.

Wydarzenia

XIII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 04-12-2015
22 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się XIII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 1. Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Powiatu Żarskiego.
 2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami. 
 4. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Żarskiego na 2016 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu – wg posiadanych materiałów
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,
  4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków poszczególnych komisji – autopoprawka Zarządu Powiatu.
  5. dyskusja nad wnioskami oraz wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025:
  a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  b) głosowanie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków bankowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, prowadzonych przez jednostki oświatowe Powiatu Żarskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2015 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady do opracowania Statutu Powiatu Żarskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata  2015 – 2025.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/225/2013 z dnia 13 sierpnia 2013r. dot. przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Żarskiego na lata 2013-2020.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15.  Wolne wnioski, sprawy różne.
 

Projekt budżetu na rok 2016

Projekty uchwał

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook