Informacje

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu

 • 29-12-2016
INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU
 
Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia),
jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).
 
 
Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,
w szczególności:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- stosować w gospodarstwieodzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
w których utrzymywany jest drób
Hodowco !!!
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
(spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)
 
Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu
Depresja,gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie,duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.
 

Załączniki

Ptasia grypa w Województwie Lubuskim

 • 20-12-2016
Ilustracja do informacji: Ptasia grypa w Województwie Lubuskim
W związku z kolejnym potwierdzonym ogniskiem choroby ptasiej grypy
w województwie lubuskim Starosta Żarski apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności w kontaktach z ptactwem. Szczególną ostrożność powinni zachować hodowcy drobiu, posiadający gospodarstwa położone w pobliżu zbiorników wodnych. Wskazane jest aby:
- zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków;
- nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, hodowcy
i właściciele powinni ten fakt zgłaszać do odpowiednich instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta).
 

Czad i ogień. Obudź czujność

 • 30-11-2016
Ilustracja do informacji: Czad i ogień. Obudź czujność
Trwa kampania społeczna pod hasłem „Czad i ogień. Obudź czujność”. Z badań zleconych przez MSWiA wynika, że świadomość społeczeństwa na temat czadu i zagrożenia pożarowego jest niska. Według tych badań 41% Polaków twierdzi, że potrafi rozpoznać czad. Niepokojące jest to, że aż co czwarty Polak myśli, że czad można poznać po zapachu lub po dymie. Warto więc ciągle przypominać, że czad jest bezwonny i bezbarwny. Tylko co piąty Polak wie, że czad można wykryć za pomocą specjalnych czujników.
 
W ramach kampanii na stronie internetowej MSWiA dostępne są materiały edukacyjne dla nauczycieli i strażaków, którzy poprowadzą lekcje w szkołach, z gotowymi prezentacjami dotyczącymi  zagrożenia tlenkiem węgla i pożarami. Szkoły mogą również otrzymać od Komendy Głównej PSP podręcznik pt. „Przygody Ognika”.
czytaj dalej

Afrykański pomór świń

 • 07-11-2016

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŻARACH Z SIEDZIBĄ W LUBSKU DOTYCZĄCY WYSTAWIANIA ŚWIADECTW ZDROWIA DLA ŚWIŃ

Ilustracja do informacji: Afrykański pomór świń
Szanowni hodowcy trzody chlewnej z terenu powiatu żarskiego.
 
W związku z § 1. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2016 r. póz. 1770), stanowiącego, że:
„Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń, (...)"
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku prosi, aby wszyscy zainteresowani bezwzględnie zastosowali się do przekazanych poniżej informacji.
W praktyce cytowany zapis nakazuje, aby wszystkie świnie opuszczające stado (gospodarstwo);
 • przemieszczenie do innego gospodarstwa
 • przemieszczenie w celu dokonania uboju,
od dnia 4 listopada 2016 r. były zaopatrzone w świadectwo zdrowia, które należy przechowywać przez 3 lata od przemieszczenia.
Na obszarze powiatu żarskiego świadectwa zdrowia wystawiają upoważnieni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku, następujący urzędowi lekarze weterynarii :
 1. Krzysztof Beyga, tel. 602334173.
 2. Janusz Depczyński, tel. 601296478.
 3. Gieorgios Gargalis, tel. 606973622.
 4. Zbigniew Wydrych, tel. 606286492.
 
Zaleca się aby o zamiarze przemieszczenia świń poinformować urzędowego lekarza weterynarii co najmniej na dwie doby przed planowanym przemieszczeniem.
Ponadto, przypomina się, że każda świnia wyprowadzana ze stada musi być oznakowana numerem stada z którego wychodzi - hodowca nie ma prawa wyprowadzić świni bez oznakowania poza granice swojego gospodarstwa (gospodarstwa z którego świnia pochodzi).
Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku prosi aby strony biorące udział w przemieszczeniach - zarówno zbywający jak i odbiorca, dostosowali się do przekazanych zaleceń, gdyż nieprzestrzeganie przepisów prawa w omówionym zakresie skutkuje dotkliwymi konsekwencjami - również finansowymi - dla osób (zbywający i odbiorca) które się do niego nie zastosują.
W przypadku wątpliwości związanych z opisanymi zagadnieniami pytania należy kierować do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żarach z s. w Lubsku, tel. 68 372 0446 lub osobiście w siedzibie Inspektoratu w Lubsku przy ul. XX-lecia 54.
 
