.

Informacje

Informacja o wprowadzeniu stopni alarmowych na terenie Polski

 • 21-01-2020
Ilustracja do informacji: Informacja o wprowadzeniu stopni alarmowych na terenie Polski
UWAGA!!!
 
Informujemy, że Prezes Rady Ministrów wprowadził stopnie alarmowe (drugi stopień BRAVO – na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium RP. Oba stopnie alarmowe obowiązują od dnia 23 stycznia 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do godz. 23:59. Wprowadzenie stopni alarmowych jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz zagranicznych gości.
 
Obowiązujący na terenie Powiatu Żarskiego stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Stopnie alarmowe CRP dotyczą z kolei zagrożenia w cyberprzestrzeni.
 
W czasie obowiązywania stopnia alarmowego ALFA i ALFA-CRP należy zwrócić uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.
 
Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.
czytaj dalej

Likwidacja zagrożeń i zwalczanie ASF - apel do rolników

 • 09-01-2020
Ilustracja do informacji: Likwidacja zagrożeń i zwalczanie ASF - apel do rolników

Głośna próba syren alarmowych

 • 11-12-2019
Ilustracja do informacji: Głośna próba syren alarmowych

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

 • 02-12-2019
Lubsko, 02 grudnia 2019 r.
 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŻARACH Z SIEDZIBĄ W LUBSKU
w związku z określeniem obszaru skażonego afrykańskim pomorem świń u dzików na terenie powiatu żarskiego
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 30 listopada 2019 r. rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 30 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego
 i zielonogórskiego, na terenie powiatu żarskiego określony został obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików.
 
Obszar ten obejmuje gminy: Jasień i część gminy Żary położoną na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 do granicy administracyjnej miasta Żary, wyłączając miasto Żary, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 287 do granicy gminy Jasień.
 
Na obszarze tym zakazuje się:
1) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku;
2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;
4) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar;
5) prowadzenia:
a)  targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;
b) skupu, obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świniami pochodzącymi z obszaru skażonego;
6) wstępu do lasu;
7) czasowo organizowania polowań
 
Na obszarze tym nakazuje się:
1) posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne; w gospodarstwach, w których świnie są utrzymywane na otwartym terenie, pierwszy spis można przeprowadzić na podstawie danych szacunkowych;
2) przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności;
3) skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
4) używanie w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy wejściach
i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie;
5) zgłaszanie przez osoby utrzymujące świnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Żarach
 z siedzibą w Lubsku każdego upadku świń w gospodarstwach położonych na obszarze skażonym;
6) stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;
7) zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki badań próbek pobranych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, wysłanych do badań laboratoryjnych w celu określenia genotypu wirusa choroby, dały wynik pozytywny, w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)(Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
8) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie padłych dzików Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku;
9) wykorzystanie tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do miejsc nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, na potrzeby własne myśliwych lub ich zniszczenie w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,
i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1,z późn. zm.);
10) poszukiwania w celu znalezienia padłych dzików lub ich części, w których uczestniczą:
a) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubskulub wyznaczony przez niego pracownik powiatowego inspektoratu weterynarii,
b) osoby, z którymi Powiatowy Lekarz Weterynariiw Żarach z siedzibą w Lubsku zawarł umowy cywilno – prawne, w celu realizacji zadań związanych z poszukiwaniem, zbieraniem i załadunkiem padłych dzików lub ich części,
c) dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich na obszarze obwodów łowieckich,
d) właściwy miejscowo nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na obszarach lasów państwowych lub wyznaczony przez niego pracownik,
e) Burmistrz, Wójt gminy właściwy ze względu na obszar skażony lub wyznaczony przez nich pracownik,
f) właściwe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa lubuskiego,
11) odstrzał sanitarny dzików na określonym obszarze i w terminach ustalonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku;
12) niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami
 i narogami do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze dzików w skórach, wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku, położonego na obszarze skażonym;
13) przechowywanie w miejscach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, o których mowa w pkt 12, tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń.
14) odłów zwierząt łownych, przy czym sposób jego przeprowadzania oraz postępowania
z odłowionymi zwierzętami, w tym czas, miejsce i termin ustala Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Żarach z siedzibą w Lubsku.
 
Ponadto na obszarze tym zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Lubskiego nakazuje się:
1) nadleśniczym Powiatowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na obszarze w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich na obszarze obwodów łowieckich, Prezydentowi, Burmistrzowi, Wójtowi gminy właściwemu ze względu na obszar skażony, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa lubuskiego:
a) oczyszczanie terenu z padłych dzików lub ich części przez ich utylizację w zakładzie utylizacyjnym kategorii 1 lub postępowanie z padłymi dzikami lub ich częściami w sposób określony w art. 19 ust 1 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1),
b) zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku wszystkich przypadków padnięć i podejrzeń afrykańskiego pomoru świń u dzików.
 
Wykonanie rozporządzenia Wojewody Lubuskiego powierza się właściwym miejscowo, ze względu na obszar skażony: Powiatowym Lekarzom Weterynarii, Starostom, Prezydentom, Burmistrzom, Wójtom, Komendantom Powiatowym Policji, Komendantom Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśniczym Nadleśnictw, a także zarządcom dróg oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, znajdujących się w całości lub części w obszarze skażonym.
Rozporządzenie zostało ogłoszone dnia 30 listopada 2019 r.  w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego pod pozycją 3163.
 
 
DANE TELEADRESOWE POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W ŻARACH
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku, ul. Wrocławska 54, 68-300 Lubsko
Tel. : (68) 372 04 46,  fax: (68) 372 04 46,  e-mail: zary~.~piw~@~wet~.~zgora~.~pl,
 
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku
Monika Świca-Zielonka
Mapa skażonego obszaru
 

Dzień Pracownika Socjalnego

 • 21-11-2019
Ilustracja do informacji: Dzień Pracownika Socjalnego

Kampania "Podaruj innym szansę na lepsze słyszenie"

 • 14-11-2019

Narodowe Święto Niepodległości

 • 08-11-2019

Akcja "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"

 • 08-11-2019

Ważna informacja

 • 05-11-2019

Placówki Pomocy dla Osób Bezdomnych - Zima 2019/2020

 • 30-10-2019
Ilustracja do informacji: Placówki Pomocy dla Osób Bezdomnych - Zima 2019/2020
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook