.

Wydarzenia

O sytuacjach kryzysowych w zimie

 • 29-11-2016
Ilustracja do informacji: O sytuacjach kryzysowych w zimie
28 listopada 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Celem spotkania było przeanalizowanie możliwości służb podległych Staroście w sytuacjach kryzysowych w okresie zimowym.
Starosta Janusz Dudojć mówił o konieczności informowania mieszkańców o sposobach reagowania na różne sytuacje kryzysowe. Podkreślił wagę konieczności dokonywania przez mieszkańców obowiązkowych przeglądów instalacji kominowych. Poinformował, że w najbliższą sobotę (tj.3 grudnia 2016 r.) od godziny 10 rozpoczyna się akcja propagująca zasady bezpiecznego korzystania z pieców opalanych paliwem stałym lub gazem i korzyściach płynących z montowania czujek dymu i czadu. Starosta poruszył ważny problem związany z zapewnieniem osobom bezdomnym miejsc w noclegowniach i punktach wydawania gorącego posiłku.
Ponadto omówiono stan przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatu żarskiego.
Przedstawiciel Spółki Akcyjnej ENEA poinformował o konieczności uruchomienia dodatkowej nitki dostaw prądu, celem zabezpieczenia mieszkańców Żar i Powiatu w sytuacji kryzysowej. Ten problem będzie m.in. poruszony na najbliższej sesji Rady Powiatu (tj. 6 grudnia 2016 r.).
czytaj dalej

Spotkanie z minister Anną Zalewską

 • 28-11-2016
Ilustracja do informacji: Spotkanie z minister Anną Zalewską
25 listopada 2016 w Auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską, poświęcone reformie edukacji. W spotkaniu uczestniczyli minister Elżbieta Rafalska, wojewoda Władysław Dajczak, poseł Jacek Kurzępa, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, przedstawiciele wszystkich szczebli samorządów, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele związków zawodowych i kuratorium. Po prezentacji rządowych założeń nowej reformy systemu oświaty odbyła się dyskusja - najwięcej pytań dotyczyło szkolnictwa gimnazjalnego, w tym likwidacji gimnazjów. Rząd planuje wprowadzenie zmian od 1 września 2017 roku. Samorząd Powiatu Żarskiego na gorzowskim spotkaniu reprezentowała wicestarosta Małgorzata Issel.
czytaj dalej

Ponad milion złotych dofinansowania

 • 28-11-2016
Ilustracja do informacji: Ponad milion złotych dofinansowania
24 listopada 2016 Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął listę rankingową dotyczącą dofinansowania projektów związanych z termomodernizacją. Na liście tej znalazł się złożony przez Powiat Żarski projekt "Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku przy ul. Szkolnej 4”.
Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 oraz Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 
Wartość projektu: 1.270.145,91 zł
Kwota dofinansowania: 1.038.379,14 zł
 
W ramach projektu zaplanowano kompleksową termomodernizację budynku, w tym m.in.:
- ocieplenie stropodachu nad częścią kuchenną budynku
- ocieplenie ścian zewnętrznych
- ocieplenie stropu
- wymianę okien
- montaż kotła gazowego
- montaż instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej
- wymianę instalacji c.o., grzejników i instalacji ciepłej wody użytkowej
- zmianę oświetlenia.
 
Planowany termin rozpoczęcia inwestycji - pierwszy kwartał 2017 r.
Planowany termin zakończenia inwestycji - ostatni kwartał 2017 r.
czytaj dalej

Powiat Żarski kształci fachowców

 • 25-11-2016
Ilustracja do informacji: Powiat Żarski kształci fachowców
21 listopada 2016 w żarskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyła się uroczysta inauguracja projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim". Program potrwa 6 lat, a jego wartość to około 24 miliony złotych. Wyposażone zostaną warsztaty i pracownie, nauczyciele będą mogli podnosić swoje kwalifikacje, a młodzież będzie mogła zdobywać praktyczne umiejętności nie tylko w szkole, ale i u przedsiębiorców. Na początek uruchomiono kursy spawania i obsługi wózków widłowych - bierze w nich udział 90 uczniów. Projekt realizowany jest przez Powiat Żarski w partnerstwie z Profi Biznes Group, Uniwersytetem Zielonogórskim, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
- Efekt projektu modernizacji nauczania zawodowego będzie widoczny przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy narzekają na brak wykwalifikowanej kadry - powiedział obecny na inauguracji Marek Kamiński, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim. Starosta Janusz Dudojć nie kryje zadowolenia - Dostaliśmy 24 miliony złotych i to wszystko trzeba skonsumować, w sensie pozytywnym, na kursy i szkolenia dla uczniów.
czytaj dalej

Wspólne ćwiczenia samorządów i wojska

 • 24-11-2016
Ilustracja do informacji: Wspólne ćwiczenia samorządów i wojska
W dniach 21-23 listopada 2016 roku na terenie powiatu żagańskiego odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „SERWAL – 16”.
Organizator ćwiczeń - 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu - po raz pierwszy zaprosiła do współpracy jednostki samorządu terytorialnego z powiatów żarskiego, żagańskiego i nowosolskiego. Trwające od września spotkania i konferencje planistyczne przedstawicieli wojska z pracownikami jednostek samorządowych zaowocowały stworzeniem scenariusza ewakuacji ludności z Iłowej do Żar. 22 listopada w Iłowej sprawdzono funkcjonowanie procedur na wypadek ewakuacji III stopnia. Zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia, eskalacja konfliktu zbrojnego na terenie powiatu żagańskiego przyczyniła się do podjęcia decyzji o ewakuacji mieszkańców z miejscowości Iłowa do miasta Żary. Rozegrana gra była okazją do praktycznego sprawdzenia opracowanych procedur oraz do analizy posiadanych sił i środków na wypadek uruchomienia procesu ewakuacji i przyjęcia ewakuowanej ludności. Ćwiczącym, podczas całego przedsięwzięcia, towarzyszyła, jako obserwatorzy, grupa oficerów Civil Affairs z armii USA.
- Jednym z najważniejszych zadań, za które są odpowiedzialne samorządy, jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa. Niezależnie czy na czas pokoju, czy też wojny - powiedział Janusz Dudojć, Starosta Żarski. - Niejednokrotnie zadanie to przewyższa możliwości jednostki samorządowej, wymagana jest wówczas współpraca kilku samorządów. Wspólnie ze wszystkimi dowodzącymi ustaliliśmy, że musimy częściej organizować realne ćwiczenia, ponieważ tylko w praktyce można doskonalić nasze działania obronne.
czytaj dalej

Narodowe Święto Niepodległości

 • 15-11-2016
Ilustracja do informacji: Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada 2016 w Żarach i w Lubsku odbyły się uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Wzięli w nich udział między innymi przedstawiciele samorządu Powiatu Żarskiego - starosta Janusz Dudojć, wicestarosta Małgorzata Issel oraz radni Rady Powiatu.
czytaj dalej

XXII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 14-11-2016
Ilustracja do informacji: XXII sesja Rady Powiatu Żarskiego
Wicestarosta Małgorzata Issel poinformowała radnych o powiatowych inwestycjach realizowanych w oświacie. Program modernizacji szkolnictwa zawodowego finansowanego z funduszy europejskich przedstawili sekretarz Agnieszka Domaradzka i naczelnik wydziału edukacji i zdrowia Bartłomiej Kubiak.
Radni pojęli między innymi uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017; w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Żarskim; w sprawie przekazania przez Powiat Żarski zadania Gminie Przewóz; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025. Uchwalono także zmiany w budżecie powiatu.
czytaj dalej

Oficjalne otwarcie ul. Bohaterów i E. Plater w Lubsku

 • 28-10-2016
Ilustracja do informacji: Oficjalne otwarcie ul. Bohaterów i E. Plater w Lubsku
28 października 2016 w Lubsku odbyło się oficjalne zakończenie inwestycji powiatowych na ulicach Bohaterów i E. Plater. Starosta Janusz Dudojć podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego zakończenia prac, podkreślając jednocześnie, że droga będzie długo służyła nie tylko kierowcom, ale także pieszym i rowerzystom - i co trzeba zauważyć - będzie dla nich bardziej bezpieczna. Obecny na otwarciu wicewojewoda lubuski Robert Paluch pogratulował staroście i powiatowym samorządowcom kolejnej udanej inwestycji, zapewniając, że będą możliwości ubiegania się o dofinansowanie do kolejnych ze środków budżetu państwa. Dofinansowanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury do tej inwestycji wyniosło prawie 885 tys. zł, a całkowita jej wartość to blisko 1 milion 772 tys. zł. Swój udział w tym przedsięwzięciu miał również samorząd Lubska dokładając 220 tys. zł.
Nietypowym punktem uroczystości był udział przedszkolaków, które starosta i wicewojewoda przeprowadzili po nowych przejściach dla pieszych, pokazując tym samym, że nawet najmłodsi mogą się tam poruszać bezpiecznie.
czytaj dalej

Uroczyste zakończenie powiatowych inwestycji

 • 27-10-2016
Ilustracja do informacji: Uroczyste zakończenie powiatowych inwestycji
27 października 2016 uroczyście zakończono dwie inwestycje na drogach powiatowych - przebudowę wiaduktu na ul. Moniuszki w Żarach oraz przebudowę chodnika i powierzchniowe odtworzenie nawierzchni drogi w Lipinkach Łużyckich.
 
 
Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 4620F – m. Żary, ul. Moniuszki
- długość obiektu  56,30
- szerokość całkowita obiektu 13,5 m
- zakres robót: wykonanie  nawierzchni mineralno-asfaltowych, wykonanie elementów ulic, montaż balustrad, wykonanie odwodnienia, konserwacja łożysk stalowych, wykonanie dylatacji
- wartość zadania 1 681 480 zł (na realizację tej inwestycji powiat uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 488 297 zł)
- wykonawca robót budowlanych:  Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów MOSTY Sp. z o.o.
czytaj dalej

Spotkanie informacyjne w sprawie ASF

 • 27-10-2016
Ilustracja do informacji: Spotkanie informacyjne w sprawie ASF
26 października 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich gmin powiatu oraz Komendy Powiatowej PSP i Policji w Żarach z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Tematem rozmów był afrykański pomór świń (ASF), choroba wirusowa, na którą podatna jest trzoda chlewna oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF - choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Jednakże poprzez niewłaściwe obchodzenie się ze skażonym mięsem, brakiem odpowiednich warunków sanitarnych i dezynfekcji, człowiek może stać się roznosicielem choroby. Podczas spotkania omówiono działania, jakie należałoby podjąć na wypadek pojawienia się tej choroby na terenie powiatu.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook