Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Żarach

 • 07-02-2017
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Żarach
07 lutego 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Żarach. Na posiedzeniu zostały omówione bieżące sprawy dotyczące działalności Związku oraz przygotowano materiały na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego.
W spotkaniu uczestniczył Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch, Starosta Żarski Janusz Dudojć oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mł. bryg. Paweł Hryniewicz.
Wicewojewoda podziękował obecnym za zaangażowanie w projekt budowy nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Omówił również sprawy dotyczące ptasiej grypy oraz roli straży pożarnej i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zwalczaniu tej choroby.
czytaj dalej

Konferencja prasowa dotycząca rozwoju Powiatowego Szpitala na Wyspie w Żarach

 • 07-02-2017
Ilustracja do informacji: Konferencja prasowa dotycząca rozwoju Powiatowego Szpitala na Wyspie w Żarach
7 lutego 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wicewojewody Lubuskiego Roberta Palucha, Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia, Wicestarosty Żarskiego Małgorzaty Issel, Prezesa Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. Wiesława Olszańskiego, Lekarza Naczelnego Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. Rafała Kołsuta oraz Jolanty Dankiewicz, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o..
 
Głównym tematem konferencji było przekazanie przez Wicewojewodę Roberta Palucha  pozytywnej opinii o celowości inwestycji w Powiatowym Szpitalu Na Wyspie co w przyszłości skutkować będzie zapewnieniem finansowania działalności szpitala w przedmiotowym zakresie. Przedstawił także koncepcję rozwoju szpitala zawartą we wniosku o wydanie ww. opinii. Przekazując dokumentację, Wicewojewoda podkreślił, że opiniowanie wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia odbywa się w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych oraz priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej. Są miejsca na mapie województwa Lubuskiego, które chcą się rozbudowywać, modernizować oraz rozwijać - takim miejscem jest Powiat Żarski.
 
Jesteśmy szczęśliwi z wystawienia pozytywnej opinii. Do końca roku planujemy oddać w użytkowanie sale na Oddziale Dziecięcym oraz Oddziale Ginekologiczno - Położniczym - powiedział Wiesław Olszański. Z kolei Rafał Kołsut dziękował Staroście Żarskiemu Januszowi Dudojciowi za życzliwość, zainteresowanie i chęć pracy na rzecz rozwoju szpitala oraz zapewnił, że szpital będzie służył mieszkańcom.
czytaj dalej

Konferencja naukowa pt. "Medycyna kosmiczna przyszłością regionu"

 • 07-02-2017
Ilustracja do informacji: Konferencja naukowa pt. "Medycyna kosmiczna przyszłością regionu"
2 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja naukowa pt. "Medycyna Kosmiczna przyszłością regionu”, przygotowana przez członków Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej przy Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Przemówienie inauguracyjne wygłosił Jakub Szczepański, przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej. Następnie Beata Gruszka - studentka kierunku lekarskiego - uświadomiła zebranym, jak często w codziennej praktyce lekarskiej wykorzystywane są rozwiązania stworzone na potrzeby misji kosmicznych. Podczas panelu starostów, Pani Jolanta Dankiewicz ze Starostwa Powiatowego w Żarach przedstawiła wyzwania medycyny powiatowej, a także podzieliła się ze zgromadzonymi doświadczeniami z prowadzenia placówki szpitalnej. Podczas konferencji nie zabrakło wykładu, który poprowadziła dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska prof. UZ, prodziekan ds. Nauki Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczącego zaniku tkanek w przestrzeni kosmicznej i wyzwań związanych z medycyną kosmiczną w kontekście lotu na Marsa. Wśród pozostałych prelegentów znaleźli się m.in. prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Andrzej Pieczyński, prodziekan ds. studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego dr Ewa Skorupka, Starosta Żarski Janusz Dudojć, radni sejmiku województwa lubuskiego, starostowie z okolicznych powiatów oraz przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, oraz Jerzy Materna - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Partnerami konferencji byli: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego, Starostwo Powiatowe w Żarach, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Lubuski Urząd Wojewódzki.
czytaj dalej

XXV Sesja Rady Powiatu

 • 31-01-2017
Ilustracja do informacji: XXV Sesja Rady Powiatu
31 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Przed rozpoczęciem obrad, Starosta Żarski Janusz Dudojć, wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Żarskiego - Heleną Sagasz, podziękował Panu Zygmuntowi Dwornickiemu za wieloletnie zaangażowanie, poświęcenie i trud włożony w pracę lekarza i ordynatora Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach.
W trakcie sesji, Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami. Następnie rozpatrzono sprawozdanie Starosty Żarskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 r. Kolejnym punktem w porządku obrad było zapoznanie się z prezentacją dotyczącą podjętych działań w zakresie szkolnictwa zawodowego. Następnie zostały przekazane informacje w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Tuplice i gminy wiejskiej Żary.
 
Podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017 r. 
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata  2017 – 2025
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu żarskiego dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
czytaj dalej

STRAŻACY APELUJĄ

 • 27-01-2017
Ilustracja do informacji: STRAŻACY APELUJĄ
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej 
w Żarach
 
 
Pożary sadzy w przewodach kominowych
 
STRAŻACY APELUJĄ
 
Skutki pożaru sadzy mogą być bardzo poważne. W grę wchodzi czyjeś życie, bezpieczeństwo i często gromadzony przez wiele lat majątek, dlatego nie warto lekceważyć obowiązku przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych.
 
Statystyka
 
W okresie od 1 grudnia 2016 roku do 23 stycznia 2017 roku w woj. lubuskim doszło
do około 250 pożarów sadzy w kominach.
 
 
Bezpieczny komin – obowiązki o których należy pamiętać !
 
W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, istnieje prawny obowiązek nałożony na właścicieli lub zarządców obiektów związany z profilaktycznym usuwaniem zanieczyszczeń z przewodów dymowych
i spalinowych w następujących okresach:
1. Od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej raz na 3 miesiące
2. Od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy.
3. W obiektach lub ich częściach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
Czynności, o których mowa powyżej, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
 
Co zrobić, gdy zapali się sadza w kominie?
 
Gdy zapali się sadza w kominie należy niezwłocznie wezwać Straż Pożarną, dzwoniąc pod numer 998 lub 112.  Należy wygasić ogień w piecu lub kominku oraz zamknąć dopływ powietrza do tych urządzeń. Kategorycznie zabronione jest wlewanie do palącego się komina wody, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
 
Jak poznać, że doszło do zapalenia sadzy w naszym domu?
 
Objawy pożaru sadzy w kominie to między innymi bardzo głośny szum spowodowany gwałtowną reakcją spalania w przewodzie kominowym. Oprócz tego z komina wydostają się płomienie, iskry oraz gęsty ciemny dym. Wysoka temperatura podczas pożaru sadzy doprowadza często do rozszczelnienia komina, co w konsekwencji może spowodować rozprzestrzenienie się ognia na cały budynek. Pęknięty komin stwarza także niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla i dymem.
 
 
 
 
 

Polsko - Niemiecka Konferencja "Wspólnie dla Pogranicza"

 • 19-01-2017
Ilustracja do informacji: Polsko - Niemiecka Konferencja "Wspólnie dla Pogranicza"
18 stycznia 2017 r. w Siedzibie Starostwa Powiatowego Sprewa-Nysa odbyła się Polsko - Niemiecka Konferencja "Wspólnie dla Pogranicza", której gospodarzem był Harald Altekrüger - Starosta Powiatu  Sprewa-Nysa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Czesław Fiedorowicz - Prezydent Euroregionu Nysa-Sprewa-Bóbr, Martin Guillermo-Ramirez - Sekretarz Generalny Grupy Robotniczej Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, Starosta Żarski Janusz Dudojć, Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski oraz przedstawiciele Powiatu Krośnieńskiego i Żagańskiego.
W trakcie dyskusji plenarnej debatowano nad rolą współpracy transgranicznej, zarówno z perspektywy Unii Europejskiej, jak i jednostek samorządów terytorialnych. Zaproszeni goście wskazali obszary, w których potrzeba działania jest największa, a do których zaliczyć można m.in.: kwestie związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami i rejestracji pojazdów, problemy edukacji, służby zdrowia czy zarządzania kryzysowego.
Drugą część konferencji stanowiły warsztaty poświęcone kwestiom administracyjnym, a szczególnie kwestii współdziałania w ramach: potrzeb, perspektyw, planów, obowiązków i pomysłów. Duży nacisk położono na usprawnienie działań związanych z przepływem informacji, zarówno między Władzami Powiatów, jak i pracownikami administracyjnymi danych jednostek.
Na zakończenie, Jakob Carsten - Prezes Euroregionu Nysa-Sprewa-Bóbr przedstawił szczegóły Projektu "Dialog-jeden program/jedno województwo/dwa Euroregiony", a uczestnicy spotkania wyrazili chęć do podjęcia kolejnych działań, które w przyszłości przyczynią się do lepszej współpracy.
 
czytaj dalej

Uroczyste przekazanie samochodów na potrzeby Policji w Powiecie Żarskim

 • 18-01-2017
Ilustracja do informacji: Uroczyste przekazanie samochodów na potrzeby Policji w Powiecie Żarskim
18 stycznia 2017 r. w imieniu Rady Powiatu Żarskiego, Wicestarosta Małgorzata Issel z członkiem Zarządu Edwardem Skobelskim i Przewodniczącym Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich - Edwardem Łybą przekazała na ręce Komendanta Powiatowej Policji w Żarach - kom. Macieja Sałka cztery samochody. Powiat Żarski wyasygnował ze swojego budżetu na ten cel 129 tys. 500 zł. Całkowity koszt zakupu wyniósł 200 tys. zł. Samochody będą służyły Policji na terenie Powiatu Żarskiego; dwa samochody w Żarach, jeden został przekazany Posterunkowi w Przewozie, a jeden samochód będzie służył Policji w Lubsku.
czytaj dalej

Uroczyste powitanie żołnierzy amerykańskich w Żaganiu

 • 16-01-2017
Ilustracja do informacji: Uroczyste powitanie żołnierzy amerykańskich w Żaganiu
14.01.2017 r. odbyło się w Żaganiu oficjalne, uroczyste powitanie amerykańskich żołnierzy, którzy wzmocnią wschodnią flankę NATO.
W imieniu władz Rzeczpospolitej żołnierzy witali: Premier Beata Szydło i Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.
Władzę centralne i samorządowe reprezentowali m.in. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch,
Starostowie i Burmistrzowie województwa lubuskiego.
 
Powiat Żarski reprezentował Starosta Janusz Dudojć.
czytaj dalej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie zagrożenia ptasią grypą

 • 10-01-2017
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie zagrożenia ptasią grypą
10 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które poświęcone było chorobie wysoce zjadliwej ptasiej grypy.
W spotkaniu uczestniczyli m. in. przedstawiciele - Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku, Komendy Powiatowej PSP w Żarach, Komendy Powiatowej Policji w Żarach, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej
w Żarach, Placówki Straży Granicznej w Tuplicach, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze.
Szczep grypy, który został potwierdzony u chorych ptaków w województwie lubuskim, nie jest szkodliwy dla ludzi. Należy jednak w kontakcie z ptactwem zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad higieny.
Ptasia grypa zaliczana jest do chorób zakaźnych zwierząt, dlatego podlega zwalczaniu.
Do dnia 6 stycznia br. problem ptasiej grypy dotyczył powiatu gorzowskiego, natomiast obszar zagrożony obejmował trzy powiaty - sulęciński, międzyrzecki i świebodziński. Obecnie zostało potwierdzone pierwsze ognisko choroby
w powiecie międzyrzeckim.
W czasie spotkania przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie zabezpieczania dróg publicznych przed rozprzestrzenianiem się choroby w powiecie gorzowskim. Swoje spostrzeżenia i uwagi zobrazowali licznymi zdjęciami. Podczas spotkania Wójtowie i Burmistrzowie przedstawili informacje z poczynionych przygotowań do zwalczania ptasiej grypy. Zostały również omówione działania, jakie należałoby podjąć na wypadek wystąpienia tej choroby.
Starosta Żarski Janusz Dudojć zwrócił uwagę na potrzebę wspólnego działania wszystkich służb, inspekcji oraz gmin, w celu skutecznego zwalczania ptasiej grypy. 
czytaj dalej

Zalew Karaś w Lubsku wypięknieje - Powiat Żarski zdobył kolejne miliony na inwestycję w Lubsku

 • 05-01-2017
Ilustracja do informacji: Zalew Karaś w Lubsku wypięknieje - Powiat Żarski zdobył kolejne miliony na inwestycję w Lubsku
W dniu 05.01.2017r. Starosta Janusz Dudojć, reprezentujący Powiat Żarski, podpisał umowę partnerską w ramach projektu " Przygoda z Nysą - Zagospodarowanie Turystyczne Pogranicza Polsko - Niemieckiego - etap IV".
 
W ramach projektu wokół Zalewu Karaś w Lubsku zostanie wybudowana ścieżka pieszo - rowerowa z infrastrukturą turystyczną ( m. in. wiaty, ławki, pomosty dla wędkarzy).
 
Koszt inwestycji - 1 860 000 zł.
 
Partnerzy projektu:
- Gmina Zgorzelec - partner wiodący
- Powiat Żarski
- Nadleśnictwo Lipinki
- Miasto Zgorzelec
- Miasto Łęknica
- Gmina Pieńsk
- Gmina Krauschwitz
- Powiat Görlitz
- Kulturinsel Einsiedel e. V.
 
Inwestycja w Lubsku realizowana będzie w latach 2017 - 2018.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1