.

2018

II sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: II sesja Rady Powiatu Żarskiego
20 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się II sesja Rady Powiatu. Obrady sesji rozpoczęły się złożeniem ślubowania radnego przez Pana Bogdana Kępińskiego zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 grudnia 2018 w sprawie obsadzenia mandatu radnego, który uzupełnił skład Rady w miejsce Olafa Napiórkowskiego.
 
Następnie Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel wręczyli Wiktorowi Dąbrowskiemu Nagrodę Starosty Żarskiego o wartości 1500 zł oraz list gratulacyjny. Wiktor Dąbrowski jest multimedalistą i wielokrotnym Mistrzem Polski w tańcu break dance oraz electric boogie, a także uczestnikiem finału telewizyjnego show „Mam Talent!”. Podziękowanie wraz z listem  gratulacyjnym przekazane zostało również trenerowi Wiktora – Panu Arturowi Niezgodzie.
 
W trakcie sesji radni przyjęli do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Żarskiego na lata 2016-2020 oraz ustalili składy następujących Komisji Stałych: 
 
Komisji Budżetu i Infrastruktury
Przewodniczący: Tomasz Czajkowski
Członkowie Komisji:
1. Józef Łahucik
2. Roman Mazurkiewicz
3. Jarosław Dowhan
4. Franciszek Wołowicz
5. Michał Rudnicki
6. Marek Femlak
7. Sebastian Górski
8. Anna Ślawska
9. Wiktor Kułdosz
10. Małgorzata Brzyśkiewicz
 
Komisji Edukacji i Rynku Pracy

Przewodniczący: Elżbieta Haściłło
Członkowie Komisji:
1. Tadeusz Kordylewski
2. Elżbieta Łobacz - Bącal
3. Bogdan Kępiński
4. Maria Łaskarzewska
5. Krzysztof Czerniawski
6. Wiktor Kułdosz
7. Małgorzata Brzyśkiewicz
 
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

Przewodniczący: Marek Femlak
Członkowie Komisji:
1. Kazimierz Drozd
2. Michał Rudnicki
3. Tomasz Czajkowski
4. Krzysztof Czerniawski
5. Roman Mazurkiewicz
6. Anna Ślawska
7. Tadeusz Kordylewski
8. Jarosław Dowhan
 
Komisji Rewizyjnej Rady
Przewodniczący: Kazimierz Drozd
Zastępca Przewodniczącego: Józef Łahucik
Sekretarz: Elżbieta Haściłło
Członkowie Komisji:
1. Maria Łaskarzewska
2. Elżbieta Łobacz-Bącal
3. Sebastian Górski
4. Dariusz Dyba
 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący: Sebastian Górski
Członkowie Komisji:
1. Kazimierz Drozd
2. Józef Łahucik
3. Jarosław Dowhan
4. Dariusz Dyba
5. Franciszek Wołowicz
6. Bogdan Kępiński
 
Na zakończenie sesji, Wicestarosta Małgorzata Issel poinformowała zebranych, że do Starostwa Powiatowego wpłynęły podziękowanie za organizację siódmej edycji Narodowego Czytania. Jako wyraz wdzięczności otrzymaliśmy okolicznościowy egzemplarz „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego z dedykacją Pary Prezydenckiej.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- zmieniającą uchwałę nr XXXVII/227/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.
- w sprawie zmian w Statucie Powiatu Żarskiego.
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/256/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.
- w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem .
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 rok.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025.
- w sprawie powołania Komisji Stałych Rady.
- w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Infrastruktury.
- w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Rynku Pracy.
- w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady, określenia jej przedmiotu działania i składu osobowego.
- w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i ustalenia przedmiotu działania.
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook