.

Spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z Burmistrzem Lubska Januszem Dudojciem

 • 10-07-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z Burmistrzem Lubska Januszem Dudojciem
10 lipca 2020 r. Starosta Żarski Józef Radzion gościł w Urzędzie Miasta w Lubsku u Burmistrza Janusza Dudojcia.
W trakcie spotkania poruszono tematy związane z bieżącym utrzymaniem dróg (koszenie poboczy, wycinka suchych drzew i usuwanie usterek zgłaszanych przez mieszkańców gminy) oraz planowanymi inwestycjami na drogach powiatowych na ul. Głowackiego i Kilińskiego w Lubsku. Rozmawiano o farmach fotowoltaicznych i możliwości pojawienia się pierwszych inwestorów na strefie przemysłowej w miejscowości Górzyn. Omówione zostały również sprawy związane z funkcjonowaniem przychodni specjalistycznej oraz nocnej i świątecznej pomocy medycznej.
Starosta zapoznał się z propozycjami Burmistrza do aktualizowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Żarskiego na lata 2021 – 2030. Zaznaczył, że powiat będzie organizować w każdej gminie konsultacje z mieszkańcami w sprawie Strategii.
czytaj dalej

Umowa na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach” podpisana!

 • 10-07-2020
Ilustracja do informacji: Umowa na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach” podpisana!
10 lipca 2020 r. Starosta Żarski Józef Radzion wraz z Wicestarostą Małgorzatą Issel podpisali umowę z firmą KREATOR Edyta Tomczyk na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach”
Dzięki podpisaniu umowy w szkole docieplone zostaną dach oraz ściany, wymienione zostaną drzwi i okna, oraz instalacje grzewcze, wybudowana zostanie instalacja wentylacji mechanicznej, wymienione zostanie oświetlenie na ekologiczne ledowe, powstanie również nowa kotłownia.
Przypominamy - 20 maja 2020 roku Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel podpisali umowę z Przedstawicielem Zarządu Województwa Lubuskiego Marcinem Jabłońskim w ramach umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Łączna kwota realizacji inwestycji wyniesie 2 537 422,85 zł
Termin zakończenia robót do dnia 31.01.2022 r.
 
czytaj dalej

Spotkanie dotyczące planowanej budowy ronda - przebudowy skrzyżowania ulic Artylerzystów, Lotników i Broni Pancernej w Żarach

 • 09-07-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie dotyczące planowanej budowy ronda - przebudowy skrzyżowania ulic Artylerzystów, Lotników i Broni Pancernej w Żarach
9 lipca 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie dotyczące planowanej budowy ronda - przebudowy skrzyżowania ulic Artylerzystów, Lotników i Broni Pancernej w Żarach. W rozmowach dotyczących powiatowej inwestycji drogowej, z ramienia powiatu, udział wzięli: Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Członek Zarządu Tomasz Czajkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz, Naczelnik  Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Joanna Rączkowska – Manaj, Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Mariusz Myśliwy.
Na spotkanie zaproszono przedstawicieli instytucji, które znajdują się w obrębie planowanej inwestycji: Kierownik ZUS Zygmunt Skibiński, Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 3 w Żarach Ewa Czarny, projektant galerii Hosso Remigiusz Smolik oraz Bogusława Janicka – Klisz z Gazety Regionalnej, a także projektant ronda Tomasz Grześkowiak.
Dzisiejsze spotkanie było okazją do wymiany spostrzeżeń związanych z rozwiązaniami technicznymi dotyczącymi planowanej inwestycji. Przedstawiciele zaproszonych instytucji mieli możliwość zapoznać się z projektem przebudowy drogi, przekazać swoje uwagi i propozycje korzystne dla instytucji, które reprezentują. Kierownik ZUS zwrócił uwagę na potrzebę zapewnienia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy Inspektoracie, a Dyrektor Żłobka na zabezpieczenie chodnika i przejścia dla pieszych, które znajduje się przy wejściu do placówki.
Planowana przebudowa skrzyżowania ulic Artylerzystów, Lotników i Broni Pancernej na rondo jest niezbędną inwestycją, zwiększająca bezpieczeństwo mieszańców miasta Żary.
Projekt wniosku powyższej inwestycji zostanie złożony w roku 2021 do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu pozyskania dofinansowania z „Programu Funduszu Dróg Samorządowych”. Powiatowa inwestycja planowana jest na rok 2022, a warunkiem jej realizacji jest uzyskanie środków pochodzących z budżetu państwa, oraz partycypacja w kosztach ze strony Urzędu Miejskiego w Żarach – Burmistrz Danuta Madej wstępnie zadeklarowała wsparcie finansowe dla tej ważnej dla miasta Żary inwestycji budowy ronda.
 
czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego

 • 09-07-2020
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego
9 lipca 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego.
Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r. Zarząd Powiatu przekazał 306 910 zł (dotacja celowa ze środków z UE) w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na środki ochrony - kwotę 40 910 zł oraz sprzęt komputerowy i oprogramowanie - kwotę 266 000 (z czego 237 000 zł zostanie przeznaczone na 79 komputerów dla dzieci w rodzinach zastępczych i 29 000 zł na komputery i sprzęt audiowizualny w Domach Dziecka).
Powiat Żarski przeznaczył również 64 835 zł z rezerwy pomocy społecznej na realizację projektu pn. „Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Lubsku” (plus dotacja z PFRON w kwocie 89 982 zł).
W trakcie Zarządu wyrażono zgodę dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski, na prowadzenie dziennika elektronicznego.
Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak przedstawił stan naboru do szkół ponadpodstawowych w powiecie żarskim.
W sprawach różnych członek Zarządu Marek Femlak przedstawił jak wygląda sytuacja w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym oraz na SORze w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną.
 
 
czytaj dalej

Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Dyrektorami Domów Pomocy Społecznej

 • 03-07-2020
3 lipca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona i Wicestarosty Małgorzaty Issel z Dyrektorami Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Żarskiego: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku Wiolettą Kuźmińską oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach Barbarą Litewką.
W trakcie spotkania rozmawiano o sprawach związanych z funkcjonowaniem i zabezpieczeniem mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w trakcie pandemii COVID-19. Obie dyrektorki podkreśliły jak ogromną pomocą w tym trudnym dla wszystkich czasie była pomoc ze strony Starosty oraz Wojewody Lubuskiego poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej i środków do odkażania.
Podczas spotkania poruszono także tematy realizacji projektów ze środków unijnych, sprawę przyznania samochodu dla DPS w Lubsku z PFRON-u (wniosek został rozpatrzony pozytywnie).
Dyrektorki DPS-ów zgłosiły potrzeby remontowe w celu stworzenia jak najlepszych warunków mieszkalnych dla pensjonariuszy  przebywających w ośrodkach.
W czasie rozmowy poruszono również temat dotyczący opracowywanej Strategii Powiatu na lata 2021 – 2030 – wskazano potrzeby ujęcia w niej organizacji opieki senioralnej.
Starosta ponownie podziękował Dyrektorkom obu placówek i wszystkim pracownikom DPS-ów za bardzo duże zaangażowanie, empatię i odpowiednią opiekę nad mieszkańcami w tym szczególnie trudnym czasie stanu epidemii wirusa SARS – COV2.
 
czytaj dalej

Podpisanie umowy na rozbudowę z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach.

 • 01-07-2020
Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy na rozbudowę z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach.
1 lipca 2020 r. Starosta Żarski Józef Radzion wraz z Wicestarostą Małgorzatą Issel podpisali umowę z firmą TST Szymon Tomaszewski Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrówce Nowej na rozbudowę z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach.
Całość inwestycji finansowana jest ze środków własnych Powiatu Żarskiego w kwocie 254 196 zł.
Termin zakończenia robót: 31.10.2020 r.
czytaj dalej

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1076F w miejscowości Złotnik.

 • 01-07-2020
Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1076F w miejscowości Złotnik.
1 lipca 2020 r. Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, w obecności Członka Zarządu Tomasza Czajkowskiego podpisali umowę z firmą SOWA RJK Sp. k. z siedzibą w Nowej Soli, na przebudowę drogi powiatowej nr 1076F w miejscowości Złotnik.
Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach „Programu Funduszu Dróg Samorządowych” dofinansowanych przez Wojewodę.
Łączna kwota realizacji inwestycji wynosi 3 030 009,98 zł (pozyskane dofinansowanie w ramach programu wyniesie 60%). Również Gmina wiejska Żary zadeklarowała wsparcie finansowe ważnej dla swojego terenu inwestycji drogowej.
Podstawowy zakres inwestycji obejmie:
- przebudowę drogi powiatowej długości ok 1230 m,
- budowę zatoki autobusowej,
- przebudowę wszystkich istniejących zjazdów i dojść do furtek,
- przebudowę pętli autobusowej,
- budowę chodnika długości ok 915 m,
- roboty rozbiórkowe elementów wyposażenia drogi,
- usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu,
- budowę zbiorników odparowująco – infiltrujących,
- wprowadzenie oznakowani poziomych i pionowych docelowej organizacji ruchu
- roboty porządkowe.
Termin zakończenia robót: 30.11.2020 r.
 
czytaj dalej

Spotkanie z burmistrzami i wójtami miast i gmin Powiatu Żarskiego

 • 30-06-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie z burmistrzami i wójtami miast i gmin Powiatu Żarskiego
30 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne cykliczne spotkanie Wójtów i Burmistrzów z terenu Powiatu Żarskiego ze Starostą Żarskim Józefem Radzionem, Wicestarostą Małgorzatą Issel, Członkiem Zarządu Tomaszem Czajkowskim oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Wiktorem Kułdoszem.
W rozmowach uczestniczyli: Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej, Wiceburmistrz Lubska Iwona Poszwa, Wójt Gminy Trzebiel Tomasz Sokołowski, Burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak, Zastępca Wójta Gminy Tuplice Krzysztof Kościukiewicz, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, Wójt Gminy Lipinki Łużyckie Michał Morżak, Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek oraz Wójt Gminy Przewóz Mariusz Strojny.
Głównym tematem rozmów było podsumowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w dotychczasowej walce z COVID-19 na terenie Powiatu Żarskiego. Starosta podziękował za zaangażowanie i roztoczenie opieki nad osobami przebywającymi w miejscach kwarantanny uruchomionych na terenie gminy Jasień, Brody, Lipinki Łużyckie, Trzebiel i miasta Żary.  
Poruszono temat opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Żarskiego na lata 2021 – 2030. Ustalono, że w każdej gminie odbędą się takie konsultacje z mieszkańcami.
Starosta przedstawił włodarzom miast i gmin Powiatu Żarskiego przedsięwzięcia podjęte przez powiat i zrealizowane w pierwszym półroczu br.
Ważnym aspektem podczas spotkania był po raz kolejny transport publiczny w Powiecie Żarskim w roku 2021.  
Następnie omówiono możliwości dalszej współpracy pomiędzy powiatem a gminami. Burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele gmin rozmawiali o wspólnych przedsięwzięciach dotyczących realizacji inwestycji na drogach powiatowych, koszenia poboczy oraz działaniach w zakresie kultury i sportu. 
 
 
czytaj dalej

Praktyki w Urzędzie

 • 26-06-2020
Ilustracja do informacji: Praktyki w Urzędzie
Starostwo Powiatowe w Żarach od lat przyjmuje studentów na praktyki. Obecnie w Powiecie Żarskim praktyki odbywają studenci z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Współpraca z Urzędem umożliwia im zdobycie niezbędnego doświadczenia, rozwijanie umiejętności  staje się szansą do wybrania ścieżki kariery. Tego typu praktyki pozwalają młodym ludziom zobaczyć jak wygląda praca w samorządzie od środka, a wielu pracodawców przy wyborze swoich przyszłych pracowników bierze pod uwagę zdobytą praktykę podczas studiów.
czytaj dalej

Witajcie wakacje!!!

 • 26-06-2020
Ilustracja do informacji: Witajcie wakacje!!!
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook