.

WESOŁYCH ŚWIĄT

 • 23-12-2016
Ilustracja do informacji: WESOŁYCH ŚWIĄT
  

XXII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 04-11-2016
Ilustracja do informacji: XXII sesja Rady Powiatu Żarskiego
8 listopada 2016 o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Zarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108 odbędzie się XXII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 w powiecie żarskim.
5. Modernizacja szkolnictwa finansowanego z funduszy europejskich:
a) Nowoczesna edukacja. Oś. 8. – prezentacja.
b) Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym – prezentacja.
c) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim – prezentacja.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Żarskim.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Żarski zadania Gminie Przewóz.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/90/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu żarskiego na 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski, sprawy różne.
 
Projekty uchwał - pobierz .zip
czytaj dalej

XXI sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 22-09-2016
Ilustracja do informacji: XXI sesja Rady Powiatu Żarskiego
XXI sesja Rady Powiatu Żarskiego odbędzie się 29 września 2016 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
4. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.
5. Informacja w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu opieki nad zabytkami.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji  Zdrowia i Opieki Społecznej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich z późn. zm.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady, określenia jej przedmiotu działania i składu osobowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów samochodowych na terenie nieruchomości Powiatu Żarskiego położonych w obrębie Olszyna gmina Trzebiel oraz w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody - obszar byłych Terminali Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/79/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2016 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu żarskiego na 2016 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski, sprawy różne.
 
czytaj dalej

XX sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 19-08-2016
Ilustracja do informacji: XX sesja Rady Powiatu Żarskiego
30 sierpnia 2016 o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się XX sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr XLIII/300/2014 Rady Powiatu w Żarach z dnia 29 września 2014 r. w  sprawie uchwalenia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim” z późniejszymi zmianami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016-2021".
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski, sprawy różne.
 
projekty uchwał - pobierz .zip
 
czytaj dalej

XIX sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 22-06-2016
Ilustracja do informacji: XIX sesja Rady Powiatu Żarskiego
30 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Powiatu Żarskiego.
 2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
 4. Sprawozdanie na temat stanu bezrobocia w powiecie i podejmowanych działaniach w zakresie jego zmniejszania za rok 2015 – wystąpienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach Pana Józefa Tarniowego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na
  2016 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żarskiego.
 10. Rekomendacja Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS).
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, sprawy różne.
czytaj dalej

Turniej międzynarodowy

 • 06-06-2016
Ilustracja do informacji: Turniej międzynarodowy
4 czerwca 2016 na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku odbył się międzynarodowy turniej piłki nożnej chłopców. Wzięły w nim udział drużyny z Polski, Niemiec i Ukrainy.
Zwyciężyła drużyna z Tarnopola, a kolejne miejsca zajęli MLKS Budowlani 1, FC Exter, Tarnopol 2, SV Lausitz Forst, MLKS Budowlani 2 i MLKS Budowlani 3. Przyznano także nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników.
Turniej zorganizowano przy współudzialne Starostwa Powiatowego w Żarach.
czytaj dalej

XVIII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 24-05-2016
Ilustracja do informacji: XVIII sesja Rady Powiatu Żarskiego
31 maja 2016 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatu Żarskiego za rok 2015.
5. Informacja z funkcjonowania i zabezpieczenia opieki medycznej w Powiecie.
6.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2015:
a) zapoznanie się ze:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za 2015 rok,
- sprawozdaniem finansowym Powiatu Żarskiego za 2015 rok,
- opinią RIO w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2015,
- informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2015 r.
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
b) zapoznanie się z opinią RIO w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2015.
c) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żarskiego do wszczęcia uproszczonego postępowania skargowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żarskiego do wszczęcia uproszczonego postępowania skargowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Żarskiego.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski, sprawy różne.
 
czytaj dalej

XVII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 19-04-2016
Ilustracja do informacji: XVII sesja Rady Powiatu Żarskiego
26 kwietnia 2016 o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się XVII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Powiatu Żarskiego.
 2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
 4. Informacja z działalności Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego – wystąpienie Dyrektora Zespołu Pani Lucyny Hoffmann-Czyżyk.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Żarskim a  Gminą Lubsko dot. realizacji inwestycji  na terenie Gminy Lubsko.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Żarskim a  Gminą Lubsko dot. realizacji inwestycji  na terenie Gminy Lubsko.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2016 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żarskiego do wszczęcia uproszczonego postępowania skargowego.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski, sprawy różne.
czytaj dalej

XVI sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 21-03-2016
Ilustracja do informacji: XVI sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 marca 2016 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się XVI sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Powiatu Żarskiego.
 2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
 4. Sprawozdanie z działalności za 2015 rok Komendanta Powiatowego Policji – wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji pana Macieja Sałka.
 5. Sprawozdanie z działalności za 2015 rok Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach – wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach pana Roberta Słowikowskiego.
 6. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie żarskim za 2015 rok – wystąpienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego pana Piotra Bogusławskiego.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach za 2015 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektów pracy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku za 2015 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach za 2015 r.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2016 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, sprawy różne.
 
czytaj dalej

XV sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 24-02-2016
Ilustracja do informacji: XV sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Zarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108 odbędzie się XV sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Powiatu Żarskiego.
 2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu          Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego na rok 2016.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego
  na 2015 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025 (projekt uchwały zostanie przedstawiony na sesji z uwagi na problemy techniczne związane z informacją Ministerstwa Finansów dot. wysokości udziałów w podatku CIT).
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski, sprawy różne.
Projekty uchwał - pobierz .zip
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook