.

Zakończenie inwestycji pn. ,, Modernizacja instalacji podstawowego oraz budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę w budynku ,, Szpitala Na Wyspie" filia w Lubsku ul. Pokoju 1a

 • 09-08-2021
Ilustracja do informacji: Zakończenie inwestycji pn. ,, Modernizacja instalacji podstawowego oraz budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę w budynku ,, Szpitala Na Wyspie" filia w Lubsku ul. Pokoju 1a
14 lipca 2021 roku miał miejsce końcowy odbiór robót inwestycyjnych dla zadania polegającego na „Modernizacji instalacji podstawowego oraz budowie rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę w budynku „Szpitala na Wyspie” filia w Lubsku ul. Pokoju 1 A”. Wykonawcą robót była firma ENVIROTECH Sp. z o. o. z Poznania. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 380 tysięcy złotych. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota dofinansowania to 350 000 tysięcy złotych.
Celem realizacji zadania była budowa zbiornika wody jako rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę z dostosowaniem istniejącej instalacji wodociągowej dla spełnienia obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 
czytaj dalej

Spotkanie Starosty z Wójtem Gminy Przewóz

 • 04-08-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty z Wójtem Gminy Przewóz
4 sierpnia 2021 roku Starosta Józef Radzion spotkał się z Wójtem Gminy Przewóz Mariuszem Strojnym.
W czasie spotkania poruszono tematy dotyczące m. in.: przebudowy drogi powiatowej nr 1100 F w m. Mielno – organizacja ruchu w czasie trwania inwestycji, bieżącego utrzymanie dróg (równanie poboczy, usuwanie suchych gałęzi, czyszczenie rowów). Podkreślono znaczenie dobrej współpracy i przepływ informacji pomiędzy samorządem gminnym i powiatowym.
czytaj dalej

Wolne miejsca w klasach pierwszych w szkołach ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski

 • 03-08-2021

1 sierpnia 2021 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

 • 30-07-2021

Obchody Święto Policji

 • 26-07-2021
Ilustracja do informacji: Obchody Święto Policji
23 lipca 2021 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Żarach odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Żarskiego - na ręce Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Armanda Pisarczyka-Łyczywka - życzenia Policjantkom, Policjantom i Pracownikom Cywilnym Policji złożyła Wicestarosta Małgorzata Issel. W uroczystościach uczestniczyli Burmistrz Żar Pani Danuta Madej, Prokurator Rejonowy w Żarach Pan Robert Brzeziński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Mariusz Morawski, kapelan żarskiej Policji ks. Proboszcz Krzysztof Kwaśnik.
Święto było okazją do wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne i wyższe stanowiska służbowe oraz przyznania nagród, odznaczeń i wyróżnień, awans otrzymało 45 funkcjonariuszy.
Wszystkim odznaczonym, wyróżnionym i awansowanym serdecznie gratulujemy.
czytaj dalej

Spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z pełniącą funkcję Wójta Gminy Lipinki Łużyckie Małgorzatą Reszką oraz Radną Gminy – Renatą Kryszczuk.

 • 21-07-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z pełniącą funkcję Wójta Gminy Lipinki Łużyckie Małgorzatą Reszką oraz Radną Gminy – Renatą Kryszczuk.
20 lipca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z pełniącą funkcję Wójta Gminy Lipinki Łużyckie Małgorzatą Reszką oraz Radną Gminy – Renatą Kryszczuk.
Spotkanie z przedstawicielkami Gminy Lipinki Łużyckie z Wicestarostą dotyczyło m.in. stanu utrzymania dróg powiatowych i potrzeb na drogach znajdujących się na terenie Gminy.
W trakcie omawianych spraw Wicestarosta Małgorzata Issel poinformowała, że w dniu 15 lipca 2021r. Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię do wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: „ Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Lipinki Łużyckie – Żary od km 25+950 do km 34+950”.
 
