.

Organizacje pozarządowe NGO

Konsultacje w sprawie Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2021

Zarządzenie nr 18 / 2016
Starosty Powiatu Żarskiego
z dnia 27 czerwca 2016r.
w sprawie: konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016-2021”
 
Na podstawie § 4 pkt 1 Uchwały Nr LII/275/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Żarskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:
 
§ 1
1. Określa się przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu Żarskiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Aktywności lokalnej na lata 2016-2021” w formie zamieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żarach- www.powiatzary.pl w dziale NGO i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach- www.pcpr.powiatzarski.pl w dziale: OGŁOSZENIA oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
2. Opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary, lub w formie elektronicznej pcprzary~@~powiatzarski~.~pl do dnia 15 lipca 2016r.
 
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostanie opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żarach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.

Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook