.

Wydarzenia

Uwaga! Nadchodzą upały!

 • 31-07-2017
Ilustracja do informacji: Uwaga! Nadchodzą upały!
W związku z prognozowaną na najbliższe dni falą upałów, z przewidywanymi temperaturami powyżej 30 stopni Celsjusza, przedstawiamy kilka podstawowych informacji, jak radzić sobie w upalne dni.
 
Upały są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem.
 
BEZPIECZNYM ZACHOWANIEM PODCZAS WYSOKICH TEMPERATUR JEST:
 1. unikanie wychodzenia na zewnątrz w najcieplejszej porze dnia (miedzy 10:00 a 17:00)
 2. unikanie nadmiernego nasłonecznienia i opalania
 3. ochrona dzieci przed nadmiernym przegrzaniem, nasłonecznieniem i odwodnieniem
 4. w upalne dni nie zostawiaj w samochodzie dzieci, zwierząt i materiałów łatwopalnych.
 JEŚLI MUSISZ PRZEBYWAĆ NA ZEWNĄTRZ
 1. noś nakrycie głowy i przewiewne obuwie oraz ubranie, a także okulary przeciwsłoneczne
 2. pij regularnie duże ilości płynów
 3. unikaj dużych różnic temperatur między klimatyzowanymi pomieszczeniami, autami, a temperaturą panująca na zewnątrz
 4. utrzymuj chłód w pomieszczeniach - w ciągu dnia zamykaj i zasłaniaj okna po stronie nasłonecznionej, otwieraj okna, gdy temperatura jest niższa, zamykaj drzwi i okna w pomieszczeniach klimatyzowanych
 5. obserwuj reakcje swojego organizmu podczas upałów – w przypadku złego samopoczucia zwróć się o pomoc do lekarz
 6. dbaj o zwierzęta - zabezpiecz je przed bezpośrednim nasłonecznieniem, zapewnij nieograniczony dostęp do wody pitnej.
czytaj dalej

Święto Policji 2017

 • 31-07-2017
Ilustracja do informacji: Święto Policji 2017
28 lipca 2017 r. w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach odbyły się obchody 98. rocznicy powołania Policji. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji kom. Macieja Sałka,  w uroczystości udział wzięli I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Krzysztof Sidorowicz, Starosta Żarski Janusz Dudojć oraz przedstawiciele władz samorządowych, a także służb i instytucji współpracujących z komendą w Żarach. Święto było okazją do wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne i wyższe stanowiska służbowe oraz przyznania nagród, odznaczeń i wyróżnień.
 
Starosta Żarski Janusz Dudojć wręczył wyróżnionym funkcjonariuszom Nagrody Starosty Żarskiego. Otrzymali je: sierż. sztab. Sylwia Kajak, st. asp. Damian Jaszczuk, st. sierż. Adrian Rezlerski, sierż. szt. Michał Talaga oraz st. asp. Adrian Łaniewski, a następnie, w imieniu całego środowiska samorządowego, podziękował za ofiarną służbę oraz złożył życzenia policjantom. „Dzisiejsza uroczystość to czas podziękowań za trud pełnionych obowiązków, dowód poszanowania Waszej profesjonalnej i pełnej poświęcenia służby oraz możliwość uhonorowania codziennej pracy na rzecz ochrony bezcennych wartości – życia, zdrowia i mienia wszystkich mieszkańców Ziemi Żarskiej” – podkreślił w przemówieniu.
 
Wszystkim odznaczonym, wyróżnionym i awansowanym policjantom serdecznie gratulujemy.
czytaj dalej

Jak wygląda życie stażysty? Starosta Żarski Janusz Dudojć z wizytą u stażystów i pracodawców.

 • 27-07-2017
Ilustracja do informacji: Jak wygląda życie stażysty? Starosta Żarski Janusz Dudojć z wizytą u stażystów i pracodawców.
26 lipca 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć wraz z Joanną Małecką – Kierownikiem Oddziału Żary-Żagań Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej spotkali się z uczniami szkół ponadgimnazjalnych oraz pracodawcami, realizującymi staże zawodowe w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”.
 
Wizyty w siedzibach firm Wentor oraz Poli-Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. były okazją do podpatrzenia przebiegu staży oraz do rozmowy o potrzebach szkolnictwa zawodowego i perspektywach jego rozwoju. Zarówno uczniowie, jak i pracodawcy bardzo pozytywnie wypowiadali się o przeprowadzanych stażach. Stażystki podkreślały możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w wybranych przez nie kierunkach kształcenia, w tym poznania zasad funkcjonowania firm oraz procesów produkcyjnych. Z kolei pracodawcy wskazywali na korzyści wynikające z przyuczania do zawodu – być może – przyszłych pracowników. Nie brakowało również deklaracji związanych z chęcią zatrudnienia uczennic po zakończeniu szkoły.
 
W ramach projektu do 30 czerwca 2020 roku zrealizowanych zostanie 660 płatnych staży/praktyk zawodowych dla uczniów oraz dla 38 nauczycieli. Obecnie staże odbywa 110 uczniów ze szkół kształcenia zawodowego z Żar i Lubska oraz 9 nauczycieli, a w projekt zaangażowanych jest 22 pracodawców z terenu naszego powiatu.
 
Uczniowie zostali skierowani na staże zawodowe do firm w branżach zgodnych z kierunkiem, w jakim się kształcą. Po zrealizowaniu 150 h stażu, uczniom wypłacone zostanie stypendium w wysokości 1500 zł brutto. Oprócz stypendium, stażyści otrzymają portfolio i zaświadczenie odbyciu stażu. Powyższe dokumenty stanowić będą potwierdzenie nabytych umiejętności.
Równie atrakcyjna jest oferta skierowana do pracodawców, którzy zdecydują się przyjąć ucznia na staż. Założenia projektu przewidują refundację kosztów stażu/praktyki, w tym szkolenia BHP, badań lekarskich, odzieży roboczej itd. oraz refundację części wynagrodzenia pracownika przedsiębiorstwa, któremu zostanie powierzona rola opiekuna stażysty/praktykanta.
 
Powiat Żarski otrzymał 22 373 874,36 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”. Ze środków unijnych zostanie zakupiony najnowocześniejszy sprzęt do specjalistycznych pracowni. W ramach projektu 2300 uczniów zostanie objętych szkoleniami, kursami, praktykami i stażami zawodowymi. 78 nauczycieli szkół Powiatu Żarskiego skorzysta z atrakcyjnych form doskonalenia zawodowego.
czytaj dalej

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Brody z wizytą u Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia

 • 24-07-2017
Ilustracja do informacji: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Brody z wizytą u Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia
24 lipca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Brody - Panem Michałem Rudnickim.
 
Spotkanie poświęcone było inwestycjom na terenie Gminy Brody. Podjęto również temat aktywizacji społeczeństwa zamieszkującego Powiat Żarski, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Gminy oraz temat dalszej współpracy przy realizacji kolejnych przedsięwzięć.
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia z Katarzyną Kromp - Wójtem Gminy Tulice

 • 21-07-2017
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia z Katarzyną Kromp - Wójtem Gminy Tulice
20 lipca 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć spotkał się z Panią Katarzyną Kromp – Wójtem Gminy Tuplice.
Głównym tematem spotkania było omówienie zakresu oraz przebiegu inwestycji związanej z remontem mostu w Tuplicach, który jest konieczny z uwagi na jego liczne uszkodzenia i deformacje. Dodatkowo podjęto tematy kolejnych inwestycji na terenie Gminy i współpracy na linii Powiat Żarski - Gmina Tuplice.
28 lutego 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Ne 1098F w Tuplicach wraz z wykonaniem nowego przejścia gospodarczego i drogi nad przejściem - w nasypie. Wykonawcą dokumentacji technicznej jest firma PROPONTIS Przemysław Marczak z Poznania.
Termin wykonania dokumentacji wraz z przedłożeniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę został ustalony na dzień 10 stycznia 2018 r.
Powiat Żarski przystąpi do realizacji inwestycji w 2018 r.
czytaj dalej

Starosta Żarski Janusz Dudojć z wizytą na Ukrainie

 • 17-07-2017
Ilustracja do informacji: Starosta Żarski Janusz Dudojć z wizytą na Ukrainie
7 lipca 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć udał się z wizytą zagraniczną na Ukrainę. W Tarnopolu, gdzie przebywał do 14 lipca, odbył szereg spotkań, podczas których poruszano tematy związane m.in. z:
 
1. KARTĄ POLAKA ORAZ ŚWIADCZENIAMI PIENIĘŻNYMI DLA POSIADACZY KARTY POLAKA
 
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA POSIADACZY KARTY POLAKA

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka (Dz. U. z 2016 r. poz. 2066) oraz ustawy o cudzoziemcach, która wprowadza zmianę sposobu przyznawania i realizacji świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach, wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek na pobyt stały na podstawie art. 195 ust 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach, w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Świadczenie pieniężne przysługuje:
1. osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego i spełnia warunki do jego przyznania,
2. małżonkowi, który przebywa z wnioskodawcą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
3. małoletnim dzieciom pozostającym pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, przebywającym z nim (i) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Świadczenie przysługuje cudzoziemcowi, który posiada Kartę Polaka i złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po dniu 1 stycznia 2017 r. Świadczenie przyznawane jest jednorazowo.
 
Świadczenia pieniężne ustalane jest w kwocie stanowiącej:
1. w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka;
2. w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% kwot określonych w pkt. 1.
 
W 2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 PLN.
 
Świadczenia będzie wypłacane w okresach miesięcznych przez starostę wskazanego przez wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne jako właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego.
Świadczenia będą wypłacane w formie gotówkowej (w kasie odpowiedniego starostwa powiatowego) lub bezgotówkowej w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę. 
 
Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego można pobrać tutaj lub ze strony www.lubuskie.uw.gov.pl w zakładce „Aktualności Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Gorzowie Wielkopolskim”.
 
ULGI ZWIĄZANE Z POSIADANIEM KARTY POLAKA

Posiadacz Karty Polaka może ubiegać się o zwolnienie z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka lub o refundację tej opłaty.
Ponadto posiadacz Karty Polaka ma prawo do:
- zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
- podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym;
- korzystania z form kształcenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne;
- ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
- bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych.
 
Posiadacz Karty Polaka lub osoba, której stwierdzono pochodzenie polskie zgodnie z ustawą o repatriacji, korzysta z pierwszeństwa przy ubieganiu się o pomoc finansową udzielaną osobom fizycznym ze środków budżetu państwa lub budżetów samorządów terytorialnych przeznaczonych na wspieranie Polaków za granicą.
 
Posiadacz Karty Polaka podejmujący studia oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym, zachowuje prawo do ubiegania się o stypendia i inną pomoc przewidzianą dla cudzoziemców w odrębnych przepisach.
 
Przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów. Karta Polaka nie jest też dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy ani do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

 2. RYNKIEM PRACY
Starosta Janusz Dudojć rozmawiał o potrzebach rynku pracy na terenie Powiatu Żarskiego, w tym o niedoborze wykwalifikowanych pracowników na lokalnym rynku oraz o trudnościach zarówno polskich pracodawców, jak i ukraińskich pracowników.
 
3. OŚWIATĄ
Obie strony zapewniły o potrzebie i chęci kontynuowania inicjatywy Polsko-Ukraińskiej Wymiany Dzieci i Młodzieży, która znacząco przyczynia się do przełamywania barier i stereotypów kulturowych oraz sprzyja obustronnej wymianie poglądów.
 
4. SŁUŻBĄ ZDROWIA
Omówiono szanse oraz zagrożenia polskiej i ukraińskiej służy zdrowia w perspektywie najbliższych lat. Podkreślono, że na Państwowym Uniwersytecie Medycznym im. Horbaczewskiego w Tarnopolu studiuje wielu Obcokrajowców, w tym Polaków, którzy w przyszłości zasilą szeregi m.in. polskich szpitali.
czytaj dalej

Narodowy Dzień Pamięci Ludobójstwa dokonanego przez OUN - UPA

 • 12-07-2017
Ilustracja do informacji: Narodowy Dzień Pamięci Ludobójstwa dokonanego przez OUN - UPA
11 lipca 2017 r. odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.
W uroczystościach Powiat Żarski reprezentowali: Wicestarosta Małgorzata Issel, Edward Skobelski, Tomasz Czajkowski, Tadeusz Płóciennik.
Organizatorami uroczystości byli: Kresowe Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach, Klub Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd. Wsch. w Żarach, Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów Oddział w Żarach.
czytaj dalej

Umowa na modernizację stacji diagnostycznej oraz klas w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku podpisana!

 • 06-07-2017
Ilustracja do informacji: Umowa na modernizację stacji diagnostycznej oraz klas w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku podpisana!
5 lipca 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć podpisał umowę z Wacławem Bryczkowskim – właścicielem Zakładu Budowlanego na przeprowadzenie prac remontowych, związanych z dostosowaniem dwóch pomieszczeń dydaktycznych na potrzeby nowoczesnych pracowni do nauki zawodu - logistyka oraz elektronika i elektrotechnika - oraz na modernizację stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Technicznych w Lubsku.
 
W nowo wyremontowanych pracowniach uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku, będą mogli korzystać m.in z: 15 doskonale wyposażanych stanowisk komputerowych, tabletów, nowoczesnej tablicy multimedialnej oraz tablic i materiałów potrzebnych do nauki zawodu w kierunku logistyka. Na przyszłych elektroników i elektrotechników będzie czekał m.in. bezprzewodowy moduł KTS 540, zestaw panelowy umożlwiający naukę umiejętności łączenia, weryfikacji i oceny paramentów podzespołów systemu oświetlenia pojazdów oraz zestaw do nauki elektroniki i elektrotechniki pojazdowej. Koszt specjalistycznego sprzętu to ponad 200 tys. złotych.  Najnowocześniejszy sprzęt został zakupiony z pozyskanych przez Powiat Żarski pieniędzy w ramach projektu Modernizacji Kształcenia Zawodowego.
 
Zakres prac remontowych w pomieszczeniach dydaktycznych obejmuje m.in.: wymianę posadzek, drzwi wewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, usunięcie zacieków wraz z odgrzybieniem ścian, wykonanie odwodnienia w postaci ścieków korytkowych w miejscu tworzenia się zastoisk wody oraz malowanie pomieszczeń.
 
Modernizacji doczeka się również stacja diagnostyczna w zakresie remontu dachu, w tym wymiany pokrycia dachu na papę termozgrzewalną, wymiany rynien oraz wymiany świetlika dachowego. Roboty wewnętrzne obejmować będą ocieplenie stropodachu wełną mineralną oraz malowanie ścian,  
 
Koszt inwestycji: 130 tys. 995 zł
Termin ukończenia prac: 31 sierpnia 2017 r.
czytaj dalej

Oskar Bojkowski na podium Mistrzostw Polski w wędkarstwie spławikowym

 • 17-07-2017
Ilustracja do informacji: Oskar Bojkowski na podium Mistrzostw Polski w wędkarstwie spławikowym
Z radością informujemy, że słuchacz Szkółki Wędkarskiej koła PZW nr 1 w Lubsku, Mistrz Okręgu ZG 2017, Oskar Bojkowski zajął szóste miejsce w Mistrzostwach Polski w wędkarstwie spławikowym, w kat. U-15, rozegranych na zbiorniku "Zimnym" w  Częstochowie, w dniach 30.06.-02.07.2017 r.
Podczas zawodów opiekę trenerską nad zawodnikiem sprawowali: instruktor Zbigniew Wojtasik i Grzegorz Rutkowski - inspektor szkolenia młodzieży.
Drugi "kadet" reprezentujący Okręg Zielona Góra Marcel Jędraszak (Nowa Sól 5) zajął 31 miejsce, a junior Sebastian Siekierski (Żary 8), w kat. U-20, zajął 42 miejsce.
 
Serdecznie gratulujemy i życzy dalszych sukcesów!
czytaj dalej

Jarmark Powiatu Żarskiego

 • 03-07-2017
Ilustracja do informacji: Jarmark Powiatu Żarskiego
1 lipca 2017 r. na Starówce w Lubsku odbył się Jarmark Powiatu Żarskiego – impreza towarzysząca XXV Jubileuszowym Lubuskim Prezentacjom Wokalnym Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski. Organizatorem wydarzenia był Starosta Żarski Janusz Dudojć, który wraz z zaproszonymi gośćmi: Panią Joanną Brodzik – Prezesem Zarządu Fundacji „Opiekun Serca”, Panem Lechem Krychowskim – Kawalerem Orderu Uśmiechu i Dyrektorem Festiwalu oraz Przewodniczącą Rady Powiatu Żarskiego Panią Heleną Sagasz – uroczyście otworzył Jarmark.
 
Popis kucharskich umiejętności zaprezentowali uczniowie kierunków gastronomicznych. Na obficie zastawionych i zaopatrzonych stoiskach można było spróbować pasztecików ze szpinakiem wypieczonych w Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach, zjeść pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem małosolnym bądź naleśnika na słodko lub wytrwanie, które serwowali młodzi adepci sztuki kulinarnej uczący się w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku oraz skosztować pysznych wypieków stworzonych przez podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku. Nie zabrakło również specjałów z wielkiej patelni: pieczonej kiełbaski i ziemniaczków – które przygotowali mistrzowie kucharscy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach.
 
Stowarzyszenie Edukacja i Technika działające przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach zadbało o miłośników Gwiezdnych Wojen, na których czekała szczególna niespodzianka –  ubrany w charakterystyczny biały pancerz Szturmowiec, przebywający po ciemnej stronie mocy Lord Varder oraz spowity w czarne szaty Kylo Ren. Nie zabrakło konkursów wiedzy o Gwiezdnych Wojnach ze wspaniałymi nagrodami, pojedynków na miecze świetlne oraz wystawy hełmów i figurek postaci kultowej serii. Ci, którym słuchanie o przestworzach nie wystarczało mogli spróbować swoich sił na specjalnie przygotowanej ściance wspinaczkowej – zabezpieczanej przez nauczycieli z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach i przy okazji zapoznać się z bogatą ofertą kursów i szkoleń oferowaną przez jednostkę.
 
Wielką popularnością cieszyły się stoiska fryzjerskie, na których pleciono kolorowe, wakacyjne warkoczyki oraz układano wymyślne fryzury. W ten sposób umiejętności zdobyte w trakcie kurów i szkoleń pokazały przyszłe fryzjerki z Zespołu Szkół Budowalnych w Żarach oraz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach. Odwiedzających nie brakowało w punktach malowania twarzy oraz na stoisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, gdzie sprzedawano ręcznie robioną biżuterię, wykonywano makijaże wieczorowe oraz malowano paznokcie.
 
Wystawcy w sposób szczególny zadbali o najmłodszych uczestników Jarmarku Powiatu Żarskiego. Przygotowano dla dzieci szereg bardzo ciekawych atrakcji, które zapewniły dobrą rozrywkę na długie godziny: wymyślne gry i zabawy oraz pokaz składania komputera zaproponowali animatorzy z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach, o naukę robienia biżuterii zadbała delegacja z Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach, bogato wyposażone punkty z stoiskami do malowania i zabawy były domeną Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Żarskiego, Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z Środowiskowym Domem Samopomocy w Lubsku oraz Powiatowych Domów Dziecka  w Lubsku i w Żarach. Chętni mogli spróbować swoich sił w garncarstwie oraz w puszczaniu wielkich baniek mydlanych, czyli atrakcji przygotowanych przez nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku.
 
Wystawy przygotowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarach, Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach oraz Dom Pomocy Społecznej w Lubsku zaskakiwały różnorodnością i pięknem prezentowanego rękodzieła. Na stoiskach nie zabrakło ręcznie tkanych gobelinów, uroczych kotów wykonanych techniką decoupage czy obrazów malowanych farbami olejnymi. Jarmark Powiatu Żarskiego był również okazją do tańców integracyjnych, w których – obok animatorów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku i odwiedzających - chętnie uczestniczył Starosta Janusz Dudojć oraz Dyrektor Elżbieta Maćko.
 
Imprezę, którą zorganizował Starosta Żarski Janusz Dudojć, odwiedziły setki mieszkańców Lubska, okolicznych miejscowości oraz gości z całej Polski i z zagranicy. Dziękujemy Wam, że byliście z nami w tym dniu i że tak chętnie uczestniczyliście w atrakcjach, które dla was przygotowaliśmy.
 
Jarmark Powiatu Żarskiego to tłum uśmiechniętych i szczęśliwych odwiedzających, ale również ciężka praca i trudne zadanie organizacyjne.  Składamy szczególne podziękowania: Panu Lechowi Krychowskiego oraz Pani Joannie Brodzik – za pomysł, za serce i dobroć, którą otaczacie najbardziej potrzebujących; Panu Radosławowi Brodzikowi oraz Pani Karolinie Konopko - za uśmiech, wytrwałość i energię w informowaniu o tym, co dzieje się na Jarmarku, Pani Dyrektor Elżbiecie Maćko – za szczególne zaangażowanie, moc pozytywnej energii oraz niezwykłe zdolności organizacyjne; Dyrektorom, Nauczycielom, Uczniom, Animatorom oraz Wolontariuszom z: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z Środowiskowym Domem Samopomocy w Lubsku, Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego wraz z Lubuskim Ruchem na rzecz Kobie i Rodzin „Żar”, Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach, Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach, Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, Powiatowego  Domu Dziecka w Żarach oraz Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku, Zespołu Szkół Budowalnych w Żarach, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach, Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Stowarzyszenia Edukacja i Technika w Żarach – bez Was, Waszej pracy, Waszych pomysłów, chęci i uśmiechu – Jarmark Powiatu Żarskiego by się nie udał.  Serdecznie dziękujemy!
 
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

133Galeria zdjęć: 2017 07 01 - Jarmark Powiatu Żarskiego

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook