Andrzej Tomiałowicz (wspinaczka) oraz Pan Wiesław Pastuszka (biegi).
 
Popularnością cieszyły się stoiska fryzjerskie, na których przyszłe fryzjerki z Zespołu Szkół Budowalnych w Żarach oraz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach zaplatały kolorowe, wakacyjne warkoczyki i układy wymyślne fryzury. Odwiedzających nie brakowało w punktach malowania twarzy oraz na stoisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, gdzie wykonywano makijaże wieczorowe, malowano paznokcie oraz przeprowadzono ciekawe zabawy sportowe.
 
Kucharskim umiejętnościami popisywali się uczniowie kierunków gastronomicznych. Na obficie zaopatrzonych stoiskach można było zjeść m.in. pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem małosolnym które serwowali adepci sztuki kulinarnej z Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku oraz skosztować pysznych wypieków przygotowanych przez podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku. Nie zabrakło również specjałów z wielkiej patelni: pieczonej kiełbaski i ziemniaczków przygotowanych przez przyszłych kucharzy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach. Natomiast dla miłośników gorących zup czekał garnek chłopski serwowany przez nauczycieli z  Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach.
 
Wystawcy w sposób szczególny zadbali o najmłodszych uczestników wielkiego otwarcia ścieżki pieszo-rowerowej. Przygotowano dla dzieci szereg bardzo ciekawych atrakcji, które zapewniły dobrą rozrywkę na długie godziny: wymyślne gry i zabawy były domeną Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Żarskiego, przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku częstowali watą cukrową i popcornem, o naukę lukrowania lubuskich „sroczek” zadbała delegacja z Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach,  a dzięki żołnierzom z 34 Brygady Kawalerii Pancernej wszyscy chętni mogli spróbować swoich sił w strzelaniu z trenażera „Cyklop”.
Czas umilała muzyka na żywo w wykonaniu Pana Lecha Krychowskiego i zespołu Prima Sort.
 
Wielkie otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej wokół Zalewu „Karaś” było ciężką pracą i trudnym zadaniem organizacyjnym. Składamy szczególne podziękowanie: Pani Dyrektor Alicji Czerniawskiej, Pani Dyrektor Gabrieli Fiedler oraz Pani Dyrektor Wioletcie Kuźmińskiej za nieocenioną pomoc i wsparcie logistyczne w organizacji przedsięwzięcia; Panu Grzegorzowi Rutkowskiemu z PZW Koło nr 1 w Lubsko – za szczególne zaangażowanie oraz moc pozytywnej energii; instruktorom: Pani Lidii Czyż, Panu Bogusławowi Jagminowi, Panu Piotrowi Węcławskiemu, Panu Andrzejowi Tomiałowiczowi oraz Panu Wiesławowi Pastuszce- za przekazaną wiedzę, uśmiech i zrozumienie naszej idei, Dyrektorom, Nauczycielom, Uczniom, Animatorom oraz Wolontariuszom z: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku, Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach, Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, Zespołu Szkół Budowalnych w Żarach, Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku, strażakom z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku oraz żołnierzom z 34 Brygady Kawalerii Pancernej. Bez Was, Waszej pracy, Waszych pomysłów, chęci i uśmiechu – wielkie otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej nie było by takim sukcesem. Serdecznie dziękujemy!
 
 
 
Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV”, jest współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020,
Oś priorytetowa: I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe.

 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

67Galeria zdjęć: Otwarcie ścieżki piesz-rowerowej nad zalewem karaś

Finał Konkursu "Wyraź się"

 • 21-06-2018
Ilustracja do informacji: Finał Konkursu "Wyraź się"
15 czerwca 2018 r. w Auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach odbył się Finał Konkursu pod hasłem „WYRAŹ SIĘ” dla uczniów szkół średnich powiatu żarskiego. Konkurs zorganizował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, a honorowym patronem przedsięwzięcia i fundatorem nagród był Starosta Powiatu Żarskiego.
 
Konkurs miał na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych oraz wzmocnienie zaangażowania młodzieży szkolnej w tego typu działania. Zadaniem uczestników było artystyczne wyrażenie swojej postawy i promocja profilaktyki uzależnień. Wszystkie wystąpienia spotkały się z uznaniem komisji konkursowej składającej się z pana Piotra Bogusławskiego – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach, pani Zofii Szarejko-Michalskiej – Przewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarach oraz pani Anny Zieziula – przedstawicielki Starostwa Powiatowego w Żarach z Wydziału Zdrowia i Edukacji.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook