.

Wydarzenia

Szkolenia dla mieszkańców w Żarach i w Lubsku

 • 05-12-2016
Ilustracja do informacji: Szkolenia dla mieszkańców w Żarach i w Lubsku
3 grudnia 2016 w Żarach i w Lubsku - w ramach kampanii społecznej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji „Czad i ogień. Obudź czujność” - odbyło się szkolenie zorganizowane przez Starostę Powiatu Żarskiego Janusza Dudojcia oraz Komendanta Powiatowego PSP w Żarach st. kpt. Roberta Słowikowskiego. Szkolenie, w którym uczestniczyli dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, zarządcy wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkańcy Powiatu Żarskiego, poświęcone było zagadnieniom dot. bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych oraz bezpieczeństwa pożarowego obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej. W trakcie spotkania Starosta Janusz Dudojć zaprezentował broszurę „Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych – poradnik mieszkańca Powiatu Żarskiego” oraz zwrócił uwagę uczestnikom szkolenia, jak ważna jest umiejętność zachowania się ludzi przed, w trakcie i po ustąpieniu sytuacji kryzysowej. Podkreślił, że niejednokrotnie sami możemy ograniczyć straty w mieniu i dobytku poprzez przygotowanie się oraz umiejętne i rozważne postępowanie w „trudnej sytuacji”, które może mieć miejsce w naszym otoczeniu.
W czasie szkolenia przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Żarach omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego w codziennym życiu oraz przedstawili możliwości zabezpieczenia się przed czadem i pożarem poprzez instalację czujek. Jak zostało zasygnalizowane, czujki nie zapobiegają powstawaniu czadu czy też pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować lokatorów mieszkania, w którym powstał pożar lub wydziela się niebezpieczny gaz. Umożliwia to w wielu wypadkach szybkie opuszczenie niebezpiecznego miejsca bądź ugaszenie ognia w zarodku, co znacznie ogranicza straty. Ponadto strażacy przypomnieli o obowiązkach, jakie spoczywają na właścicielach i zarządcach budynków, obiektów w zakresie okresowych przeglądów instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i kominowych.
Dla uczestników szkolenia, na zakończenie spotkania, przygotowano loterię, podczas której można było wylosować czujki czadu i dymu ufundowane przez Starostę Janusza Dudojcia.
czytaj dalej

XXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 01-12-2016
Ilustracja do informacji: XXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego
6 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się XXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
4. Stan zaawansowania prac oraz zaistniałych problemów na linii WN 110 kV relacji GPZ Nowogród Bobrzański – GPZ Żary.
5. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego województwa lubuskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów samochodowych na terenie nieruchomości Powiatu Żarskiego położonych w obrębie Olszyna gmina Trzebiel oraz w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody - obszar byłych Terminali Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żarski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu żarskiego na 2016 r.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, sprawy różne.
 
 
czytaj dalej

O sytuacjach kryzysowych w zimie

 • 29-11-2016
Ilustracja do informacji: O sytuacjach kryzysowych w zimie
28 listopada 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Celem spotkania było przeanalizowanie możliwości służb podległych Staroście w sytuacjach kryzysowych w okresie zimowym.
Starosta Janusz Dudojć mówił o konieczności informowania mieszkańców o sposobach reagowania na różne sytuacje kryzysowe. Podkreślił wagę konieczności dokonywania przez mieszkańców obowiązkowych przeglądów instalacji kominowych. Poinformował, że w najbliższą sobotę (tj.3 grudnia 2016 r.) od godziny 10 rozpoczyna się akcja propagująca zasady bezpiecznego korzystania z pieców opalanych paliwem stałym lub gazem i korzyściach płynących z montowania czujek dymu i czadu. Starosta poruszył ważny problem związany z zapewnieniem osobom bezdomnym miejsc w noclegowniach i punktach wydawania gorącego posiłku.
Ponadto omówiono stan przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatu żarskiego.
Przedstawiciel Spółki Akcyjnej ENEA poinformował o konieczności uruchomienia dodatkowej nitki dostaw prądu, celem zabezpieczenia mieszkańców Żar i Powiatu w sytuacji kryzysowej. Ten problem będzie m.in. poruszony na najbliższej sesji Rady Powiatu (tj. 6 grudnia 2016 r.).
czytaj dalej

Spotkanie z minister Anną Zalewską

 • 28-11-2016
Ilustracja do informacji: Spotkanie z minister Anną Zalewską
25 listopada 2016 w Auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską, poświęcone reformie edukacji. W spotkaniu uczestniczyli minister Elżbieta Rafalska, wojewoda Władysław Dajczak, poseł Jacek Kurzępa, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, przedstawiciele wszystkich szczebli samorządów, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele związków zawodowych i kuratorium. Po prezentacji rządowych założeń nowej reformy systemu oświaty odbyła się dyskusja - najwięcej pytań dotyczyło szkolnictwa gimnazjalnego, w tym likwidacji gimnazjów. Rząd planuje wprowadzenie zmian od 1 września 2017 roku. Samorząd Powiatu Żarskiego na gorzowskim spotkaniu reprezentowała wicestarosta Małgorzata Issel.
czytaj dalej

Ponad milion złotych dofinansowania

 • 28-11-2016
Ilustracja do informacji: Ponad milion złotych dofinansowania
24 listopada 2016 Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął listę rankingową dotyczącą dofinansowania projektów związanych z termomodernizacją. Na liście tej znalazł się złożony przez Powiat Żarski projekt "Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku przy ul. Szkolnej 4”.
Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 oraz Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 
Wartość projektu: 1.270.145,91 zł
Kwota dofinansowania: 1.038.379,14 zł
 
W ramach projektu zaplanowano kompleksową termomodernizację budynku, w tym m.in.:
- ocieplenie stropodachu nad częścią kuchenną budynku
- ocieplenie ścian zewnętrznych
- ocieplenie stropu
- wymianę okien
- montaż kotła gazowego
- montaż instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej
- wymianę instalacji c.o., grzejników i instalacji ciepłej wody użytkowej
- zmianę oświetlenia.
 
Planowany termin rozpoczęcia inwestycji - pierwszy kwartał 2017 r.
Planowany termin zakończenia inwestycji - ostatni kwartał 2017 r.
czytaj dalej

Powiat Żarski kształci fachowców

 • 25-11-2016
Ilustracja do informacji: Powiat Żarski kształci fachowców
21 listopada 2016 w żarskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyła się uroczysta inauguracja projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim". Program potrwa 6 lat, a jego wartość to około 24 miliony złotych. Wyposażone zostaną warsztaty i pracownie, nauczyciele będą mogli podnosić swoje kwalifikacje, a młodzież będzie mogła zdobywać praktyczne umiejętności nie tylko w szkole, ale i u przedsiębiorców. Na początek uruchomiono kursy spawania i obsługi wózków widłowych - bierze w nich udział 90 uczniów. Projekt realizowany jest przez Powiat Żarski w partnerstwie z Profi Biznes Group, Uniwersytetem Zielonogórskim, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
- Efekt projektu modernizacji nauczania zawodowego będzie widoczny przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy narzekają na brak wykwalifikowanej kadry - powiedział obecny na inauguracji Marek Kamiński, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim. Starosta Janusz Dudojć nie kryje zadowolenia - Dostaliśmy 24 miliony złotych i to wszystko trzeba skonsumować, w sensie pozytywnym, na kursy i szkolenia dla uczniów.
czytaj dalej

Wspólne ćwiczenia samorządów i wojska

 • 24-11-2016
Ilustracja do informacji: Wspólne ćwiczenia samorządów i wojska
W dniach 21-23 listopada 2016 roku na terenie powiatu żagańskiego odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „SERWAL – 16”.
Organizator ćwiczeń - 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu - po raz pierwszy zaprosiła do współpracy jednostki samorządu terytorialnego z powiatów żarskiego, żagańskiego i nowosolskiego. Trwające od września spotkania i konferencje planistyczne przedstawicieli wojska z pracownikami jednostek samorządowych zaowocowały stworzeniem scenariusza ewakuacji ludności z Iłowej do Żar. 22 listopada w Iłowej sprawdzono funkcjonowanie procedur na wypadek ewakuacji III stopnia. Zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia, eskalacja konfliktu zbrojnego na terenie powiatu żagańskiego przyczyniła się do podjęcia decyzji o ewakuacji mieszkańców z miejscowości Iłowa do miasta Żary. Rozegrana gra była okazją do praktycznego sprawdzenia opracowanych procedur oraz do analizy posiadanych sił i środków na wypadek uruchomienia procesu ewakuacji i przyjęcia ewakuowanej ludności. Ćwiczącym, podczas całego przedsięwzięcia, towarzyszyła, jako obserwatorzy, grupa oficerów Civil Affairs z armii USA.
- Jednym z najważniejszych zadań, za które są odpowiedzialne samorządy, jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa. Niezależnie czy na czas pokoju, czy też wojny - powiedział Janusz Dudojć, Starosta Żarski. - Niejednokrotnie zadanie to przewyższa możliwości jednostki samorządowej, wymagana jest wówczas współpraca kilku samorządów. Wspólnie ze wszystkimi dowodzącymi ustaliliśmy, że musimy częściej organizować realne ćwiczenia, ponieważ tylko w praktyce można doskonalić nasze działania obronne.
czytaj dalej

Narodowe Święto Niepodległości

 • 15-11-2016
Ilustracja do informacji: Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada 2016 w Żarach i w Lubsku odbyły się uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Wzięli w nich udział między innymi przedstawiciele samorządu Powiatu Żarskiego - starosta Janusz Dudojć, wicestarosta Małgorzata Issel oraz radni Rady Powiatu.
czytaj dalej

XXII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 14-11-2016
Ilustracja do informacji: XXII sesja Rady Powiatu Żarskiego
Wicestarosta Małgorzata Issel poinformowała radnych o powiatowych inwestycjach realizowanych w oświacie. Program modernizacji szkolnictwa zawodowego finansowanego z funduszy europejskich przedstawili sekretarz Agnieszka Domaradzka i naczelnik wydziału edukacji i zdrowia Bartłomiej Kubiak.
Radni pojęli między innymi uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017; w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Żarskim; w sprawie przekazania przez Powiat Żarski zadania Gminie Przewóz; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025. Uchwalono także zmiany w budżecie powiatu.
czytaj dalej

Oficjalne otwarcie ul. Bohaterów i E. Plater w Lubsku

 • 28-10-2016
Ilustracja do informacji: Oficjalne otwarcie ul. Bohaterów i E. Plater w Lubsku
28 października 2016 w Lubsku odbyło się oficjalne zakończenie inwestycji powiatowych na ulicach Bohaterów i E. Plater. Starosta Janusz Dudojć podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego zakończenia prac, podkreślając jednocześnie, że droga będzie długo służyła nie tylko kierowcom, ale także pieszym i rowerzystom - i co trzeba zauważyć - będzie dla nich bardziej bezpieczna. Obecny na otwarciu wicewojewoda lubuski Robert Paluch pogratulował staroście i powiatowym samorządowcom kolejnej udanej inwestycji, zapewniając, że będą możliwości ubiegania się o dofinansowanie do kolejnych ze środków budżetu państwa. Dofinansowanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury do tej inwestycji wyniosło prawie 885 tys. zł, a całkowita jej wartość to blisko 1 milion 772 tys. zł. Swój udział w tym przedsięwzięciu miał również samorząd Lubska dokładając 220 tys. zł.
Nietypowym punktem uroczystości był udział przedszkolaków, które starosta i wicewojewoda przeprowadzili po nowych przejściach dla pieszych, pokazując tym samym, że nawet najmłodsi mogą się tam poruszać bezpiecznie.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook