Kadencja Rady 2014-2018

KOMISJE STAŁE RADY POWIATU

Komisja Finansów i Budżetu

Przedmiotem działania Komisji Finansów i Budżetu są sprawy związane z budżetem powiatu i jego wykonaniem, opiniowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu, geodezyjnych i kartograficznych, inwestycyjnych oraz uchwał związanych z dochodami powiatu, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Powiatu.
Przewodniczący - Edward Bojko
Członkowie:
1. Marek Cieślak
2. Wiktor Kułdosz
3. Roman Pogorzelec
 

Komisja Edukacji i Unii Europejskiej

Przedmiotem działania Komisji Edukacji i Unii Europejskiej są sprawy związane z prowadzeniem szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem założycielskim jest powiat żarski, edukacja publiczna, współpraca ze stowarzyszeniami oraz instytucjami kultury, ochrona dóbr kultury, sport i turystyka, współpraca z gminami oraz euroregionami, współpraca ze Związkiem Powiatów Polskich, współpraca ze środkami masowego przekazu, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Powiatu.
Przewodniczący - Tadeusz Płóciennik
Członkowie:
1. Dawid Nowakowski
2. Józef Radzion
3. Edward Łyba
 

Komisja Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich

Przedmiotem działania Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich jest podejmowanie inicjatyw i opiniowanie projektów realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej powiatu, zwalczania patologii społecznych, ochrony praw konsumenckich, ochrony rynku pracy, podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, wyznaczania kierunków polityki zatrudnienia i zwalczania bezrobocia, podejmowanie inicjatyw umożliwiających swobodny przepływ kadr oraz współpraca z Powiatową Radą Zatrudnienia.
Przewodniczący - Edward Łyba
Członkowie:
1. Edward Bojko
2. Dariusz Dyba
3. Artur Rygiel
 

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

Przedmiotem działania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej jest podejmowanie i opiniowanie projektów realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz opiniowanie głównych kierunków polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, funkcjonowania szpitali i innych placówek społecznych oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Powiatu.
Przewodniczący - Marek Femlak
Członkowie:
1. Kazimierz Drozd
2. Edward Skobelski
3. Zbigniew Wydrych
 

Komisja Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej

Przedmiotem działania Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej jest podejmowanie działań na rzecz harmonijnego rozwoju obszarów wiejskich dotkniętych bezrobociem, współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i innymi organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, podejmowanie inicjatyw ustawodawczych w zakresie racjonalnego prowadzenia gospodarki wodnej, opiniowanie zasad gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opiniowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, a także podejmowanie inicjatyw w zakresie utrzymania dróg powiatowych, rozwiązywania problemów transportowych i przewozowych w obrębie powiatu, gospodarki przestrzennej i budownictwa oraz inne zadania zlecone przez Radę Powiatu.
Przewodniczący Komisji - Tomasz Czajkowski
Członkowie Komisji:
1. Dariusz Dyba
2. Wiktor Kułdosz
3. Roman Mazurkiewicz
4. Anna Ślawska
5. Zbigniew Wydrych
 

Komisja Rewizyjna

Przedmiotem działania Komisji Rewizyjnej jest kontrola działania Zarządu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych; opiniowanie wykonania budżetu powiatu; występowanie do rady powiatu z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi; wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Powiatu w zakresie kontroli.
Przewodniczący - Roman Pogorzelec
Zastępca - Marian Dąbrowski
Sekretarz - Kazimierz Drozd
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: radni tablo