.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

  • 23-04-2020
  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Ilustracja do informacji: Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi
Odwołanie imprezy, rezerwacji w hotelu
 
Zgodnie z Art. 15 zp ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.
W przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę nie skutkuje rozwiązaniem umowy. Należy jednakże pamiętać , iż wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy.
 
Wyżej wymienione zasady mają zastosowanie również do przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego usługi hotelarskie (usługi hotelarskie – krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych).
W przypadku, gdy działalność przedsiębiorcy nie mieści się w kategoriach wskazanych powyżej wówczas mogą mieć zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Zgodnie z art. 495 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Wówczas, po rozwiązaniu umowy i wezwaniu do zwrotu wpłaconej zaliczki, przedsiębiorca powinien zaliczkę zwrócić (w terminie określonym w umowie lub wezwaniu).

Podstawa prawna:
1.Art. 15 zp ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)
2. Art. 495 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)
Wykupiona wycieczka pod znakiem zapytania?
 
Zgodnie z Art. 15 k ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) podróżny może odstąpić od umowy  lub  organizator turystyki może rozwiązać umowę jeżeli jest to bezpośrednio związane z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2.  Skuteczność rozwiązania umowy  z mocy prawa nastąpi po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu od umowy lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy przez organizatora turystyki.  W tym przypadku środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne, podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.
W przypadku wyrażenia przez podróżnego  zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera (wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną)  do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna, odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie nie jest skuteczne.
 
Kiedy organizator może rozwiązać umowę
Dziś nie wszyscy organizatorzy wycieczek, które mają się odbyć w najbliższych miesiącach, rozwiązują umowy z uwagi na  wybuch epidemii wirusa SARS – CoV-2.   Wynika to z komunikatu Ministerstwa Spraw Zagranicznych , w którym MSZ apeluje o unikanie wszelkich podróży zagranicznych, które nie są konieczne.
Podstawą odwołania imprezy dla organizatorów, jak podkreśla Polska Izba Turystyczna, jest ostrzeżenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych o najwyższym, czwartym stopniu zagrożenia w danym kraju i odradzanie wszelkich podróży. 
Na dzień dzisiejszy tj. 23.04.2020 r.  nawet w przypadku Włoch komunikat brzmi „Ministerstwo Spraw Zagranicznych w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym wirusem SARS-CoV-2 zaleca unikanie podróży, które nie są konieczne na całym terytorium Włoch. (…) Jednocześnie informujemy, że ruch lotniczy i kolejowy nie został formalnie wstrzymany, ale wielu przewoźników zawiesiło połączenia do Włoch.”
 
Zmiana  warunków umowy przez organizatora
Przepisy prawa pozwalają organizatorowi turystyki przed rozpoczęciem imprezy turystycznej dokonać jednostronnie zmiany warunków umowy o udział w imprezie turystycznej,  w przypadku, gdy łącznie spełnia następujące warunki:
1) zastrzegł sobie prawo do tego w umowie;
2) zmiana jest nieznaczna;
3) poinformuje podróżnego o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.
Należy jednak pamiętać, że zmiana terminu imprezy turystycznej ( co może mieć miejsce z uwagi na sytuację jaka obecnie panuje na świecie) nie należy do nieznacznych zmian.
W związku z powyższym, po otrzymaniu od organizatora turystyki informacji o zmianie terminu wycieczki  podróżny może odstąpić od umowy  o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie.
 
Odstąpienie od umowy przez podróżnego (bez ponoszenia opłat)
Zgodnie z przepisami podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie - co oznacza , że każdą sytuację należy oceniać indywidualnie.
 
Podstawa prawna:
1.Art. 15 k ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)
2. Art. 46 i 47 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 548 z późn. zm.)
 
 
Informacje na dzień 23 kwietnia 2020 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook