Wydarzenia

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • 10-01-2020
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
10 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Celem spotkania było ustalenie harmonogramu przeszukiwań terenu objętego ograniczeniami (obszar wyznaczony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/2169 z dnia 17 grudnia 2019 r.) oraz ponownego przeszukania w okolicy miasta Żary-Kunice i miejscowości Bieniów, w której zostały znalezione dziki zarażone afrykańskim pomorem świń.
 
W spotkaniu uczestniczyli Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Radny Rady Powiatu Żarskiego Dariusz Dyba, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku Monika Świca-Zielonka, Łowczy Okręgowy Jacek Banaszek, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipinki Jan Lesser oraz pracownicy Powiatowej Inspekcji Weterynarii, przedstawiciele Nadleśnictw Lipinki, Lubsko, Brzózka, Krzystkowice, Wymiarki i Żagań, miejscowych kół łowieckich, Straży Leśnej oraz pracownicy ds. zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy Żary oraz Urzędów Miejskich w Jasieniu, Lubsku i Miasta Żary.
 
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na posiedzeniu w najbliższym tygodniu, tj. od 13 do 17 stycznia br. na terenie Powiatu Żarskiego zostaną przeprowadzone, z udziałem wojska, przeszukiwania terenów leśnych. Są to działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.
czytaj dalej

Spotkanie opłatkowe Koła Związku Sybiraków w Żarach

 • 10-01-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie opłatkowe Koła Związku Sybiraków w Żarach
9 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Koła nr 7 Związku Sybiraków w Żarach. Uczestniczyli w nim Wicestarosta Małgorzata Issel, Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze Wacław Mandryk, ks. Stanisław Pojnar, Sybiracy wraz z Prezesem Koła Związku Sybiraków w Żarach Walerianem Sznajderem, przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszeni goście.
 
Spotkanie rozpoczęły piękne jasełkowe występy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach pod opieką Pani Marzeny Bałdygi oraz Pani Izabeli Kudokas-Drąg. Uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i z nostalgią wspominali rodziny i przyjaciół, z którymi łączy ich los „nieludzkiej ziemi”.

Spotkanie z Burmistrzami i Wójtami Miast i Gmin Powiatu Żarskiego

 • 10-01-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Burmistrzami i Wójtami Miast i Gmin Powiatu Żarskiego
8 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Żarskiego ze Starostą Żarskim. Zarząd i Radę Powiatu reprezentowali Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz członek Zarządu i Przewodniczący Budżetu i Infrastruktury Tomasz Czajkowski. W rozmowach uczestniczyli burmistrzowie: Janusz Dudojć (Lubsko), Piotr Kuliniak (Łęknica), Andrzej Kamyszek (Jasień) i wójtowie: Katarzyna Kromp (Tuplice), Ryszard Kowalczuk (Brody), Michał Morżak (Lipinki Łużyckie), Mariusz Strojny (Przewóz), Leszek Mrożek (Żary), Tomasz Sokołowski (Trzebiel) oraz Kierownik Referatu Infrastruktury i Inwestycji Wojciech Kasprów z gminy Trzebiel.
 
Pani Prezes Szpitala Na Wyspie Jolanta Dankiewicz podziękowała władzom samorządowym za zaangażowanie w rozbudowę szpitala, przedstawiła główne plany i założenia dalszego rozwoju placówki i zaprosiła radnych wszystkich samorządów na sesje wyjazdowe. Będzie to doskonała okazja, jak podkreślała Pani Prezes, do zapoznania się z funkcjonowaniem Szpitala Na Wyspie.
 
Spotkanie było platformą do dyskusji, wymiany doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk wszystkich samorządów Powiatu Żarskiego. Głównym tematem było omówienie stanu prac nad złożeniem wniosku o dofinansowanie przy odtwarzaniu linii autobusowych na terenie Powiatu Żarskiego (wielkość środków przewidzianych przez gminy w budżecie w roku 2020).
 
Rozmawiano także o zasadach realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach bieżącego utrzymania dróg i omówiono problemy związane z wycinką krzewów i drzew przy drogach powiatowych na terenie gmin.
 
 

Orszak Trzech Króli 2020

 • 07-01-2020
Ilustracja do informacji: Orszak Trzech Króli 2020
6 stycznia 2020 r. ulicami Żar i Lubska przeszły tradycyjne Orszaki Trzech Króli. Na pamiątkę Objawienia Pańskiego w Kościele Katolickim tłumy mieszkańców wyszły na ulice miast, by śpiewając kolędy, wspólnie manifestować swoją wiarę. W barwnych podchodach uczestniczyły całe rodziny, a władze samorządowe reprezentowali Starosta Żarski Józef Radzion w towarzystwie Burmistrza Janusza Dudojcia w Lubsku oraz Wicestarosta Małgorzata Issel i Burmistrz Miasta Danuta Madej w Żarach. (Zdjęcia: Gazeta Regionalna, Przekrój Lokalny)
 
 
 

Wspólne Kolędowanie w Powiecie Żarskim

 • 07-01-2020
Ilustracja do informacji: Wspólne Kolędowanie w Powiecie Żarskim
Zgodnie z wieloletnią tradycją, na początku nowego roku w Powiecie Żarskim miały miejsce liczne spotkania kolędowe i opłatkowe. 3 stycznia 2020 r. w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku odbyła się kolejna, III edycja Noworocznego Kolędowania pod honorowym patronatem Starosty Żarskiego. Na zamkowym dziedzińcu wybrzmiały najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, a we wspólnym śpiewaniu udział wzięli Starosta Żarski Józef Radzion, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, pracownicy i mieszkańcy DPS-u pod przewodnictwem Dyrektor Wioletty Kuźmińskiej oraz dyrektorzy i pracownicy lubskich placówek oświatowych.
 
6 stycznia 2020 r. z okazji Święta Trzech Króli na Wspólne kolędowanie do Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach zaprosiła Dyrektor Barbara Litewka, natomiast Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach zorganizowało „Opłatek Kresowy”, w którym uczestniczył Starosta Żarski Józef Radzion.

Budżet Rady Powiatu na rok 2020 przyjęty!

 • 30-12-2019
Ilustracja do informacji: Budżet Rady Powiatu na rok 2020 przyjęty!
30 grudnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XIII sesja Rady Powiatu.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Najważniejszym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2020. Po przedstawieniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu, odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawieniu opinii i wniosków komisji stałych, przedstawieniu stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków poszczególnych komisji odbyło się głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Za przyjęciem projektu uchwały budżetowej było 18 głosów – przy 3 głosach wstrzymujących się.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- budżetową Powiatu Żarskiego na 2020 rok,
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2020-2025,
- w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019 – 2025,
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego,
- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2020,
- w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej,
- w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego na rok 2020,
- w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Żarskiego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 12/12 położonej w obrębie 5 miasta Żary,
- w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Sołectwa Lutol, gmina Lubsko dotyczącej budowy chodnika oraz wymiany znaków drogowych,
- w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • 30-12-2019
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
27 grudnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z potwierdzeniem przypadków ASF u dzików znalezionych na terenie Powiatu Żarskiego (Miasto Żary-Kunice, gmina Żary-Bieniów).
 
W spotkaniu uczestniczyli Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Radny Rady Powiatu Żarskiego Dariusz Dyba, Powiatowy Inspektor Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku Monika Świca-Zielonka oraz pracownicy Powiatowej Inspekcji Weterynarii, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Żarach, Komendy Powiatowej Policji w Żarach, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Żarach, Nadleśnictwa Lipinki i Krzystkowice, Polskiego Związku Kół Łowieckich w Zielonej Górze, miejscowych kół łowieckich, Straż Leśna oraz pracownicy ds. zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy Żary i Urzędu Miejskiego Żary.
 
W trakcie spotkania został opracowany harmonogram działań w związku z planowanymi przeszukiwaniami terenów leśnych w dniach 28 i 29 grudnia br. w okolicy Żary-Kunice i miejscowości Bieniów.

Czas wigilijnych spotkań w Powiecie Żarskim

 • 27-12-2019
Ilustracja do informacji: Czas wigilijnych spotkań w Powiecie Żarskim
Okres przedświąteczny jest czasem szczególnym; Starosta, Wicestarosta, Radni Rady Powiatu chętnie uczestniczą w spotkaniach wigilijnych gromadzących wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego, emerytów, seniorów, uczniów, sportowców, mieszkańców DPS-ów, wychowanków Domów Dziecka, Wójtów, Burmistrzów innych samorządów oraz wszystkich mieszkańców Powiatu Żarskiego.
 
Ciepłe, wzruszające spotkania i wspólne kolędowanie są doskonałą okazją do serdecznych życzeń składanych sobie przy łamaniu się opłatkiem.
 
 
 

II Powiatowy Konkurs Plastyczny na plakat profilaktyczny

 • 20-12-2019
Ilustracja do informacji: II Powiatowy Konkurs Plastyczny na plakat profilaktyczny
18 grudnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach Wicestarosta Małgorzata Issel i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Piotr Bogusławski wręczyli nagrody laureatom II Powiatowego Konkursu Plastycznego na plakat profilaktyczny.
 
Konkurs miał na celu promowanie profilaktyki nowotworowej oraz dbanie o zdrowie własne i bliskich oraz zaangażowanie młodzieży ze szkół średnich powiatu żarskiego w działania profilaktyczne. Zadanie konkursowe polegało na utworzeniu plakatu na temat profilaktyki nowotworowej w dowolnie wybranym zakresie (np. nowotwór piersi, szyjki macicy, płuc, skóry, jelita grubego i inne).
 
- Nagroda Główna: Milena Wroczyńska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach
- Wyróżnienia: Hanna Wielga z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach i Natalia Mroczka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach.

Betlejemskie Światło Pokoju - dar od 6. Gromady Zuchowej "Lolki"

 • 20-12-2019
Ilustracja do informacji: Betlejemskie Światło Pokoju - dar od 6. Gromady Zuchowej "Lolki"
Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Starostwa Powiatowego w Żarach. 19 grudnia 2019 r. z rąk zuchów z 6. Gromady Zuchowej "Lolki" odebrali je Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel. Zuchy przywiozły światło do Żar z polany przy schronisku Głodówka w Zakopanem, gdzie otrzymały je od naczelnik ZHP i skautów ze Słowacji. „Lolki” odśpiewały harcerskie piosenki i złożyły świąteczne życzenia. W tym roku hasło towarzyszące światełku brzmi "Światło, które daje moc".
 
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5