W ramach przebudowy drogi krajowej zostanie zrealizowane m.in. :
- budowa ronda w miejscowości Lipinki Łużyckie
- ciągi pieszo-rowerowe
- chodniki na terenie zabudowanym
- przejścia dla pieszych
 
Ta ważna inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Lipinek Łużyckich, Gminy i Powiatu Żarskiego.
czytaj dalej

Umowa na przebudowę drogi w Mielnie podpisana!

 • 12-07-2021
Ilustracja do informacji: Umowa na przebudowę drogi w Mielnie podpisana!
12 lipca 2021 r. Starosta Żarski Józef Radzion, Członek Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski oraz prezes Piotr Zając, wiceprezes Lilia Tankielun z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. Jałowiec podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1100F w m. Mielno- etap I od km 16+000 do km 18+400”. Łączny koszt inwestycji wyniesie 3 592 232,92 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 80 % dofinansowania co daje kwotę 2 873 787 zł. Środki własne Powiatu 718 447 zł. Termin realizacji przewidywany jest na 13 grudnia 2021 r.
 
W ramach przebudowy drogi powiatowej zostaną zrealizowane następujące roboty budowlane :
• przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni do szerokości 5,00m;
• przebudowa istniejących zjazdów;
• wykonanie chodnika;
• profilowanie i oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych;
• przebudowa przepustów;
• wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, a po zakończeniu prac stałej organizacji ruchu.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 • 30-06-2021
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
29 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
W spotkaniu pod przewodnictwem Starosty Żarskiego Józefa Radziona uczestniczyli: Powiatowy Inspektor Sanitarny Dagmara Nerga, dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Żarskiego Lucyna Hoffman-Czyżyk, Powiatowy Inspektor Budowlany Elżbieta Banaś, Komendant Powiatowego Policji podinsp. Armand Pisarczyk - Łyczywek, Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Mariusz Morawski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipinki Jan Lesser, dyrektor Rejonu Dystrybucji spółki Enea oddział Żary Michał Bartosz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Józef Tarniowy, radny Rady Powiatu Żarskiego Dariusz Dyba, oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Żarach.
 W czasie spotkania członkowie Zespołu i Komisji przeanalizowali stan bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu w pierwszym półroczu 2021r. Na podstawie przedstawionych raportu w analizowanym okresie nie odnotowano zdarzeń, które negatywnie wpłynęłyby na stan bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Żarskiego. W dalszej części uczestnicy spotkania zapoznali się ze stanem przygotowań oraz podjętymi działaniami zmierzającymi do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz wszystkich osób przebywających na terenie powiatu żarskiego podczas tegorocznych wakacji w odniesieniu do obowiązującego w kraju stanu epidemii oraz przepisów z tym związanych
Szczególną uwagę zwrócono na:
 • zapewnienie właściwych warunków sanitarno – epidemiologicznych bazy noclegowej, basenów i kąpielisk;
 • odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków i miejsc odpoczynku zorganizowanego;
 • bezpieczeństwo przeciwpożarowe w lasach;
 • bezpieczeństwo na obszarach wodnych.
 
czytaj dalej

Życzenia z okazji Dnia Ojca

 • 25-06-2021

Spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Youth Forest - Młodzi dla Lubuskiego

 • 23-06-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Youth Forest - Młodzi dla Lubuskiego
23 czerwca 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel, Sekretarz Powiatu Agnieszki Domaradzkiej z Przedstawicielem Stowarzyszenia Youth Forest – Młodzi dla Lubuskiego Alanem Żurawskim.
 
 Spotkanie zostało zorganizowane w związku z wejściem w życie w dniu dzisiejszym ustawy z dnia 20 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w której m.in.powiat został umocowany do utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu. Wiążę się z tym podejmowanie i działanie na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców powiatu, w szczególności wśród młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne.
 
Rada powiatu może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady powiatu z własnej inicjatywy lub na wniosek :
1) zarządu powiatu
2) podmiotów reprezentujących zainteresowanie środowiska, w szczególności :
a) organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art.3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. z 202 r. poz. 1057), działających na terenie danego powiatu,
b) samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu powiatu.
 
Na dzisiejszym spotkaniu szczegółowo omówiono harmonogram oraz zakres prac niezbędnych do utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego.
 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook