Organizacje pozarządowe NGO

EWIDENCJE

 • 07-05-2015

Załączniki

Likwidacja Stowarzyszenie Piłki Siatkowej w Lubsku

 • 30-04-2019
Likwidator Klubu Sportowego "Stowarzyszenie Piłki Siatkowej w Lubsku"
z siedzibą w Lubsku, ul. Tkacka 2, 68-300 Lubsko, informuje, że uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków podjęto decyzję o likwidacji ww. klubu.
Wszelkie uwagi i roszczenia wobec Klubu należy kierować do Likwidatorów:
- Pan Arkadiusz Dudek,
- Pan Zygmunt Waszak,
- Pan Dariusz Lewandowski
w terminie do dnia 30 maja 2019 r.
 

UCHWAŁA NR 44/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2019.

 • 04-02-2019

Zarządzenie Nr 21 /18 STAROSTY ŻARSKIEGO z dnia 10.10.2018 r. w sprawie: konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żarskiego w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.

 • 11-10-2018
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Żarskiego (kliknij tutaj)

INFORMACJA DO STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

 • 25-05-2018
W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. 2017, poz. 210), stowarzyszenia zwykłe były zobowiązane do dostosowania swoich regulaminów i zasad działania do znowelizowanych przepisów oraz uzyskania wpisu do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę. Na dokonanie wpisu do nowej ewidencji stowarzyszenia zwykłe miały czas do 20 maja 2018 r. Brak wpisu do nowej ewidencji w wyznaczonym ustawowo terminie powoduje rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.
 
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, stowarzyszenia zwykłe, które nie przerejestrowały się do prowadzonej przez żarskiego starostę nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych, z dniem 20 maja 2018 r. uległy rozwiązaniu.

Uchwała Nr 728/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2018.

 • 01-02-2018
Uchwała Nr 728/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2018.
 
Więcej informacji (tutaj)

Zarządzenie nr 2/2018 STAROSTY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Żarskiego dotyczących przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020”.

 • 18-01-2018
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij)

Zarządzenie nr 3/ 2018 Starosty Powiatu Żarskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie: konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023"

 • 18-01-2018
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie: Kultura i edukacja na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2018; Kultura fizyczna i turystyka na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2018

 • 27-12-2017
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij tutaj)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie: Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w powiecie żarskim; Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego; Współpraca z organizacją pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia”.

 • 27-12-2017
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij tutaj)
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1