czytaj dalej

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

 • 13-09-2016
Ilustracja do informacji: Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została uruchomiona w województwie lubuskim. Każdy mieszkaniec może podzielić się z Policją informacjami o zagrożeniach, które zauważył. Zgłoszenia trafią do policjantów, którzy regularnie będą sprawdzać wskazane miejsca.
 
czytaj dalej

NIE dla handlu ludźmi

 • 29-04-2016
Ilustracja do informacji: NIE dla handlu ludźmi
Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.
 
Handel ludźmi to zbrodnia z art. 189a k.k. § 1, a pokrzywdzeni są przeważnie wykorzystywani do:
• prostytucji i seks-biznesu,
• przymusowej pracy,
• niewolnictwa,
• pornografii dziecięcej,
• handlu organami,
• żebractwa,
• nielegalnej adopcji;
• działań przestępczych (np. kradzieży, wyłudzenia kredytów).
 
NIE POZWÓL WYKORZYSTYWAĆ SIEBIE I INNYCH OSÓB! JEŚLI POSIADASZ INFORMACJE DOTYCZĄCE OFIAR HANDLU LUDŹMI LUB JEŚLI SAM JESTEŚ OFIARĄ HANDLU LUDŹMI, NIE ZATRZYMUJ TEGO DLA SIEBIE!
 
czytaj dalej

Bezpłatna pomoc prawna

 • 04-01-2016
Ilustracja do informacji: Bezpłatna pomoc prawna
LUBSKO
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 1
PONIEDZIAŁEK
godz. 11.00 - 15.00
WTOREK
godz. 7.30 - 11.30
ŚRODA
godz. 11.30 - 15.30
CZWARTEK
godz. 9.00 - 13.00
PIĄTEK
godz. 11.00 - 15.00
 
MIROSTOWICE DOLNE
Pl. Kościelny 27
ŚRODA
godz. 12.00 - 16.00
 
PRZEWÓZ
Urząd Gminy, Pl. Partyzantów 1, pok. 8
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
godz. 8.00 - 12.00
 
TUPLICE
Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 27, pok. 5
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
godz. 8.00 - 12.00
 
ŻARY
Starostwo Powiatowe, Al. Jana Pawła II 5
PONIEDZIAŁEK, WTOREK
godz. 7.00 - 11.00
CZWARTEK, PIĄTEK
godz. 8.00 - 12.00
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Zapłacisz kartą w komunikacji

 • 22-12-2015
Ilustracja do informacji: Zapłacisz kartą w komunikacji
Starostwo Powiatowe w Żarach informuje, że z dniem 2 stycznia 2016 r. w Referacie ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy zostaje wprowadzona możliwość uiszczenia opłat kartą płatniczą za rejestrację pojazdu oraz wydanie prawa jazdy.
Prowizja z usłgę płatności kartą wynosić będzie 2,00 zł (dwa złote).

Inwestycje powiatowe 2015

 • 18-12-2015

Drogi powiatowe

Ilustracja do informacji: Inwestycje powiatowe 2015
- łączna wartość inwestycji - 7.458.530 zł
 
• Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni dróg powiatowych - powierzchniowe podwójne utrwalenie drogowych nawierzchni bitumicznych na powierzchni 67.606,50 m², i długości 15,481 km.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1090F w miejscowości Kadłubia  - długość drogi 0,470 km
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1080F – al. Wojska Polskiego w Żarach na odcinku łącznym o długości 1+844,73 km.
• Sygnalizacja świetlna na al. Wojska Polskiego w Żarach.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1094F i 1097F na odcinku Cisowa - Boruszyn: 1,131 km.
• Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1078F w miejscowości Straszów - długość chodnika 1530 mb.
• Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Olszyna (były  Terminal Towarowych Odpraw Celnych)  - długość drogi: 577mb.
 
czytaj dalej

Możesz złożyć petycję

 • 12-10-2015
Ilustracja do informacji: Możesz złożyć petycję
We wrześniu 2015 roku weszła w życie ustawa o petycjach. Określa ona zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 7
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: informacje