Wydarzenia

XXXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 30-11-2017
Ilustracja do informacji: XXXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego
30 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego. Przed rozpoczęciem obrad, Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena Sagasz wręczyli list gratulacyjny i kwiaty Pani Marcie Kowalczuk, wyróżnionej tytułem Społecznika Roku 2017 w kategorii „Szczególne Osiągnięcia w Pomocy Społecznej”, która od ponad dziesięciu lat pracuje ze sprawcami przemocy domowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak przedstawił zgromadzonym informacje o programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, którego nadrzędnym celem jest rzeczywista i pełna pomoc dla osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo, w programie przewidziana została pomoc dla kobiet w okresie ciąży porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi.
W Powiecie Żarskim, w ramach programu „Za życiem”, kompleksową opieką otoczone zostaną uczennice w ciąży, dla których przygotowane będą 4 pokoje w bursie przy Specjalnym Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach oraz zostanie utworzony ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy przy Zespole Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych Powiatu Żarskiego, którego głównym zadaniem będzie zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Koszt projektu, realizowanego w latach 2017-2021 w Powiecie Żarskim, wyniesie: 712 tys. 280 zł.
 
Podjęto uchwały:
- w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok  2018.
- zmieniającą uchwałę nr XXVI/153/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025. 
 
Po zakończeniu obrad, Starosta Janusz Dudojć wraz z Radnymi udał się do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach.
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Zarskiego Janusza Dudojcia z Panem Jackiem Kurzępą - Posłem na Sejm RP oraz z Panem Andrzejem Rochmińskim - Dyrektorem lubuskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • 30-11-2017
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Zarskiego Janusza Dudojcia z Panem Jackiem Kurzępą - Posłem na Sejm RP oraz z Panem Andrzejem Rochmińskim - Dyrektorem lubuskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
29 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia z Panem Jackiem Kurzępą – Posłem na Sejm RP oraz z Panem Andrzejem Rochmińskim - Dyrektorem lubuskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
W trakcie spotkania pochylono się nad problemem współpracy samorządów lokalnych z rolnikami oraz omówiono zagadnienia związane ze zbliżającymi się obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
czytaj dalej

Niebezpieczne skrzyżowanie ma szansę na rondo!

 • 22-11-2017
Ilustracja do informacji: Niebezpieczne skrzyżowanie ma szansę na rondo!
20 listopada 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Żarach wpłynęła odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odnosząca się do wielokrotnych interpelacji dotyczących skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 287 w ciągu obwodnicy miasta Żary.  
Z przesłanego pisma wynika, iż wieloletnie działania samorządowców Powiatu Żarskiego, w końcu przyniosą oczekiwane zmiany. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez GDDKiA w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych (Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych) został opracowany plan inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. Lubuskim na DK12 w miejscowości Żary” obejmujący rozbudowę drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 287 na skrzyżowanie typu rondo, który czeka na zatwierdzenie i przyznanie finansowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. 
czytaj dalej

Jubileusz 60–lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotniku

 • 20-11-2017
Ilustracja do informacji: Jubileusz 60–lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotniku
18 listopada 2017 r. w Złotniku odbył się jubileusz 60–lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej.  W uroczystościach udział wziął dh Edward Skobelski, który w imieniu  dh Janusza Dudojcia -   Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, przyjął podziękowania za nieocenione zaangażowanie w rozwój jednostki przekazane przez Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotniku – Kazimierza Ostrowskiego  oraz podziękowania za wsparcie i pomoc przy pozyskaniu nowego samochodu pożarniczego wręczone przez Wójta Gminy Żary – Leszka Mrożka.
czytaj dalej

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Powiecie Żarskim

 • 20-11-2017
Ilustracja do informacji: Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Powiecie Żarskim
20 listopada 2017 roku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Starosta Żarski Janusz Dudojć oraz Wicestarosta Małgorzata Issel spotkali się z Panią Justyną Przedaszek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, Panią Wiolettą Kuźmińską – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, Panią Barbarą Litewką – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, Panią Agnieszką Pakiełą – p.o. dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Żarach oraz Panią Agatą Salamońską – dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku, aby podziękować za pracę na rzecz wszystkich potrzebujących mieszkańców Powiatu Żarskiego.
Starosta Żarski Janusz Dudojć oraz Wicestarosta Małgorzata Issel, na ręce dyrektorów jednostek zajmujących się pomocą społeczną w Powiecie Żarskim, przekazali wszystkim Pracownikom tych jednostek życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, a także podziękowali za codzienny trud, oddanie i zaangażowanie w niesienie wsparcia potrzebującym.
Państwa codzienność to pomoc ludziom. Wasza praca jest trudna i złożona, wymaga nie tylko profesjonalizmu i zaangażowania, ale również wiedzy i wrażliwości, potrzebnej do dostrzegania pojedynczego człowieka – połączenie tak różnych perspektyw nie może być i nie jest łatwe. – podkreślił Starosta, wręczając listy gratulacyjne.
czytaj dalej

Konferencja „Czad i ogień. Obudź czujność”

 • 20-11-2017
Ilustracja do informacji: Konferencja „Czad i ogień. Obudź czujność”
17 listopada 2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubsku oraz w Starostwie Powiatowym w Żarach - w ramach kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność” - odbyły się konferencje zorganizowane przez Starostę Powiatu Żarskiego Janusza Dudojcia oraz Komendanta Powiatowego PSP w Żarach st. kpt. Roberta Słowikowskiego.
W spotkaniach licznie uczestniczyli dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Żarskiego, dyrektorzy i pracownicy placówek oświatowych, zarządcy wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkańcy Powiatu Żarskiego. Gościem konferencji w Lubsku była Pani Joanna Brodzik – Prezes Zarządu Fundacji „Opiekun Serca”, która prosiła zgromadzonych, aby pamiętali również o osobach niepełnosprawnych, które w sytuacji zagrożenia mogą szczególnie potrzebować pomocy.
Szkolenie poświęcone zostało zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych oraz bezpieczeństwa pożarowego obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej. Każdy z uczestników spotkania otrzymał „Poradnik mieszkańca Powiatu Żarskiego”, wydany przez Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żarach we współpracy z Komendą Powiatową PSP w Żarach, w który opisane zostały zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego w codziennym życiu
Z przedstawionych podczas konferencji statystyk wynika, iż w sezonie grzewczym 2016/2017 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 4685 zdarzeń z tlenkiem węgla, w których rannych zostało 2903 osób, a 61 straciło życie. Prelegenci podkreślali, że świadomość społeczeństwa o zagrożeniach, jakie niesie czad jest niewielka oraz, że ciągle pokutuje przekonanie, że ulatniający się tlenek węgla jest substancją wyczuwalną lub widoczną. Aby przeciwdziałać zagrożeniom konieczne są spotkania, podczas których podejmowana jest tematyka dotycząca sposobów ochrony przed zatruciem tlenkiem węgla,  postępowania w sytuacjach podejrzenia obecności tlenku w pomieszczeniach, udzielania pomocy osobom, które uległy zatruciu czadem oraz poprawnego korzystania z czujek czadu.   
Na zakończenie spotkania organizatorzy rozdawali uczestnikom czujki czadu i dymu ufundowane przez Starostę Żarskiego Janusza Dudojcia.
Pani Dyrektor Elżbiecie Maćko, pracownikom i uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku składamy serdeczne podziękowania za trud włożony w przygotowanie oraz oprawę konferencji „Czad i ogień. Obudź czujność”.
 
czytaj dalej

„Schetynówki” dla Powiatu Żarskiego!

 • 16-11-2017
Ilustracja do informacji: „Schetynówki” dla Powiatu Żarskiego!
10 listopada 2017 r. Wojewoda Lubski Władysław Dajczak zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”  - popularnych „schetynówek”. Dla województwa lubuskiego zaplanowano dotację w wysokości 47 mln 625 tys. 301 zł. Do równego podziału na powiaty i gminy po 23 mln 812 tys. 650 zł.
Na opublikowanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki liście, projekt Powiatu Żarskiego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1100F w m. Piotrów od km 13+476,70 do km 14+660,62” zwyciężył w kategorii dróg powiatowych uzyskując 30,5 punktów. Uwzględniony zostały także drugi wniosek Powiatu Żarskiego, mający na celu przebudowę drogi powiatowej nr 1129F w m. Górzyn w gm. Lubsko, który zajął wysokie 7 miejsce (26,9 punktów), wśród 18 aplikacji złożonych przez powiaty z województwa lubuskiego.
Zgodnie z zasadami realizacji inwestycji w 2018 roku powiaty mogły skorzystać z dofinansowania dwóch zadań, jednak Wojewoda Lubuski zezwolił  na złożenie dodatkowo jednego wniosku ponadlimitowego, który może zostać zrealizowany dopiero po wykonaniu wszystkich zadań z głównej listy rankingowej.
 Ponadlimitowym zadaniem Powiatu Żarskiego została inwestycja mająca na celu „Przebudowę drogi powiatowej nr 1076F w m. Złotnik od 6+770 km do 8+000”, która również została oceniona bardzo wysoko. 
czytaj dalej

Obchody Święta Niepodległości

 • 14-11-2017
Ilustracja do informacji: Obchody Święta Niepodległości
11 listopada 2017 roku w Lubsku i w Żarach odbywały się uroczystości upamiętniające 99. rocznicę odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. W Lubsku, w miejscu pamięci przy ul. Niepodległości kwiaty złożył Starosta Żarski Janusz Dudojć w towarzystwie radnych powiatowych: Zbigniewa Wydrycha oraz Józefa Radziona. W Żarach, w uroczystościach przy kościele pw. św. Józefa Oblubieńca wiązankę kwiatów pod pomnikiem Żołnierza Polskiego złożyła delegacja samorządu powiatowego - Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena Sagasz oraz radni: Tadeusz Płóciennik i Tomasz Czajkowski. W uroczystościach udział wzięli również radni Kazimierz Drozd oraz Edward Łyba. Następnie przedstawiciele Powiatu Żarskiego złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze przy Grobie Nieznanego Żołnierza Polskiego na Cmentarzu Komunalnym w Żarach
czytaj dalej

Młodzi działają dla Niepodległej! Spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z uczniami szkół ponadgimnazjalnych

 • 10-11-2017
Ilustracja do informacji: Młodzi działają dla Niepodległej! Spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z uczniami szkół ponadgimnazjalnych
10 listopada 2017 r., w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie, którego głównym tematem była, przypadająca w 2018 roku, setna rocznica odzyskania niepodległości. W spotkaniu uczestniczyła Wicestarosta Małgorzata Issel oraz przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski: Arkadiusz Porzucek, Michał Antosz - uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach i Maciej Stepura – uczęszczający do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach.
W wyniku przeprowadzonych rozmów ustalono, iż uczniowie stanowić będą grupę roboczą, która przygotuje debatę inicjującą obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w Powiecie Żarskim. 
czytaj dalej

XXXII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 31-10-2017
Ilustracja do informacji: XXXII sesja Rady Powiatu Żarskiego
31 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu Żarskiego. Przed rozpoczęciem obrad, Starosta Żarski Janusz Dudojć pokazał zgromadzonym radnym puchar oraz medal, który otrzymał za zajęcie przez Powiat Żarski pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej powiatów, podczas uroczystego podsumowania Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2016/2017 w Lipkach Wielkich.  
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami oraz informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 w Powiecie Żarskim.
 
Następnie, za zgodą Przewodniczącej Rady Powiatu Żarskiego – Pani Heleny Sagasz, głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Żary - Pan Leszek Kasprów, po czym na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady – Pana Wiktora  Kułdosza, zgromadzeni w sali obrad uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych radnych oraz samorządowców. Na zakończenie sesji, Starosta Janusz Dudojć rozdał wszystkim obecnym biało-czerwone kotyliony -  czym nawiązał do zbliżającego się Święta Niepodległości.
 
Podjęto uchwały:
-  zmieniającą uchwałę nr XXVI/153/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku,
- w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.
- w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/180/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 września 2017 r.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Lubsku w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Lubsku.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 wchodzącej w skład Ośrodka Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 2 wchodzącą w skład Ośrodka Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego im. Jana Pawła II w Lubsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II  w Lubsku.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Ośrodka Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia wchodzącą w skład Ośrodka Dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II  w Lubsku w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II  w Lubsku.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5